MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "İlgi (a) Kanun ile ilgi (b) Yönetmeliğin 63/A maddesi doğrultusunda hazırlanan ilgi (c) Yönerge'de, ilgi(ç) Makam Onayı ile değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler, ilgi (c) Yönergeye işlenerek Bakanlığımız web sayfası mevzat bölümü(http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1872.pdf) adresinde yayımlanmış olup, Tebliğler Dergisinde de yayımlanmak üzere ilgi (d) yazımız ekinde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Bununla birlikte; ilgi (e) yazımızda yer alan, "Bu kapsamda; başvuru sahibinin, mesleğin ilgi (a)Kanun kapsamına alındığı 25 Ekim 2020 tarihinden önce Tarım ve Orman Bakanlığının resmi veri tabanına kayıtlı olduğunu gösteren ve aşağıdaki çizelgede belirtilen belgeler, ilgi (a) Kanun ve ilgi (ç) Yönerge hükümlerine göre ilgili meslek dalından ustalık belgesi ile doğrudan değiştirilecektir." hükmü yürürlükten kaldırılmış olup ilgi (e) yazımızda belirtilen meslek dallarından yapılacak olan kalfalık/ustalık başvurularının, 09.09.2021 tarihinden itibaren ilgi (c) Yönergenin "Doğrudan belge düzenlenecek hâller" başlıklı 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre değerlendirilmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.