EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN NORM KADRO GÜNCELLEME Sinde YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

(Önemli)Veri giriş ekranlarında bilgi girişi yapılabilmesi için

 Kurum bilgileri veri giriş,

 Norm bilgileri veri giriş,

 Öğrenci bilgileri veri giriş,ekranlarında “Kaydet” işlemi yapılmalıdır.

Bu işlem yapılmadığı takdirde e-okul ve diğer modüllerden gelen verilerin sisteme aktarımı gerçekleşmeyecektir.

1.KURUM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI

e-okul üzerinden ; Öğretim şekli, derslik sayısı, yatılı ve pansiyon, birleştirilmiş sınıf bilgileri,yatılı öğrenci sayısı, okul ve kurumdaki oda sayısı verileri aktarılacaktır (Bu verilerde ki hata ve

eksikliklerin e-okul ve ilgili modüllerde tam ve doğru şekilde güncellenmesi).

Eğitim kurumu müdürlüklerince girilmesi gereken veriler; Tam gün/tam yıl, çırak-kursiyersayısı, 3308’e tabi öğrenci sayısı, A.Ö. kapsamında yüz yüze eğitim öğrenci sayısı, kurum taşıma

eğitim merkezi, döner sermaye, hastane okulu bilgileri, alan/bölüm, atölye, laboratuvar sayıları veaynı binada eğitim veren kurumların ilişkilendirme iş ve işlemlerinin eğitim kurumu

müdürlüklerince veri girişinin yapılması.

2.ÖĞRENCİ SAYILARI VERİ GİRİŞ EKRANI

e-okul üzerinden; Özel Eğitim Kurumları ile diğer eğitim kurumları bünyesindeki özel altsınıflar hariç olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumları ana uygulama

sınıflarındaki şube ve öğrenci sayıları aktarılacaktır (Bu verilerde ki hata ve eksikliklerin e-okuldatam ve doğru şekilde güncellenmesi).

Eğitim kurumu müdürlüklerince girilecek veriler; Özel eğitim kurumları ile özel alt sınıfıbulunan eğitim kurumlarındaki, özel eğitim öğrencilerinin engel durumlarına ait açılımların (Özel

eğitim öğrencileri e-okuldan çekilmekte olup, öğrenci sayılarına ilişkin engel durumlarına ilişkinaçılım ve şube sayılarının manuel olarak işlenmesi gerekmektedir.) girilmesi.

3.NORM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI

 e-okul üzerinden; ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarına aitTalim ve Terbiye Kurulunun yayımlamış olduğu haftalık ders çizelgeleri sisteme yüklenmiş olup,

bu çizelgeler doğrultusunda kurum türlerine göre zorunlu ders yükleri otomatik yansıtılmaktadır.

Bunun dışında;

1-ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarının seçmeli ve yöneticiders yükleri,

2-Sistem tarafından hesaplanan zorunlu ders yükleri dışında okutulan alanların sistemeişlenerek “yönetici, norma esas ve seçmeli ders yükü” alanların (Örn: almanca, fransızca, arapça

vb.) ve şube bazlı belirlenen alanların (Örn: okul öncesi , özel eğitim ve rehberlik vb. ) eklenmesi,

3-Ortaokullarda zorunlu ders olarak okutulan Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükününhesaplanmasında; grup eğitimi yapılması ve hesaplamanın bu doğrultuda belirlenmesi sebebiyle

ders yükünün manuel olarak girilmesi,

4-Ortaöğretim kurumları ile özel eğitim kurumlarının tüm ders yüklerinin, eğitimkurumlarınca girilmesi,

gerekmektedir.

İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN NORM KADRO GÜNCELLENMESİNDE YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

1-Süresi içerisinde veri güncellemesi yapmayan eğitim kurumlarının uyarılması,

2-Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitimkurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılanözel eğitim kurumlarının, tespitinin yapılarak söz konusu kurumların, Norm Modülündeki KurumBilgileri veri giriş ekranında gösterilmesi (müdür normu verilecek kurum),

3-Aynı binada faaliyet gösteren öğrenci sayısı en fazla olan kurumun ilişkilendirilmesi,ilişkilendirilme işlemi yapılan kurum bilgilerinin kontrol edilmesi,

4-Eğitim bölgesinde olması gereken ve bağımsız olması gereken eğitim kurumlarının kontroledilmesi,gerekmektedir.

NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarınaİlişkin Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde; “Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu

Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olaneğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulanhallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir. Yeniaçılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının normkadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Eğitim kurumlarının 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına esas olmak üzere; İl Millî EğitimMüdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 22/09/2021 tarihinde MEBBİS Modülünde yer alan

Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilecektir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıdabelirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemlerini yapması gerekmektedir.

Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri 22/09/2021-24/09/2021

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 27/09/2021-28/09/2021

İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 29/09/2021-05/10/2021

Söz konusu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; “Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen normkadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçemillî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.” hükmüçerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam vedoğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen normkadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe millî eğitimmüdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sistemegirilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumlarından; Bilim Sanat Merkezleri,Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu

Müdürlükleri, Hizmet içi Eğitim Enstitüleri,Olgunlaşma Enstitüleri ile ölçme değerlendirmemerkezleri veri girişine açılmayacaktır.

Buna göre;

1-Eğitim Kurumlarının Norm Kadro güncelleme iş ve işlemlerinde norm kadroya esas bilgiler e-okul üzerinden alındığından;

a-Kurum bilgileri veri giriş,

b-Öğrenci bilgileri veri giriş,

c-Norm bilgileri veri giriş,ekranları üzerinden güncelleme iş ve işlemleri yürütülecektir.

İl/ilçe ve eğitim kurumu müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler için 

2-Eğitim kurumlarının öğrenci ve şube sayıları e-okul sistemi üzerinden otomatik aktarılmaktadır.

Bu sebeple; Norm Kadro Modülü güncellemeye açılmadan önce öğrenci ve şube bilgilerinin e-okulda güncellenmesi,

3-İlkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ve imam hatip ortaokullarının zorunlu ders yükleri NormKadro Modülü tarafından hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede haftalık ders çizelgelerinde zorunlu seçmeli ders olarak belirlenen;

a) Ortaokul, yatılı bölge ortaokulu, imam hatip ortaokullarında Sosyal Bilgiler öğretmenlerinceokutulan zorunlu seçmeli dersler arasında yer alan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerininders yükleri Sosyal Bilgiler,

b) İmam hatip ortaokulların da ise, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerince okutulan zorunluseçmeli dersler arasında yer alan Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgilerderslerinin ders yükleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,alanına Norm Kadro Modülü tarafından otomatik olarak hesaplanarak eklendiğinden bu zorunluseçmeli derslerin ders yükleri ayrıca eğitim kurumu müdürlüklerince girilmeyecektir.

Bunun dışındaki seçmeli ders yükleri ile yöneticilerin gireceği ders yükleri ise kurummüdürlüklerince girileceğinden, Norm Kadro Modülü Veri Girişi Ekranları açılmadan alan bazlı

hazırlanması,

4-Orta öğretim kurumlarının; yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yükleri kurum müdürlüklerincegirilecektir. Bu sebeple, yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yüklerinin sistem açılmadan önce alanbazlı hazırlanması,

5-Özel Eğitim kurumları ile bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan eğitim kurumlarının; öğrencisayısı, şube sayısı (e-okulda birleştirilemeyen şubelerin öğrenci bilgileri veri giriş ekranında

birleştirilerek) ve engel durumuna ilişkin bilgilerin, öğrenci bilgileri veri giriş ekranındaki özeleğitim öğrenci açılımına girilmesi (kaynaştırma öğrencilerinin hiçbir şekilde özel eğitim öğrencisiolarak değerlendirilmemesi ve özel eğitim öğrenci hanelerine girilmemesi)

6-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kurul Kararına göre işlemlerin yapılması

7-Açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında gördüklerihaftalık ders saatlerinin, norma esas ders yükü hesabına dahil edilmemesi,

8-Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün, Tebliğler dergisinde yayımlanan 21/03/2006 tarih ve24 sayılı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen “UygulamaEsasları” (Tıklayınız) başlığındaki açıklamalar doğrultusunda hesaplanması,

9-Yöneticilerin gireceği ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmesi,yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışındaherhangi bir alanda ders saati girilmemesi, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görevyapan yöneticilerin geçici görev yaptığı eğitim kurumuna herhangi bir alanda ders saatiyazılmaması,

10-Rehberlik ve araştırma merkezlerinin norm kadrolarının güncellenmesi 06/10/2021-13/10/2021tarihleri arasında Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Bu tarihlerde Rehberlik araştırmamerkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilerek değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi,

11-Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin NormKadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda; Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine norm

kadro verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundanyazışmayla ayrıca norm kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Millî EğitimBakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm KadroModülündeki kurum bilgileri veri giriş ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tamve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması,

12-Kurum bilgileri veri giriş ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, herkutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atamayapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşanacak sıkıntıların tamamen il/ilçe ve eğitimkurumu müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi,

13-Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; Bakanlığımızca onaylananNorm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 güniçerisinde Millî Eğitim Müdürlüklerince, ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilmesi ve normkadro tespit onayı cetvellerinin eğitim kurumu müdürlüklerince saklanması,

14-Güncelleme sürecinin bitiminden sonra söz konusu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 ncifıkrasında; “yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitimkurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükmünden hareketle bu maddedebelirtilen işlemler dışındaki norm kadro taleplerin Bakanlığımıza gönderilmemesi,

gerekmektedir.

Norm kadro güncellemelerinde eğitim kurumları ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin veri girişive kontrol işlemlerinin bitimini müteakip 06.10.2021- 13.10.2021 tarihleri arasında Bakanlığımızcaeğitim kurumlarının veri girişlerinin kontrolleri ve norm kadroların belirlenme işlemleriyapılacaktır.