Milli Eğitim Bakanlığı şef ve memurları yıllardır nüfus, tapu v.b. kurumlarda çalışan muadilleri şef ve memurlar fazla mesaiye kaldıklarında ek mesai ücreti almalarına karşın kendilerinin mesai ücreti alamamalarından muzdarip.

Görüştüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı personeli şef ve memurlar üvey evlat muamelesi görmek istemiyoruz. Bizde bu devletin memurlarıyız, onlarda. İçerik farklı olsa da aynı işi yapıyoruz. Bu farklı muamelenin nedeni nedir bilmek istiyoruz? Hani eşit işe eşit ücret verilecekti… Bu mu eşit işe eşit ücret uygulaması? Şeklinde tepkilerini dile getirdiler.


Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz Eğitim-Bir-Sen Genel Mevzuat Ve Toplu Görüşme Sekreteri Ramazan ÇAKIRCI ise bu konunun gündemlerinde olduğunu, konunun takipçisi olduklarını 2010 yılında Bakanlığa bu konuda yazılı başvuruda bulunduklarını, Bakanlığın ise yazılarına karşılık fazla mesai için mesai ücreti yerine izin kullanılacağına ilişkin bir yazı yayınladığını ancak bunun sadra şifa bir çözüm olmadığını konunun Milli Eğitim Bakanlığı şef ve memurların talepleri doğrultusunda çözümü için girişimlerini sürdüreceklerini ifade etti.


Bu konuda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun aşağıdaki maddelerinde;
Madde 99 -
Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.


Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir.


Madde 100 - Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.


(Ek fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/104 md.) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.


Madde 146 -
Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez. Hiçbir yarar sağlanamaz. Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında fiilen görevlendirilecekler hariç.


Madde 178 -
B) (İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 14/02/1997 tarih ve E: 1997/20, K: 1997/32 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 03/04/1998 - 4359/4. md.) Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.
Fazla çalışmanın uygulama esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.


Hükümleri yer almaktadır. Yine 02/07/2009 tarih, 7434 sayılı ve 2009/12 nolu Başbakanlık Genelgesi'nde konuya ilişkin olarak 6.Maddesinin B) bendinde 6. maddesinde “657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde ver alan, personele yaptırılan ve ücretle karşılanamayan her sekiz saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesi konusunda Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır.” hükmüne, yer verilmiştir.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı Şef ve Çalışanları izin değil mesai ücreti talep ediyorlar.

Celal DEMİRCİ