KamuAjans.Com-Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyinde ve her gruptan vatandaşlara mesleki teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir. Kurs programları.Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinin 48’inci maddesi ile 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanim Hükmünde Kararname’nin 12’nci maddesinin ç fıkrası gereğince Genel Müdürlümüzce hazırlanmakta ve Bakanlık onayından sonra uygulanmaktadır.

Halen uygulanmakta olan kurs programları ve güncellemeler, ilgi (a) Karar ile kabul edilen Yaygın Eğitim Kursları Çerçeve Programı ve öğretim Dairelerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı onayından geçirilen programları doğrultusunda hazırlanmakuıdır. Bu kapsamda: il program hazırlama komisyonları ve federasyonlar/kuruluşlar tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olan programlardan;

-Ek-I listede yeni hazırlanan programlar ile Flginkan Vakfıyla birlikte program hazırlama çalışmaları çerçevesinde geliştirme ve uyum eğitimlerine yönelik olarak hazırlanan 23 adet yeni kurs programı
-Ek-2 listede güncellenen 6 adet programın eskilerinin sistemden kaldırılarak yerine yeni hazırlanmış programların yürürlüğe konulması diişünülmektedir Makamlarınızcada uygun görülmesi halinde, yeni hazırlanan/güncellenen ve ek-1 ve ek-2 listelerde sunulan toplam 29 adet kurs programının yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasını yayınlanmasını uygun görülmüştür.