Kamuajans.com – Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü kadrolarıyla ilgili sorunun artık kronikleştiğine şahit olduk. Öncelikle bu sorunu ilgili idare çözmelidir.

MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı
Yaptığımız incelemede; Milli Eğitim Bakanlığının şube müdürlüğü kadroları için 29/12/2013 tarihinde görevde yükselme yazılı sınavı gerçekleştirdiğini, bu sınavda 70 ve üzeri puan alan 5913 kişinin sözlü sınava girmeye hak kazandığını, sözlü sınavda 3287 kişinin 70 ve üzeri puan alarak başarılı olduğunu ve bunun sonucunda 1709 kadroya atama yapıldığını gördük.

Şube Müdürlüğü Atamalarının TÜMÜ İPTAL edilmiştir: Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin tüm atama işlemlerinin iptali yolundaki 26/02/2015 tarih ve E:2014/955, K:2015/341 sayılı kararı, Danıştay 2. Dairesi'nin 15/10/2015 tarih ve E:2015/3097, K:2015/8038 sayılı kararıyla onanmıştır. Danıştay 2. Dairesi ilgili kararıyla mülakat puanına göre yapılan şube müdürü atamalarının tümünü iptal etmiştir ve karar oy birliğiyle alınmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 30 gün içinde kararı uygulayarak yapılan atamaların tümünü iptal etmek zorundaydı fakat dosya üzerinde yaptığımız incelemeden görülen odur ki idare bu kararı uygulamamıştır. Bu kararın uygulanmamasına şaşırdığımız belirtmek isteriz.

Anayasamız m. 138/4, “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” yine; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun m.28/1.” Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” demektedir.

Burada en büyük sorun: Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü görevde

yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olup, atamalar sırasında yalnızca sözlü sınav puanının esas alınması sonucu atanamayan ve bu işleme karşı herhangi bir dava açmayan davacıların, bu atamaların dayanağı düzenleyici işlemlerin yargı kararı ile yürütülmesinin durdurulması üzerine kendilerine de yeniden tercihte bulunma hakkı verilip verilmeyeceği oluşturmaktadır. Bazı adaylar sözlü sınavda başarılı olarak tercihte bulunmuş, sözlü sınav puanına göre tercihlerine atanamamış ve bu işleme karşı dava da açmamışlardır. Bu durumda olan adaylara hukuki olarak destekte bulunabileceğimizi belirtmek isteriz.

Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi bu kronik sorunun köklü çözümü: Danıştay 2. Dairesi'nin 15/10/2015 tarih ve E:2015/3097, K:2015/8038 sayılı kararıyla kesinleşen ve uygulanmayan 1709 atamanın tümünün iptalinin gerektiği yönündeki hukuki kararın ortada olduğu, bu kararın uygulanmasının bir hukuk devletinde şart olduğu ve o gün yapılan mülakatların tekrarlanması gerektiği yönündedir ki o gün yapılan atamaların hukuki dayanağı kalmamıştır ve hukuken yok hükmündedir.