Kamuajans.com – Sinop ili Boyabat ilçesi Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulunda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün; nöbet görevi, ders dışı eğitim çalışması, destekleme ve yetiştirme kursu ile halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kurslarda ders görevi verilip verilemeyeceği; verilmesi hâlinde ise bu görevlerine bağlı olarak ayrı ayrı ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi (a) yazı ve ekleri incelenerek birer örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bakan Mahmut Özer’den İl Milli Eğitim Müdürüne ilinizin tüm ihtiyaçları giderilecek sözü. Bakan Mahmut Özer’den İl Milli Eğitim Müdürüne ilinizin tüm ihtiyaçları giderilecek sözü.
Bilindiği gibi ilgi (b) Kararın 25’inci maddesinde; "fi) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması,yficders görevinden savılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından iş bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usulleçerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğeEğfirç ekleştirin e görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır. ” denilmektedir.

Görüleceği gibi, ilgi (b) Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması yeterli olmaktadır.
Bu çerçevede, aynı günde birden fazla eğitim faaliyetinde görevlendirilen öğretmenlerin, bu görevlerini fiilen yerine getirmeleri hâlinde her bir görev için öngörülen ek ders ücretinden ayrı ayrı yararlandırılmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu okulda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere aynı gün; nöbet görevi, ders dışı eğitim çalışması, destekleme ve yetiştirme kursu ile halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kurslarda ders görevi verilip verilemeyeceği hususunun Genel Müdürlüğünüzce değerlendirilmesini ve ilgili Valiliğe yapılacak açıklamada Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen görüşüne de yer verilmesini arz ederim.