Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Hizmet Takip Programında yer alan eksik ve hatalı verilerin tamamlanması ve düzeltilmesine ilişkin açıklamaları içeren ilgi yazısı incelenerek ekte gönderilmiştir.

ilgi yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli düzeltmelerin en kısa sürede yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim.

Halil ŞEKERCİOĞLU

Bakan a. Daire Başkanı

SGK

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

27.01.2021

Sayı : 14359227/39709159 Konu: Hizmet Takip Programı

TAAHHÜTLÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

(Personel Genel Müdürlüğü)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2008 yılı ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak görev yapanlar açısından yürürlük tarihi; Ekim 2008 ayında aybklarını her ayın 15'inde alan sigortalılar için 15.10.2008, her ayın l'inde alan sigortalılar için 01.10.2008 olarak uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde ise, bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde: 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, bu Kanunun yürürlüğe gird. ği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dâhil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı hükmü baglanmıştır.

Buna göre, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci tikrasının (c) bendine tabi olarak görev yapanlar açısından;

· Ekim 2008 ayında personel aylıklarını her ayın 15'inde alan sigortalılar için ilk memuriyete başlama tarihi (göreve başlama tarihi) 15.10.2008 tarihi ve sonrası olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlorinin

. 14.10.2008 tarihi ve öncesinde başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü geregince haklarında 5434 sayılr Kanun hükümlerinin,

• personel aylıkların, her ayın 1'inde alan sigortalılar içinse ilk memuriyete başlama tarihi (göreve başlama tarihi) 1.10.2008 tarihi ve sonrası olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerinin.

- 30.09.2008 tarihi ve öncesinde başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanunun geçici 4 Uncü maddesi hükmü gereğince haklarında 5434 sayılı Kanun hükümlerinin,

uygulanması, dolayısıyla emeklilik statüsünde de ilgili kanun hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 1/B maddesine tabi Sözleşmeli sigortalı olurak çalışanlar 5510 sayılı Kanunun 1/1-bendi kupsamındu sigortalı olması nedeniyle bu kapsamdaki sigortalıların göreve başlama tarihi ilk memuriyete başlama tarihi olarak kabul edilmediğinden gerek Hizmet Takip Programındaki gerekse Tescil Programındaki ilk memuriyete başlama tarihi alanına 5510 sayılı Kanunun 1/1-6 hendi kapsamındaki sigortalılık başlangıç tarihinin yazılması gerekmektedir.

Sigortablar hakkında sosyal güvenlik mevzuatının doğru uygulanması büyük önem arz ettiginden, Hizmet Takip Programı "Özlük Bilgisi" alanında yer alan ilk memuriyete başlama tarihi ile 4/c Tescil Programında yer alan ilk işe başlama tarihi sorgulamaları yapılmış ve bu alanlarda yer alan göreve başlama tarihlerine göre sosyal güvenlik mevzuatı ile emeklilik statüsü farklı olanlar (Hizmet Takip Programında yer alan tarihe göre 5434 sayılı Kanuna tabi, Tescil 

Programına yer alan tarihe göre 5510 sayılı Kanuna tabi veya tam tersi durum) ile sosyal güvenlik mevzuatı ile emeklilikte tabi oldugu statü farklı olmamakla birlikte Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri farklı statüde (kişi 5434 sayılı Kanuna tabi iken kesenek/primlerinin 5510 sayılı Kanuna göre düzenlenmesi veya 5510 sayılı Kanuna tabi iken 5434 sayılı Kanuna göre düzenlenmesi) gönderilenlerin olduğu tespit edilmiştir.

Memuriyete ilk başlama tarihi hatalı olarak listelenenlerden 2/8/2013 tarihinde yürurluge giren 6495 sayılı Kanun gereği 2330 veya 3713 sayılı Kanuna göre vazife malulluğu aylıgı buglanıp ilişiği kesilmeden görevine devam eden veya ucıktan tekrar atanun ve ikinci emekli sicil numarası alınanlar için tescil kayıtlarında 2. kez göreve başladıkları tarih olması gerektiğinden bu kapsamda olanların tescil kayıtlarında herhangi bir işlem yapılmadan HITAP özluk alanında bulunan 6195 S.K. göre ikinci emeklilik hakkı tanınanlar bolumune ikinci kez göreve başlama tarihi ile ikinci emeklilik sicil numarasının işlenmiş olması gerekmektedir.

Tespit edilen hataların kurumunuzca da incelenerek, ilgili Programlarda göreve başlama tarihleri farklı olanların göreve başlama tarihlerinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ilgili programlarda düzeltilmesi, yapılan düzeltme sonrası veya memuriyete ilk başlama tarihleri dogru olmasına karşın tamamı veya bir kısım sürede hatalı sigortalılık statüsü ile gönderilen kesenek/prim tahakkukları hakkında Kesunek Bilgi Sisteminde düzeltme amaçlı olarak ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi (Yanlışlıkla 5-434 Tabi Olaruk Bildirim Yapılması" veya Yanlışlıkla 3510Tabi Oluruk Bildirim Yapılması ek bildirge sebep seçeneğindeni düzenlenerek oluşacak ilave kesenck ve karşılık tutarının ödenmesi, şayet yapılan düzeltme sonrası yersiz gönderilmiş kesenek/prim tutarının oluşması halinde ise kurumumuzdan ayrıca iade talebinde bulunulması gerekmektedir.

Hizmet Takip Programi ve 5510 4/1-e (Devlet Memurları) Tescil İşlemleri Entegrasyon Uygulaması 09/07/2020 tarihinde uygulamaya açılmıştır.

Hizmet Takip Programını üzerinde özlük bilgisi girilen ancak diğer zorunlu alanlardan henüz bilgi girişi yapılmamış olanlarm (askerlik, egitim. hizmet cetveli, unvan alanlarında) tespitine yönelik periyodik olarak yapılan sorgu sonuçları T.C. kimlik numarası ve eksik alan bazında Programın "Genel Sorgular" alanında listelenmekte olup, 15/01/2021 tarihinde yapılan sorgu sonuçları ile statü hatası olan personel sayısı aşağıda listede gösterilmiştir.

Buna göre, eksik chatah olan kayıtların en kisa sürede tamamlanması ve düzeltilmesi gerekmektedir

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Cemal EROL Genel Müdür a. Daire Başkanı

ASKERLİK EĞİTİM

EĞİTİM HİZMET CETVELİ UNVAN

STATÚ HATASI

5517

1748

5710

12766

4112