Bu kapsarnda; /

1-3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun kapsamninda ilgili Genel Müdürlükçe açılması uygun görüleri Ek-1 listedeki okul/kurumların bünyelerinde 04/01/2021 tarihi itibariyle döner sérinaye işletmesi kurulması ve kuruluşa ilişkin Ek-2'de belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi,

2-Önceki yıllarda kurulduğu halde yeterli düzeyde çalışmayan ve ilgili Genel Müdürlükçe kapatılması teklif edileri Ek-3 listedeki döner Sermaye işletmelerinin 31/12/2020 tarihi itibariyle kapatılması ve kapanışa ilişkin Ek-4'te belirtileri açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi,

3-Görevlendirme sayran olarak teklif edilen ve Ek-5 genel listede ismi yer alan kişilerin görevlendirmelerinin ilgili valiliklerce yapılarak sonucundan Genel Müdürlüğürnüze bilgi verilmesi, Ek-7 listede yer alan merkez sayranlık değişimine bağlı olarak sayranlarını Ek-6 listede belirtildiği gibi yeni görev yerlerine atarnalarinin yapılması,

4-Bakanlığınıza bağlı okul/kururn bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin Ek-5 genel listede belirtildiği sekilde düzenlenmesi, mali iş ve işlernlerinin ise kadrolu/geçici görevlendirileri sayranlar tarafından yürütülmesine devam edilmesi,

S-Döner sermaye işletmesi kurulan okullarda DOSE gerçekleştirme görevlisi (teknik müdür yardımcılığı) görevini yürütmek üzere 1 (bir) adet ilave müdür yardımcılığı norm kadrosunun tahsisi,

6-Döner Sermaye işletmesi kapatılan okullardaki ilave müdür yardımcılığı morrn kadrosunun terkisi,

7-Merkez sayranlık olarak belirleneni okul/kurunlar ile bagli döner sermaye işletmelerinin iş ve işlernlerini birlikte yürütecek olan sayranlarla ilgili olarak; merkez sayranlığı bulunan okul müdürünün başkanlığında bağlı sayranlıklarin okul müdürleri ve sayrn andan oluşacak bir kornisyon kurulması, komisyonca dörtér sérrn ayelerin sayısı, iş ve işlernlerinin yoğunluğu, okulların birbirine olan mesafeleri de dikkate alınarak sayranin hangi okulda haftanın hangi günü görevlendirileceğinin belirlenmesi, ayrıca mükerrer parça başı/fazla çalışma ücretinin öderinnernesi, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol ve gündelik ödenmesi halinde ise bu öderneyi yapacak okulun belirlenmesi, sayranların görev alanı dışında çalıştırılmaması ve kendilerine uygun çalışma ortamı saglanması,

8-Sayrn an atarna ve görev yeri değişikliklerinin Genel Müdürlüğümüz bilgisi dışında yapılmaması,

9-Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün IBAN numarasini değiştiği 11/09/2019 tarihli ve 345819 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bu nedenle dön er sérmnaye işletmeleri merkez sayranlık paylarının TR02 0000 10010 0000 350 154035 IBAN hesabına yatırılması,

10-Döner sermaye açma ve kapatma taleplerinin, 04/07/2018 tarihli ve 90349432-20-E.1 2823722 sayılı Bakan Onayı'nda belirtilen hususlara göre hazırlanacak belge ve bilgiler ile birlikte 23/09/2019 tarihli ve 90349432-20-E.17844054 sayılı Bakan Onayı doğrultusunda tarafından okulun/kurumun bagli bulunduğu Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

11-3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bagli Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun'un kapsarnı dışında kurulu bulunan döner sermaye işletmelerinin kårlarının tarnarnının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu geregi Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması,

12-Yıl sonu evraklarını Sayıştay Başkanlığına gönderildiğine ilişkin posta alındısı ile kårini ve Sosyal Hizmetler Çocuk ve Esirgerne Kurumu (SHÇEK) payının yatırıldığına ilişkin dekontların okunaklı şekilde taratılarak yazı ekinde 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,

13-3423 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Serrnayesi Hakkında Kanun'a göre kurulan döner Sermaye işletmelerinin sermaye tutarı 100.000.000 TL'dir. Bu serra yerin tamamı döner Sermayeli okul ve kurumlarımıza dağıtılmıştır. Bu nedenle ödenmemiş sérin aye talebinde bulunulmarnasi,

14-Odenrnis (nakit) sermaye taleplerinde ise Bakan Onaylarında da belirtildiği gibi mal ve hizmet üretimine yönelik kamu veya özel sektörle sözleşme (protokol) yapılmış olması gereklidir. Sözleşme özel sektör ile yapılmış ise sözleşme bedelinin ilgili mevzuat gereği en az %10'unun peşin alınmış olması, kamu kurumu ile sözleşme yapılmış ise ödeneğinin bulunduğunu gösterir belgenin alınması ve mal veya hizmet üretiminde kullanılacak ilk madde ve malzeme alımı için yeterli nakdin bulunan arnası halinde ödenmiş (nakit) sermaye talep edilmesi,

15-Yazımız ve eklerinin Valiliğinizde iliniz dahilinde bulunani döner sermayeli okul/kururlara ivedilikle ulaştırılması, okul ve kururnlarca yazi ve eklerinin dikkatlice incelenerek uygulanması,

gerekli görülmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

İsmail ÇOLAK

Bakan a. Genel Müdür