Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Ek Ders Ücreti konulu 28892082-869-E.5717380 sayılı 25 Nisan 2017 tarihli resmi yazı yayımlandı.

T.C.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı: 28892082-869-E.5717380
Konu: Ek Ders Ücreti

25.04.2017

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 20.04.2017 tarihli ve 26022156-869-E.5516390 sayılı yazınız.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar.
c) Milli Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2017/19 sayılı Genelgesi.

Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezlerinde yapılan eğitim faaliyetlerinde ders okutmak üzere görevlendirilen öğretmenler ile öğretmen ihtiyacı halinde ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerin hak ettikleri ek ders ücretlerinin; yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri, diğer günlerde ise saat 18:00'dan sonnraya denk gelen kısmının gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden mi, gece öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden mi ödeneceğine ilişkin yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; ''Bu Kanunun 89'uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde cumartesi ve pazar günleri ile saat 18:00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.'' denilmektedir.

Diğer taraftan ilgi (b) Kararın 4'üncü maddesinin (g) bendinde; ''Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18:00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,'' (n) bendinde ise ''Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını... ifade eder.'' hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, ilgi (c) Genelgenin birinci sırasında da; ''...Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitimdışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18:00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir.'' açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu eğitim faaliyetlerinde ders okutmak üzere görevlendirilenlerin hak ettikleri ek ders ücretlerinin; yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri, diğer günlerde ise saat 18:00'dan sonraya denk gelen kısmının gece öğretimi için öngörülen 150 gösterge rakamı üzerinden ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Hamza Aydoğdu
Genel Müdür