MEB Çocuk Kulüpleri Yönergesi güncellendi.

MEB' in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

Gözden kaçırmayın

Öyle Bakanlığın Böyle Kariyer Sistemi Olur! Öyle Bakanlığın Böyle Kariyer Sistemi Olur!

"Eğitim öğretim süreçlerinde gelişen ve değişen şartlar göz önünde bulundurularak ilgi (a) Yönerge'de değişiklik yapma ihtiyacı duyulmuştur. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge"nin yürürlüğe girmesi ilgi (b) Olur ile uygun görülmüştür.

İlgi (a) Yönerge'nin güncel hâli yazımız ekinde gönderilmiş olup resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına gerekli duyurunun yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Tuncay MORKOÇ

Bakan a.

Genel Müdür

YÖNERGE;

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI
ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile
(Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarına devam eden
çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve
bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk kulübünün
işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişik
İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumları bünyesinde kurulan çocuk
kulüplerinin kuruluş, yönetim, eğitim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (Değişik Fıkra
09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 26/7/2014 tarihli
ve 29072 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 21/5/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler
Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Alan: Mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak kulübün açıldığı
eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilecekleri alanları,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Çocuk kulübü: Eğitim/ders saatleri dışında; çocuklarda güven, sorumluluk duygusu ile mevcut ilgi
alanlarını geliştirmeye ve yeni ilgi alanları oluşturmaya, beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılması amacıyla istekli velilerin çocukları için kurulan kulübü,
ç) Grup: Kulüpte görevli öğretmen/usta öğretici sorumluluğundaki en az 10 çocuktan oluşan grubu,
d) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Koordinatör öğretmen: (Değişik Bent
09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Öğretmen veya öğretmen olarak atanma şartlarını
taşıyanlar dışındaki usta öğreticilere etkinlikler sırasında rehberlik ve gözetim yapan alan mezunu öğretmeni
veya uygulama sınıfı atölye şefini,
e) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüp etkinlik saati: Okul öncesi
eğitim kurumlarında kesintisiz 50 dakika, ilköğretim kurumlarında ise 40 dakikalık etkinlik süresini, 
f) Öğretmen: Bakanlığa bağlı resmî ve özel öğretim kurumlarında görev yapan veya bu kurumlara
atanma şartlarını taşıyan alan mezunu öğretmeni,
g) Temel giderler: Materyal alımı, beslenme, Sosyal Güvenlik Kurum primi ve okulun diğer giderlerini,
ğ) Usta öğretici: Koordinatör öğretmen rehberlik ve gözetiminde ilgili kulüp etkinliğini yürütebilecek
sertifikaya sahip en az lise mezunu öğreticiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Kulübü Kurulması
Çocuk kulübü kurulması
MADDE 5- (1) (Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Alan taraması
yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile (Değişik İbare
10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında, personel ve fizikî imkânların
yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk bulunması durumunda, okul
müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk
kulübü, kurulduğu okulun adını alır. Okul müdürlüğünce gönderilen onay yazısı il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünce 7 iş günü içerisinde karara bağlanır. Çocuk kulüplerinin kayıt ve diğer tüm işlemleri okul
müdürlüğü tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
(2) Okul yönetimi, bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için okulda kurulacak kulüplere kayıtlar
başlamadan önce; kurumun türünü, imkân ve şartlarını, öğrencilerin sınıf seviyesini, çevrenin sosyoekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerini dikkate alarak karar verir.
(3) Açılması planlanan çocuk kulüpleri, kayıt döneminde velilere duyurulur.
(4) Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar, başka okulların çocuk kulüplerine kayıt
yaptırabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında bu çocuklar için, EK-4 Kayıt Formu ve EK-5 Acil
Durumlarda Başvurulacak Kişiler Formu doldurtulur.
(5) Çocuklar, velilerin talepleri de dikkate alınarak çocuk kulübüne kaydedilir.
(6) Bir kulüpteki çocuk/öğrenci sayısının okul öncesi eğitim kurumlarında 20’yi, (Değişik İbare
10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında 30’u geçmemesi esastır.
(7)Çocuk kulübü isteğe bağlı ve ücretlidir. Veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya
zorlanamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kulübün Çalışma Esasları
Kulübün çalışma esasları
MADDE 6- (1) Çocuk kulübü çalışma esasları şunlardır;
a) Durumlarının belgelendirilmesi kaydıyla;
1) (Değişik Alt Bent 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü yönetim
kurulu kararı doğrultusunda, yoksul ailelerin çocukları kulüpten ücretsiz yararlanabilir veya bu velilerden,
belirlenen kulüp ücretinden daha az ücret alınabilir. Kulüpte birden çok çocuğu bulunan velilerin diğer 
çocuklarından ise kulüp ücretinin yarısından fazla olmamak kaydıyla, yönetim kurulunun belirleyeceği
miktarda ücret alınır.
2) Kulüplerde, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile
kulüpteki öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul ailelerin engelli çocuklarından ücret alınmaz.
b) Her yaş/sınıf düzeyinde yeterli sayıda başvuru olması hâlinde, çocuklar seviyelerine uygun yaş/sınıf
düzeylerine göre kulüp etkinliklerine alınır. Zorunlu hâllerde ise farklı yaş grubundaki/sınıflardaki çocuklara
bir arada da kulüp etkinliği yaptırılabilir.
c) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüp etkinlik saati günlük 2 çalışma
saatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30’da sona erdirilmesi zorunludur.
Yarıyıl ve yaz tatilinde günlük 10 etkinlik saatine kadar kulüp faaliyeti yapılabilir.
ç) Kulüpte farklı alanlarda etkinlik yaptırılabilir. Ancak, bir alana ait etkinlik saati günlük iki etkinlik
saatinden fazla olamaz.
d) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve
Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen tatillerde çocuk
kulübü faaliyetleri yapılmaz. Ancak ilköğretim kurumlarında hafta sonlarında da kulüp etkinlik faaliyetleri
yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kulüpte Yapılacak Etkinlikler
Yapılacak etkinlikler
MADDE 7- (1) Kulüp etkinlikleri, Türk milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri ile eğitim/öğretim
programlarına uygun olarak yürütülür.
(2) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü etkinliklerinde;
çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar,
beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile
gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır. Ancak, ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde
açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalara
yer verilebilir.
(3) Beslenme saati ile üç saatten fazla kulüp etkinliği yapılan okul öncesi eğitim kurumlarındaki
dinlenme saatleri öğretmen/usta öğretici gözetiminde yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Devam ve Devamsızlık
Kayıt zamanı
MADDE 8- (1) Çocuk kulübü kayıtları eğitim ve öğretim yılı kayıtları ile birlikte başlar, eğitim ve
öğretim yılı süresince devam eder.
Çocuk kulübü kayıtları 
MADDE 9- (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (1) (Değişik Fıkra
09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Bir çocuğun kulübe kaydedilebilmesi için e-Okulda
kaydının olması zorunludur. Çocuk kulübüne kayıtta öncelik sıralaması;
a) Okula kayıtlı çocuklar,
b) Çocuk kulübü kurulmayan okullara kayıtlı çocuklar,
c) Diğer kurumlara kayıtlı okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar,
olarak belirlenir.
(2) Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır.
(3) Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.
Devam ve devamsızlık
MADDE 10- (1) Kulübe kayıtları yapılan çocukların kulüp etkinliklerini aksatmayacak şekilde
devamlarının velileri tarafından sağlanması esastır. (Ek İbare 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı
Makam Oluru) Ancak özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ile özel yetenekli çocukların sosyal uyum ve
gelişim özelliğine göre Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Biriminin kararı ile günlük devam
sürelerinde esneklik sağlanır.
(2) Kulübe devam etmeyen çocukların durumu veliye ivedilikle bildirilir. Mazeretsiz ve kesintisiz 20
(yirmi) gün devam etmeyen çocukların kulüple ilişiği kesilir ve veli bilgilendirilir.
(3) 7 (yedi) günden fazla sağlık raporuna dayalı hastalıklar, doğal afet, anne, baba ve kardeşlerin ölümü
gibi özürler nedeniyle yapılan devamsızlıklarda, devam etmediği günlere ait ücret bir sonraki ayın ücretine
sayılır. Bir sonraki ayda ücret ödemesi yok ise bu ücret veliye iade edilir.
(4) Çocuk kulübüne kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri
aidat iade edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Kulüp Yönetimi ve Personel İşleri
Çocuk kulübü yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 11- (1) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (Değişik Fıkra
09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübü yönetim kurulu; okul müdürünün
başkanlığında bir müdür yardımcısı, kulüpte görevli bir öğretmen veya koordinatör öğretmen, çocuklarını
kulübe kaydettirenler arasından okul yönetimince belirlenen bir veli ile okul aile birliği başkanı veya muhasip
üyesinden oluşur. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen
çocuk kulübü yönetiminde görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu;
a) Görev ve sorumluluklar konusunda üyeler arasında iş bölümü yapar.
b) Velilerin ve çocukların istekleri doğrultusunda kulüp etkinlik alanlarını belirler.
c) Kulüp etkinlik programını hazırlatır, onaylar ve uygulanmasını sağlar.
ç) Kulüp ücretlerini, bu Yönerge esaslarına göre belirler. 
d) Kulüpte görev alan yönetici, öğretmen, usta öğretici, koordinatör öğretmen, ilgili personele
ödenecek ücret miktarı ile diğer giderleri bu Yönerge hükümlerine uygun olarak tespit eder ve ilgililere
duyurur.
e) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Okul-aile birliği hesabı altında çocuk
kulübü adına bir alt hesap açılmasını sağlar.
f) Kulübün gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kayıt edilmesini ve harcanmasını sağlar.
g) Kulüp etkinliklerinin düzenli yürütülmesi için zamanında gerekli tedbirleri alır.
Kulüp koordinatör öğretmeni, öğretmen ve usta öğretici görevlendirilmesi ve görevleri
MADDE 12- (Madde Başlığı Değişikliği 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (1)
(Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübünde görevlendirilecek
usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi hâlinde koordinatör öğretmen, yönetim kurulunca belirlenir. Okul
yöneticileri kulüp öğretmeni olarak görevlendirilemez. Kulüpte öğretmen veya usta öğretici olarak
görevlendirmelerde kulüp faaliyeti ile ilgili alandan mezun olanlara öncelik tanınır. Alan mezunu öğretmen
veya usta öğretici bulunamaması durumunda kulüp faaliyeti ile ilgili alanda sertifikaya sahip olanlar
görevlendirilir. İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma,
sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır
ve dosyasında bulundurulur.
(2) (Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Usta öğreticilere etkinlikler
sırasında rehberlik ve gözetim yapmak amacıyla anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında okul öncesi
öğretmeni, ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise branş öğretmeni olmak üzere 1 (bir) koordinatör
öğretmen görevlendirilir. Usta öğreticilerin sayısının üçü geçmesi hâlinde ikinci koordinatör öğretmen
görevlendirilebilir. Koordinatör öğretmenler öncelikle okulun öğretmenleri arasından görevlendirilir. İstekli
öğretmen olmaması hâlinde öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar, bunun da mümkün olmaması
durumunda müdür yardımcısı da koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir. Kulüp öğretmeni olarak
görevlendirilenlere kendi dersleri dışındaki zamanlarda koordinatörlük görevi verilebilir. Hem öğretmenlik
hem de koordinatörlük yapanlara, kendi etkinlik saatleri ile fiilen koordinatörlük yaptıkları etkinlik
saatlerinin toplamı kadar öğretmenler için belirlenen oranlarda ödeme yapılır. Okul öncesi eğitim
kurumlarında görevlendirilen lisans/ön lisans mezunu çocuk gelişimi bölümü mezunları için koordinatör
öğretmen görevlendirilmez.
(3) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün
önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar
görevlerini sürdürürler. Bu süre 15 günü geçemez.
(4) (Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulübünde
görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, yapılacak etkinliklerle ilgili aylık/yıllık
planı hazırlar. Hazırlanan planlar okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.
(5) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, kulüp
etkinlikleri esnasında mevzuata uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.
(6) (Ek Fıkra 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Kulüpte sözleşmeli olarak
çalıştırılacak her kademedeki personel ile çalıştırılacağı saatler belirtilerek kısmi zamanlı sözleşme
imzalanır. Bu hizmetler hizmet alım yöntemi ile de yapılabilir.
(7) (Ek Fıkra 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Ders yılı ile sınırlı olmak kaydıyla
açılan çocuk kulüplerinde 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim
kapsamında beceri eğitimi yaptırılan öğrencilerin hizmetlerinden de yararlanılabilir. 
(8) (Ek Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Koordinatör öğretmenin
görevleri;
a) Koordinatörlüğünü yaptığı usta öğreticiler ile iş birliği içinde kulüp aylık/yıllık planını hazırlar ve
planın uygulanmasında rehberlik eder.
b) Koordinatörlüğünü yaptığı usta öğreticilerin Kulüp Sınıf ve Yoklama Defterini imzalar.
c) Kulüp faaliyetleri kapsamında yapılan veli toplantılarına katılır.
ç) Koordinatör öğretmen, görev süresi boyunca koordinatörlüğünü yaptığı öğretmen/usta öğreticilerle
birlikte kulüp faaliyetlerinin yapıldığı etkinlik sınıf/alanlarında bulunur.
d) Kulüp öğretmenleriyle birlikte eğitim öğretim yılının başı, ortası ve sonu ile yaz döneminde faaliyet
gösteren kulüplerde ağustos ayı sonunda zümre toplantısı yapar.
e) Kulüp faaliyetlerine katılan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim
programını (BEP) kulüpte görevli usta öğreticilerle birlikte hazırlar.
f) Okul yönetiminin vereceği kulüp faaliyetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.
Memur ve diğer personelin görevlendirilmesi
MADDE 13- (1) Çocuk kulübü yönetim kurulunca,
a) Okulun muhasebe işlerinden sorumlu bir memur, yoksa okulda sözleşmeli olarak çalışan personel,
çocuk kulübünün idari ve mali işlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların bulunmaması durumunda bu
görevi müdür yardımcısı yürütür.
b) Çocuk kulübünün temizlik ve beslenme işlerinde yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilir.
c) Okulda sözleşmeli olarak çalışan personelin kulüp hizmetlerinde de görevlendirilmesi durumunda,
bu kişiler için kulüp bütçesinden ödenecek olan vergi ve diğer kesintiler, kişilerin sözleşmeli olarak
çalıştırıldıkları hesaba aktarılarak ödenebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
Kulüp ücretinin tespiti ve alınması
MADDE 14- (1) (Değişik Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Velilerin
ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün etkinlik saat ücreti,
Devlet Memurları Kanunu’na göre gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için
belirlenen kat sayının çarpımından oluşan ders saati ücretinin 1/10’undan az, 1/6’sından fazla olmayacak
şekilde kulüp yönetim kurulunca belirlenir. Ancak beslenme hizmeti verilen kulüplerde 1/6’lık oran, 1/4’e
kadar artırılabilir. Özel okullarda kurulan çocuk kulüplerinin ücretleri okul yönetimince belirlenir.
(2) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Günlük kulüp etkinlik saati kulüp
yönetimince belirlenir. Kulüp faaliyeti yapılan gün sayısına göre hesaplanan aylık ücret veliye bildirilir.
Belirlenen üst limitleri aşmamak kaydıyla her dönem için ortalama aylık ücret belirlenebilir. Veli, kulüp
ücretini her ay peşin olarak okul-aile birliği hesabı altında açılan çocuk kulübü alt hesabına yatırarak
dekontunu kulüp yönetimine teslim eder.
(3) Kulüp ücretini bir ay içerisinde yatırmayan velinin çocuğu, bir sonraki ay kulüp etkinliklerine
alınmaz ve kulüple ilişiği kesilir. 
Harcamaların yapılması
MADDE 15- (Değişik Madde 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (1) Çocuk
kulübünün giderleri, velilerden alınan ücretlerden oluşan kulüp bütçesindeki gelirlerden karşılanır.
Harcamalar Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.
(2) Çocuk kulübü gelir ve giderleri, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine
göre tutulur.
(3) Personel ödemeleri bordro düzenlenerek yapılır ve tüm harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve
denetime hazır hâlde bulundurulur.
(4) (Ek Fıkra 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Kadrolu personele kulüp
faaliyetleri kapsamında ödenen ücretler vergi matrahlarına dâhil edilmek üzere ilgili defterdarlık muhasebe
müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine bildirilir.
Kulüp giderleri
MADDE 16- (1) (Değişik Madde 09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Kulüp
gelirlerinin;
a) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) % 33’ü temel giderlere,
b) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) % 49’u kulüpte görevlendirilen
öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,
c) % 7’si kulüp yönetim kurulu başkanı, % 5’i kulüp yönetim kurulu müdür yardımcısı ya da müdür
yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,
ç) % 2’si kulübün yazışma ve muhasebe işlerinde görevlendirilen personele,
d) % 4’ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele,
ayrılır.
 (2) Okulların açık olduğu zamanlarda sadece kulüp faaliyetleri için görevlendirilen personel ile yaz
aylarında gün boyunca çalıştırılacak temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele asgari
ücretten fazla olmamak üzere ödeme yapılır. Bu ödemelerdeki fark temel giderler kaleminden karşılanır.
(3) Hesaplamalar Çocuk Kulüpleri Örnek Bütçe Tablosu EK-3’e göre yapılır.
(4) Aylık brüt ödemeler; ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru brüt aylığının, kulüpte
görevlendirilen öğretmen ve usta öğreticilerden resmî görevi bulunanlar için % 120’sini, resmî görevi
bulunmayanlar için % 230’unu, kulüp yönetim kurulu başkanı ile koordinatör öğretmenler için % 110’unu,
yönetim kurulu üyesi için % 85’ini, kulübün yazışma ve muhasebe işleri ile temizlik, bakım ve beslenme
işlerini yürüten personel için % 80‘ini geçemez.
(5) Öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmen ücretleri belirlenirken bu maddenin birinci
fıkrasının (b) bendindeki miktar, dördüncü fıkrasındaki oranlara göre üst limitleri geçmeyecek şekilde
paylaştırılır.
(6) (Değişik 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) Hem öğretmenlik hem
koordinatörlük yapanlar hariç olmak üzere kulüpte birden fazla görevi olan personele, bu görevleri
kapsamında ücreti en fazla olan kalemden ödeme yapılır.
(7) Kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmek üzere birden fazla personel
görevlendirilebilir. Bu durumda % 4’lük pay görevlendirilen personele eşit olarak paylaştırılır. 
(8) Bu maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan gider kalemlerinden artan miktar, aylık olarak
temel giderler kalemine aktarılır.
(9) Kulüp dönemi sonlarında kulüp hesabında para kalması durumunda, bu para okul-aile birliği ana
hesabına aktarılır.
Çocuk kulübünde tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 17- (Değişik Madde 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) (1) (Değişik Fıkra
09/02/2022 tarihli ve 43133866 sayılı Makam Oluru) Çocuk kulüplerinde;
a) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğü tasdikli Karar Defteri,
b) Kulüp Sınıf ve Yoklama Defteri,
c) Kulüp ücretleri ile ilgili Gelir ve Harcama Belgeleri Defteri ve dosyası,
ç) Kulüp eğitim etkinlikleri program ve planlar dosyası,
tutulur.
(2) Bu defter ve dosyalardan uygun olanlar elektronik ortamda da tutulabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Sorumluluk
Denetim
MADDE 18- (1) Çocuk kulübü eğitim etkinlikleri ile evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve
düzgün olarak tutulup tutulmadığı, yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlerini zamanında ve düzenli
olarak yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar, yönetim kurulu başkanı ile denetim yetkisi bulunanlarca
denetlenir.
Sorumluluk
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerince kulüp hizmetlerinde görev alan her kademedeki personel,
görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
Özel öğretim kurumları ile ilgili işve işlemler
MADDE 20- (1)8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette
bulunan özel okulöncesi eğitim kurumları ile özel (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı
Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında açılacak çocuk kulüplerin işleyişinde, özel öğretim kurumları
mevzuatında hüküm bulunmayan hususlarda bu yönerge hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 21- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 11/02/ 2008 tarihli ve 39 sayılı Talim ve
Terbiye Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk
Kulüpleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 
 EK-1
ÇOCUK KULÜBÜ ONAY ÖRNEĞİ
ÇOCUK KULÜBÜ YÖNETİM KURULU GÖREVİ
1. …………………… Okul Müdürü
2. …………………… Müdür Yrd.
3. ……………………. Öğretmen veya koordinatör öğretmen
4. ……………………. Okul Aile Birliği Başkanı veya Muhasip Üyesi
5. ……………………. Veli
ÖĞRETMEN/USTA ÖĞRETİCİ/KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN
1. ……………(Öğretmenin kadro durumunu belirtiniz- kadrolu/usta öğretici/koordinatör vb.)
2. ……………
3. ……………
……………
GÖREVLİ PERSONEL
A.Yazışma – Muhasebe işleri
.……………………………...
B. Temizlik Bakım ve Beslenme
1…………………..
2…………………..
3…………………..
……………………
KULÜP İÇİN KULLANILAN MEKÂNLAR VE SAYILARI
1- Çok amaçlı salon: ………..
2- Atölye: …………
3- Derslik: ………
4- Diğer (Belirtiniz) ………………………………………… : …….
KULÜP ETKİNLİĞİ YAPILACAK GÜNLER …………
GÜNLÜK ETKİNLİK SAATİ SAYISI…………………...
KULÜP ETKİNLİK SAATİ ÜCRETİ : ………
ÖĞRENCI SAYISI : ……….… AYLIK TAHMİNÎ BÜTÇE : ……………….. TL
KULÜP ETKİNLİK ALANLARI
1- Halk oyunları
2- Drama
3- Müzik
4- ……
……
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda çocuk kulübü açılmasını olurlarınıza arz ederim.
……………………………….
Adı Soyadı
Okul Müdürü
*5 yaş çocukların okullaşmasını engelleyici bir husus olmadığından, kulüp açılmasını uygun görüşle
arz ederim.
…………………………………...
Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü
OLUR
…../…../…….
ADI SOYADI
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürü
*Bu ibare sadece okul öncesi eğitimde açılacak çocuk kulüpleri onayında yazılacaktır. 
EK-3