01/03/2014 tarihinde kabul edilen 6528 Sayılı ‘'Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' 14 Mart 2014 Tarih ve 28941 Sayılı ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

     Söz konusu Kanun'un 22. Maddesiyle, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddesinin

 

‘' (8) Okul ve kurum müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla, hizmet süreleri, performans ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.''

Hükmü yerini;

 

‘' (8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra

kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”  

Hükmüne bırakmıştır.

 

      Aynı Kanun'un 25.Maddesi'nin “Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri'' başlıklı Geçici 10.Maddesi'yle ‘'652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye'' eklenen 8. Fıkrasında da;

 

 ‘' (8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.'' Denilmektedir.

 

     Yukarıdaki Kanun hükümlerinden de açıkça görüleceği üzere; hali hazırda görev yapan okul/kurum müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından dört yılını dolduranların görevi dikkat edin eğitim-öğretim yılı değil, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

‘' Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergesi''nin Tanımlar başlıklı 4.Maddesine baktığımızda;

‘' e) Ders Yılı: Derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,

f) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

ifade eder. ‘' Denilmektedir.

 

     Görevlerin ders yılı sonu itibari ile sona ermesinin ardından yeniden bir görevlendirme yapılacaksa bu görevlendirme İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali'nin onayı ile gerçekleştirilir.

 

     Bu açık hükümler çerçevesinde sınavsız olarak yapılacak bir görevlendirme -dikkat edin atama değil, görevlendirme-  durumunda yargı karşısında idarenin eli çok güçlü olup Danıştay'ın bir iptal verme ihtimali oldukça düşük görünmektedir. Zaten bilindiği üzere bu çerçevedeki idari görevler, kadro görevi olmayıp ikinci görev hükmündedir.

 

     Şimdi burada tartışma konusu olan görevlendirmelerin mevcut mevzuat hükümlerine göre sınavsız olarak yapılıp yapılamayacağından ziyade;

Yapılmalı mı? Yapılmamalı mı? Tartışmasıdır.

 

      Biz bu konuyu burada takipçilerimiz arasında tartışmaya açarak bir anlamda kamuoyunun nabzını ölçmek ve gelen yorumlar, öneriler, eleştirileri toparlayarak bunları derleyip, ilgililere sunmak sureti ile Millî Eğitim Camiasına bir anlamda hizmet etmek istiyor, katkı sunma anlamında yorumlarınızı, tekliflerinizi bekliyoruz.

 

Celal DEMİRCİ/ kamuajans.com

 

[email protected]

https://www.facebook.com/demircicelal

http://twitter.com/celaldemirci