Askeri Personel Yan Ödeme 2021 Yılı Kararnamesi Ne Zaman Yayınlanacak?

2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçilmesiyle birlikte Bakanlar Kurulu Kararı gereken işlemlerin Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılmasından dolayı, 2019 yılına ilişkin zam ve tazminat belirlemeleri Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılmıştır. 2020 yılına ilişkin askeri personel yan ödeme kararnamesi de Cumhurbaşkanı Kararı ile yayınlanmıştı. Şimdi gözler 2021 yılı yan ödeme kararnamesine çevrildi.

Maaşlar 08.02.2021, 14:15 03.05.2021, 19:06
Askeri Personel Yan Ödeme 2021 Yılı Kararnamesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Askeri muvazzaf personelle ilgili her yıl düzenli olarak ek ödemelerle ilgili kararname yayınlanmaktadır. 2020 Yılı askeri personel yan ödeme kararnamesi de nisan ayında yayınlandı. 2021 yılı askeri personel yan ödeme kararnamesinin ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyor.

Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara 2020 yılında ödenecek iş güçlüğü zammı, iş riski zammı ve temininde güçlük zammı ile mali sorumluluk tazminatı hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Zam ve tazminatlarla ilgili olarak her yıl karar (2019 öncesi yıllarda Bakanlar Kurulu kararı) yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, 2006’dan sonra her yıl Ocak ayının 15’inden önce (2007, 2018 ve 2019 yıllarında Mart ayında) çıkarılan kararlarla, 2006/10344 sayılı Kararın o yıl için de aynı şekilde uygulanması yoluna gidilmiştir. 2020 Yılı Askeri personel yan ödeme kararnamesi de yayınlandı.

Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara 2020 yılında ödenecek iş güçlüğü zammı, iş riski zammı ve temininde güçlük zammı ile mali sorumluluk tazminatı ile ilgili yayınlanan yan ödeme kararnamesi 2020 yılının Nisan ayında yayınlanmıştı. 2021 Yılı yan ödeme kararnamesinin de 2021 yılı ilk çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.

2020 YILI ASKERİ PERSONEL YAN ÖDEME KARARNAMESİ

Karar Sayısı: 2396

13 Nisan 2020
 
13/ 04 /2020 TARİHLİ VE 2396  SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 3 üncü maddesi gereğince subay (hâkim subaylar hariç), astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara hangi rütbe ve görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ve malî sorumluluk tazminatı Ödeneceği EK-1 ve EK-2 çizelgelerde puan olarak gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar uyarınca ödenecek zam ve tazminatların tutarı, bu Karara ekli çizelgelerde yer alan puanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için tespit edilmiş olan yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenir.

MADDE 3- (1) Bu zam ve tazminatlar, vekâlet görevinden dolayı yapılacak Ödemeler ile kısıt olarak yapılması gereken ödemeler hariç aybaşında aylıklarla birlikte peşin ödenir. Ödemelerde ve hak kazanmada aylığa ilişkin hükümler uygulanır.

MADDE 4- (1) Yurt dışında birliği ile birlikte bulunan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar bu Kararda belirtilen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile malî sorumluluk tazminatından aynen faydalanırlar. Yurt dışına sürekli görevle atananlar bu Karar hükümlerinden yararlanamazlar.

(2) Aynı kişinin çeşitli hizmet ve görevleri için gösterilen puanlan toplam olarak verilir.

(3) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruluşu dışında görevlendirilen subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan ayrı bir zam veya tazminata hak kazananlar, bu zam ve tazminatlardan fazla olanını tercih edebilirler.

MADDE 5- (1) 926 sayılı Kanun, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince yapılan atamalarda, EK-2 Çizelgede Komutanlık olarak belirtilen görevlere asaleten veya asaleten vekil olarak atamaları yapılan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara EK-1 Çizelgeden kendi rütbesirıin, EK-2 Çizelgeden atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı veya varsa Teşkilat Malzeme Kadro (TMK) açıklama kodlan esas alınarak komutanlık puanı, temininde güçlük zammı olarak aynca ödenir.

(2) Personele, atandığı görevin kadrosundaki rütbe karşılığı veya varsa TMK açıklama kodlan esas alınarak öngörülmüş olan komutanlık puanının, kendi rütbesine karşılık olarak belirlenmiş komutanlık puanından düşük olması halinde, yüksek olan ödenir.

(3) General ve amiral rütbesindeki personele, EK-2 Çizelgenin 1 inci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) fıkralan kapsamında; kendi rütbesi için öngörülen komutanlık puanı ile atandığı görevin unvan karşılığı için öngörülen komutanlık puanından yüksek olan ödenir.

(4) Bu madde hükümlerine göre ödeme yapılmakta iken asli görevi uhdesinde olmaksızın, başka bir vazife için görevlendirilen personele komutanlık puanı ödenmez.

MADDE 6- (1) EK-2 Çizelgenin 1 inci maddesinin (d), (e), (f) ve (k) fıkralanna istinaden Ödenen komutanlık puanlan; söz konusu görevleri asgari tugay komutanlığı veya eşiti    ._. . Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında alay ve eşiti, Jandarma ve Sab^üMliC Akademisinde Akademi Başkam) birlik komutanlığı emri ile vekâleten yürütefi^j^r&ojplş toplamda 10 güne kadar kullanılan izinler hariç aynı kadroya kesintisiz olarak yap*Iâföyejçâle>] görevlendirmelerinin 90 günü aşan kısmı için, vekâleten görev yapılan süreyle o^ant^ (kısıt ödemeler hariç) takip eden ay başında aylıklanyla birlikte ödenir. TMK'larda

"O" olan komutanlık kadrolarına yapılan görevlendirmelerde, görevlendirilen personele bu madde kapsamında ödeme yapılmaz.

(2) Sınır ötesi harekât veya 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca belirlenen Birinci Derece Kritik İllerde yürütülen görevlerde, birinci fıkrada belirtilen 90 günlük süre 30 gün olarak uygulanır.

(3) Personele, vekâlet görevi için öngörülen komutanlık puanı ile asli görevi için ödenmekte olan komutanlık puanından veya EK-2 Çizelgenin 2 nci maddesine göre verilen puandan yüksek olan ödenir.

(4) Vekâlet eden personelin vekâlet görevine ilişkin komutanlık puanını hak ettiği tarihten itibaren, asaleten veya asaleten vekil olarak atanmış olan personele, 4 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, EK-2 Çizelgenin 2 nci maddesine göre ödeme yapılır. Ancak, asaleten veya asaleten vekil olarak atanmış personelin terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanması neticesinde görevinden ayrı kalması halinde, her iki personele de komutanlık puanı verilir.

MADDE 7- (1) Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar ödenmez. Ancak;

a) Resmi sağlık kurumlan tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıktan, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlann kullandıklan hastalık (sıhhi) izinleri,

c) Hastalıklan sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlannda yatarak tedavi gördükleri süreler ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel, için bu hüküm uygulanmaz.

MADDE 8- (1) Görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte; "silah taşıyamaz/silahlı görev yapamaz", akıl/ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı "denizin kıyı teşkillerinde çalışır", "denizin kıyı teşkillerinde görev yapması uygundur", "kara görevi" ve benzeri fiilen gemi görevinin yürütülmesine mazeret teşkil eden rapor alanlara, bu raporların bir takvim yılında 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar 1/3 oranında ödenir.

(2) Görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte; göreve yönelik eğitim, spor ve benzeri faaliyetlerden belirli bir süre muaf olduğuna ilişkin raporu bulunan personele, bu kapsamdaki raporlann bir takvim yılında 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar 2/3 oranında ödenir.

(3) Terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel ve hamile personel (hamileliğin doktor raporu ile tespit edilmesinden doğuma kadar geçen süre içerisinde alınan raporlar) ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında malul sayılan personel için bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 9- (1) Bu Kararın uygulanmasında, uygulamadan doğacak tereddütleri, ödemelere esas olacak biçimde çözüme bağlamaya ve gerekli açıklamalan yapmaya Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir.

MADDE 10- (1) Bu Karar, 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere C Karan tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

EK-1 ÇİZELGE 

S.NO

RÜTBELER

İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI PUANI

İŞ RİSKİ              ZAMMI PUANI

TOPLAM PUAN

1.

Genelkurmay Başkanı

66.500

51.394

117.894

2.

Orgeneral-Oramİral

54.000

42.794

96.794

3.

Korgeneral-Koramiral

46.200

39.544

85.744

4.

Tümgeneral-Tümamiral

42.800

37.694

80.494

5.

Tuğgeneral-Tuğamiral

40.000

36.094

76.094

6.

Kd.Albay

34.600

32.794

67.394

7.

Albay

31.500

31.044

62.544

8.

Yarbay

26.300

28.744

55.044

9.

Kd.Binbaşı

23.700

27.044

50.744

10.

Binbaşı

22.600

26.344

48.944

11.

Kd.Yüzbaşı

21.500

25.494

46.994

12.

Yüzbaşı

20.700

24.944

45.644

13.

Kd.Üsteğmen

20.000

24.044

44.044

14.

Üsteğmen

18.500

23.444

41.944

15.

Teğmen

17.500

22.744

40.244

16.

Asteğmen

15.200

21.444

36.644

17.

ILKad.Kd.Bçvş.

21.700

25.544

47.244

18.

Kad.Kd.Bçvş.

21.100

24.944

46.044

19.

Kd.Bçvş.

19.900

24.394

44.294

20.

Kad.Bçvş.

18.700

23.444

42.144

21.

Bçvş.

17.850

22.794

40.644

22.

Kad.Kd.Üçvş.

17.200

22.544

39.744

23.

Kd.Üçvş.

16.500

22.244

38.744

24.

Kad.Üçvş.

15.890

21.944

37.834

25.

Üçvş.

15.250

21.644

36.894

26.

Kd.Çvş.

14.200

21.144'

35.344

27.

Astsb.Çvş.

13.200

20.844

34.044

28.

Astsb.Açvş

13.100

20.800

33.900

29.

Uz.J.Vm.Kad.Çvş.

20.650

24.644

45.294

30.

UzJ.Vn.Kad.Çvş.

19.350

24.044

43.394

31.

Uz.J.VI.Kad.Çvş.

18.100

23.094

41.194

32.

UzJ.V.Kad.Çvş.

17.500

22.694

40.194

33.

UzJ.IV.Kad.Çvş.

16.600

22.244

38.844

34.

Uz.J.ULKad.Çvş.

15.700

21.794

37.494

35.

Uz.J.II.Kad.Çvş.

14.900

21.594

36.494

36.

UzJ.LKad.Çvş.

13.600

21.394

34.994

37.

UzJ.Çvş.

12.100

21.194

33.294

38.

Uz.Erbaş

11.300

20.544

31.844

EK-2 ÇİZELGE

EK-1 Çizelgede gösterilen puanlara aşağıda gösterilen puanlar ek olarak verilir. 1- Komutanlık Puanı:

a. Orgeneral - Oramiral:

(1) Genelkurmay Başkanı    51.400

(2) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı    37.600

(3) Ordu Komutanları    28.000

(4) Donanma Komutanı    28.000

(5) Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutam    28.000

(6) Muharip Hava Kuvveti Komutam    28.000

b. Korgeneral - Koramiral:    21.000

(1) Kolordu Komutanları, Kara Kuvvetleri EDOK Eğitim Kolordu Komutanı

(2) Kara Kuvvetleri Lojistik Komutam

(3) Donanma, Kuzey Saha, Güney Saha ve Deniz EğtK.Iarı

(4) Hava Savunma Komutanı, Komutan Yardımcısı ve BHHM'leri Komutam ve Hv.Eğt.K. ile Hv.Loj.K.

(5) Jandarma Genel Komutam Yardımcısı, Jandarma Lojistik Komutam

(6) Özel Kuvvetler Komutanı

(7) Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutam, Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutam, Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe ve Muharebe Destek Eğitim Komutam

c. Tümgeneral - Tümamiral: 19.500

(1) Harp Okulu Komutanları ve Sahil Güvenlik Komutam

(2) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) birliklerin kadrolarında Tümen olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar

(3) Kadrolarında rütbeleri Tümgeneral - Tümamiral olan Komutanlar ve Hastane Baştabipleri

ç. Tuğgeneral - Tuğamiral: 18.500

(1) Muharip (Eğitim Birlikleri dahil) birliklerin kadrolarında Tugay olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar

(2) Kadrolarında rütbeleri Tuğgeneral - Tuğamiral olan Komutanlar, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı ile Hastane Baştabipleri

d. Kıdemli Albay / Albay:

(1) Tümen/Tugay Komutam ile Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanları (Dz.K.K.Iığı, Hv.K.K.hğı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı eşiti birlik komutanları)    35.000

(2) Muharip Sımf Birlikleri (Eğitim Birlikleri dahil) kadrolarında Kıdemli Albay/Albay olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar ile İl Jandarma Komutan Yardımcıları 32.000

(3) Yardımcı Sınıf birlikleri (eğitim birlikleri dahil)  kadrolarındakiKıdemli Albay/Albay olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar  17.500

(4) Kurmay Başkanları, Erkan Başkanları 17.000

(5) Kadrolarında rütbeleri Kıdemli Albay/Albay olan diğer 17.000 Komutanlar

(6) Kadrolarında rütbeleri Kıdemli Albay/Albay olan Fabrika Md., Ana Bakım Merkezi Komutanı/Bakım Merkezi Komutam, Dikimevi Md.Ieri, Tedarik Bölge Başkanları, Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi Müdürü, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesis Müdürü, Askerî Ceza ve Tutukevi Md.Ieri, Hastane Baştabipleri, Özel Bakım Merkezi Başkanları, Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürü, İnşaat Emlak Bölge Başkanları, Kalite Yönetim Bölge Başkanları, Basımevi Müdürleri, Kalite Yönetim Amirleri, Öğretim Başkanları, Seyyar Sahra Teşkilleri Grup Başkam, Sıhhi İkmal ve Bakım Merkezi Başkanı 14.200

(7) Askeralma Bölge Başkanları 14.200

e. Yarbay / Kıdemli Binbaşı / Binbaşı:

(1) Muharip Sınıf Birlikleri (Eğitim birlikleri dahil) kadrolarında İl Jandarma Komutan Yardımcısı, Tabur ve Filo olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar, İlçe Jandarma/Merkez İlçe Jandarma Komutanları 30.000

(2) Muharip Sınıf Birlikleri (Eğitim birlikleri dahil) kadrolarında Birlik, Kıt'a, Bölük ve Batarya olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar (İlçe Jandarma/Merkez İlçe Jandarma Komutanları dahil), 20.000

(3) Yardımcı Sınıf Birlikleri (Eğitim birlikleri dahil) kadrolarında Tabur ve Filo olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar 15.500

(4) Kadrolarında rütbeleri Yarbay/Kd.BnbVBnb. olan diğer Komutanlar 14.000

(5) Kadrolarında rütbeleri Yarbay/Kd.BnbVBnb. olan Fabrika Md., Ana Bakım Merkezi Komutanı/Bakım Merkezi Komutam, Dikimevi Müdürleri, Tedarik Bölge Başkanları, Mühimmat Islah Geliştirme ve Yenileştirme Merkezi Müdürü, Hastane Baştabipleri, Kalite Yönetim Bölge Başkanları, Basımevi Müdürleri 10.200

f. Kıdemli Yüzbaşı / Yüzbaşı:

(1) Muharip Sınıf Birlikleri (Eğitim birlikleri dahil) kadrolarında Birlik, Kıt'a, Bölük ve Batarya olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar, İlçe Jandarma/Merkez İlçe Jandarma Komutanları    19.300

(2) Yardımcı Sınıf Birlikleri (Eğitim birlikleri dahil) kadrolarında Birlik, Kıt'a, Bölük ve Batarya olarak gösterilen bütün görev yerlerindeki Komutanlar    7.300

(3) Kadrolarında rütbeleri Kd. Yüzbaşı/Yüzbaşı olan diğer Komutanlar    7.300

(4) Basımevi Müdürleri   7.300

g. (1) Kıdemli Üsteğmen / Üsteğmen / Teğmen kadrolarındaki komutanlara 6.100

(2) Muharip Sınıf Birliklerinin (Eğitim birlikleri dahil) Kıdemli Üsteğmen / Üsteğmen / Teğmen kadrolarmdaki komutanlara ilave:    5.000

ğ. (1) Asteğmen (Yükümlülük süresince Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilen yedek subay adayları dahil) kadrolarmdaki komutanlara:  4.000
 
h. Astsubay kadrolarmdaki komutanlara:

(1)    II.Kad.Kd.Bçvş.
(2)    Kad.Kd.Bçvş.
(3)    Kd.Bçvş.
(4)    Kad.Bçvş.
(5)    Bçvş.
(6)    Kad.Kd.Üçvş.
(7)    Kd.Üçvş.
(8)    Kad.Üçvş.
(9)    Üçvş.
(10)   Kd.Çvş.
(11)   Astsb.Çvş.
(12)   Astsb.Açvş
(13)   Muharip Sınıf Birliklerinin (Eğitim birlikleri dahil) Astsubay kadrolanndaki komutanlara ilave:

6.400 5.900 5.700 5.200 4.700 4.550 4.400 4.200 4.000 3.400 3.100 3.000 4.000

Uzman Jandarma kadrolanndaki komutanlara:


(1)    Uz.J.VIH.Kad.Çvş.

(2)    Uz.J.Vn.Kad.Çvş.

(3)    Uz.J.VI.Kad.Çvş.

(4)    Uz.J.V.Kad.Çvş.

(5)    Uz.J.IV.Kad.Çvş.

(6)    Uz.J.m.Kad.Çvş.

(7)    Uz.J.II.Kad.Çvş.

(8)    Uz.J.I.Kad.Çvş.

(9)    UzJ.Çvş.

(10)    Muharip Sınıf Birliklerinin (Eğitim birlikleri dahil) Uzman Jandarma kadrolanndaki komutanlara ilave:

5.900 5.700 5.200 4.700 4.400 4.000 3.400 3.100 2.700 3.500

i. (1) Uzman Erbaş kadrolarmdaki komutanlara:

(2) Muharip Sımf Birliklerinin (Eğitim birlikleri dahil) Uzman Erbaş kadrolanndaki komutanlara ilave: 2.700 3.500

j. Batarya Subayı, Yer Ölçme Subayı, Ateş İdare Subayı, İleri Gözetleme Subayı, İrtibat Subayı, Askerî okullardaki "Sınıf Subaylığı" kadrosundaki subaylar, Ateş Destek Subayı ve Ateş Destek Astsubayı, Bölük Astsubayı (Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında Bölük İdari İşler Astsubayı dahil), Batarya Astsubayı, Birlik Astsubayı, İkmal Astsubayı, Askeri Okullarda Sınıf Astsubayı Kadrosundaki Astsubaylara (Muharip Sınıf Birlikleri kadrolanndaki komutanlar için öngörülen ilave puan hariç ) rütbeleri hizasında gösterilen,

k. Kadrolarında Komutan Yardımcılığı/Yardımcısı olarak gösterilen görev ^ifer]ffî^y^ asaleten veya asaleten vekil olarak atanan subaylara rütbelerinin eşiti olan, ..^V    *°***' puan "temininde güçlük zammı" verilir.

 2- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personelinden (1 inci maddeye göre Komutanlık puanı alanlar hariç):

a. Tümen dahil daha ast birliklerde ve eşiti kurumlarda görevli;


(1)    Tümgeneral-Tümamirallere    14.700

(2)    Tuğgeneral-Tuğamirallere    13.150
(3)    Kıdemli Albaylara    8.200
(4)    Albaylara    7.300
(5)    Yarbaylara    6.400
(6)    Kıdemli Binbaşılara    5.500
(7)    Binbaşılara    5.000
(8)    Kıdemli Yüzbaşılara    4.300
(9)    Yüzbaşılara    3.900
(10)    Kıdemli Üsteğmenlere    3.600
(11)    Üsteğmenlere    3.300
(12)    Teğmenlere    3.000
(13)    Asteğmenlere    2.200
(14)    ILKad.Kd.Bçvş.lara    3.600
(15)    Kad.Kd.Bçvş.lara    3.400
(16)    Kd.Bçvş.lara    3.300
(17)    Kad.Bçvş.lara    3.000
(18)    Bçvş.lara    2.600
(19)    Kad.Kd.Üçvş.lara    2.550
(20)    Kd.Üçvş.Iara    2.500
(21)    Kad.Üçvş.lara    2.400
(22)    Üçvş.lara    2.300
(23)    Kd.Çvş.Iara    1.900
(24)    Astsb.Çvş.lara    1.700
(25)    Astsb.Açvş.Iara    1.600
(26)    Uz.J.VIII.Kad.Çvş.lara    3.200
(27)    Uz.J.Vn.Kad.Çvş.lara    3.100
(28)    Uz.J.VI.Kad.Çvş.lara    3.000
(29)    Uz.J.V.Kad.Çvş.lara    2.600
(30)    Uz.J.IV.Kad.Çvş.lara    2.500
(31)    Uz.J.III.Kad.Çvş.lara    2.300
(32)    Uz. J.II.Kad.Çvş.lara    1.900
(33)    Uz.J.I.Kad.Çvş.lara    1.700
(34)    UzJ.Çvş.lara    1.600
(35) Uz.Erbaşlara 1.600 

b. Kolordu dahil üst karargahlar ve eşiti kurumlarda görevli;  

(1)     Orgeneral-Oramirallere 28.000
(2)    Korgeneral-Koramirallere 16.250
(3)    Tümgeneral-Tümamirallere    14.700
(4)    Tuğgeneral-Tuğamirallere    13.150
(5)    Kıdemli Albaylara    7.050
(6)    Albaylara    6.225
(7)    Yarbaylara    5.450
(8)    Kıdemli Binbaşılara    4.625
(9)    Binbaşılara    4.200
(10)  Kıdemli Yüzbaşılara    3.575
(11)  Yüzbaşılara    3.225
(12)  Kıdemli Üsteğmenlere    2.950
(13)  Üsteğmenlere    2.700
(14)  Teğmenlere    2.450
05)   Asteğmenlere    1.750
(16)  ILKad.Kd.Bçvş.lara    2.900
(17)  Kad.Kd.Bçvş.lara    2.750
(18)  Kd.Bçvş.lara    2.675
(19)  Kad.Bçvş.lara    2.450
(20)  Bçvş.lara    2.100
(21)  Kad.Kd.Üçvş. lara    2.060
(22)  Kd.Üçvş.lara    2.025
(23)  Kad.Üçvş. lara    1.950
(24)  Üçvş.lara    1.875
(25)  Kd.Çvş.Iara    1.525
(26)    Astsb.Çvş.lara    1.375
(27)    Astsb.Açvş.Iara    1.300
(28)    Uz.J.VIII.Kad.Çvş.Iara    2.575
(29)    UzJ.VII.Kad.Çvş.lara    2.500
(30)    Uz.J.VI.Kad.Çvş.Iara    2.425
(31)    Uz.J.V.Kad.Çvş.lara    2.100
(32)    Uz.J.IV.Kad.Çvş.lara    2.025
(33)    Uz.J.lH.Kad.Çvş.lara    1.875
(34)    UzJ.II.Kad.Çvş.lara    1.525
(35)    UzJ.I.Kad.Çvş.lara    1.375
(36)    Uz.J.Çvş.lara    1.300
(37)    Uz.Erbaşlara    1.300 puan "iş güçlüğü zammı" verilir.

3- a. 926 sayılı Kanunun 21 ve 69 uncu maddeleri ile Subay ve Astsubay Sımflandırma Yönetmeliklerinde belirtilen ve İçişleri Bakanlığı mevzuatına göre belirlenen muharip sınıflara mensup personelden (yedek subaylar/yedek astsubaylar hariç);

(1)    Subaylara 2.500

(2)    Astsubaylara 1000 puan "iş güçlüğü zammı" verilir.

b.    926 sayılı Kanunun 21 ve 69 uncu maddeleri ile Subay ve Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliklerinde belirtilen ve İçişleri Bakanlığı mevzuatına göre belirlenen yardımcı sınıflara mensup (Dz.K.K.lığı için Ordudonatım Astsubaylar dahil) personelden, yedek subaylar/yedek astsubaylar hariç;

(1)    Subaylara 1.500

(2)    Astsubaylara 500 puan "iş güçlüğü zammı" verilir.

c.    926 sayılı Kanunda yazılı sınıflardan Yüksek Mühendis, Mühendis, Tabip, Diş Tabibi, Kimyager, Eczacı, Veterinerlerden;

(1)    Tümgeneral - Tümamirallere    2.260
(2)    Tuğgeneral - Tuğamirallere    2.260
(3)    Albay - Yarbaylara    2.030
(4)    Binbaşı - Yüzbaşılara    1.810
(5)    Üsteğmen - Teğmenlere    1.580
(6)    Bu fıkrada belirtilen unvanları haiz Asteğmenlere (bu unvanlarla ilgili görevleri fiilen yaptıkları sürece) 900 puan "temininde güçlük zammı" ayrıca verilir.

ç. Teknisyen sınıfı, bakım sınıfının teknisyen veya makinist branşlarındaki;

(1)    Subaylara 1.400

(2)    Astsubaylara 1.200

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 800 puan (Sağlık sımfı astsubaylardan teknisyen/tekniker kadrolarına atananlar dahil) "iş güçlüğü zammı" onay alınmaksızın ayrıca verilir.

d.    Kadrolarında bakım ve onarım hizmeti olarak gösterilen, kuvvet komutanlıklannca inceleme/koordine edilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderilen ve Genelkurmay Başkanlığınca ilke, öncelik ve ana hatları ile koordine edilmiş şekilde Millî Savunma Bakanlığına sunulan ve Millî Savunma Bakanlığınca teşkilat, kadro ve görev nitelikleri itibariyle incelenerek onaylanıp yayımlanan çizelgelerde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ilgili komutanlıklarca teklif edilen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanıp yayımlanan çizelgelerde belirtilen ihtisas numara ve branşlarına ilişkin kadro görev yerlerine atanan ve bu görevlerde bilfiil çalışan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara (ç) fıkrasındaki iş güçlüğü zammı aynen verilir ((c) ve (ç) fıkralarından yararlananlar ayrıca bu fıkradan faydalanamazlar).

4- a. Dağ ve Komando, Komando ve Hava İndirme Birlikleri, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı, Havadan Atma, Taşıma ikmal ve Depo Komutanlığı, Dağ ve Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, 2 nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığı, Öze^Kuvvetler Komutanlığı (Yurtdışı Harekata Hazırlık Merkezleri dâhil), Bilgi De>i^Îc7^rı^;-K.lığı (bünyesindeki bilgi destek Tb.K.lıklan dâhil), Amfibi Deniz Piyade . Ö^ay fcbmuîara[ığı 

Sahil Güvenlik Komutanlığında ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında bilfiil denizden arama kurtarma görevi icra edenler, yakıt ihtisash personelden hidrazin yakıtı ile ilgili faaliyetlerde bilfiil çalışanlar, korozyon kontrol, yapısal kontrol ve onarım, uçak yapısal ve metal teknolojileri, tahribatsız muayene, helikopter/uçak yapısal onarım, helikopter/uçak kaynak kaplama, yer destek teçhizat ihtisaslarına sahip olup bu ihtisaslarla ilgili görevlerde bilfiil çalışanlar, radyoloji ünitelerine atanan ve fiilen görev yapanlar (Tıpta uzmanlık mevzuatı kapsamında radyoloji ünitelerinde eğitim alanlar dahil), gemilerde hidrazin maddesini bilfiil kullananlar, Torpido Bakım/Test ve Depo Komutanlıkları Torpido Atölyelerinde yüksek patlayıcı ihtiva eden torpidoların bakım, ünitlerin değişim, sökme/takma, test edilmesi faaliyetlerinde ve ana tahrik sistemi yakıtı OTTO FUEL ü olan torpidolar ile ilgili faaliyetlerde bilfiil çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında patlayıcı madde keşif ve imha uzmanı ve patlayıcı madde keşif ve imha elemanı, tahrip uzmanı, tahrip elemanı olarak çalışanlar (Mayın/Tahrip El Yapımı Patlayıcı eğitimlerini fiilen patlayıcı madde ile gerçekleştiren öğretmenler dahil), mayın arama ve temizleme birlik/timlerinde bilfiil çalışanlar, iç güvenlik harekatında dedektör operatörü (yardımcılar dahil) olarak çalışanlar, iç güvenlik harekatında arama kurtarma/keşif/iz takip/mayın/bomba arama köpekleri ile birlikte eğitici/kullanıcı olarak bilfiil çalışanlar, patlayıcı madde izabe atölyesi elemanı olarak bilfiil çalışanlar, İnsansız Hava Araçları (İHA) silah sistemlerinin değişim, sökme/takma ve test edilmesi faaliyetlerinde bilfiil çalışanlar, Uçak Mühimmat Astsubayı ve Uçak Silah Sistem Astsubayı olarak mühimmatın değişim, sökme/takma ve test edilmesi faaliyetlerinde bilfiil çalışanlar, Güdümlü Mermi Test İstasyon Komutanlıklarında yüksek patlayıcı ihtiva eden G/M ünitlerin değişim, sökme/takma, test edilmesi faaliyetleriyle ilgili olarak bilfiil çalışanlar, mayın harbi dalgıcı, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanundan istifade eden ve niteliklerini koruyan pilot, silâh sistem subayı, atmosferik dalış sistemi pilotu, uçuş ekibi, görev ekibi, seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı, paraşütçü, denizaltıcı, S.A.T., S.A.S. ve birinci sımf dalgıç ve kurbağa adam ihtisash personelden;

(1)    Subaylara 12.000

(2)    Astsubaylara 9.000

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 6.000 puan "temininde güçlük zammı" verilir (Bu maddedeki birlik ve görevler için yetiştirilmek amacıyla kursa katılanlar ile bunları bilfiil yetiştiren öğretmenler dâhil).

b.    (a) fıkrasında yer alan puanlar; ÖMAT (Özel Mayın Arama ve Temizleme) bölük/timlerinde ve METİ (Mayın ve EYP Tespit ve İmha) Takım/Kısımlannda görev yapan personele % 50, mayın harbi dalgıcı ihtisash personele, kurbağa adam ihtisash personele, birinci sınıf dalgıç ihtisash personele, S.A.S ihtisash personele % 100, S.A.T ihtisash personele % 125, Özel Kuvvet Tugay Komutanlıklarının taburlarında ve Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı taburlarında atamalı olarak fiilen görev yapan personele % 150 oranında artırılarak verilir.

c.    Terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatında Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen birliklerde üçüncü seviye patlayıcı madde keşif ve imha uzmanı olarak bilfiil görev yapan subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile Jandarma Genel

Komutanlığı kadrolarında patlayıcı madde imha uzmanı ve patlayıcı madde imha elemanı olarak bilfiil görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara 32.000 puan "temininde güçlük zammı" verilir. İlgili kuvvet komutanlığı tarafından kendi birlikleri ile=g^eva münferiden bu birliklerin emrine/harekât komutasına/kontrolüne görevlendirilen üçüncü seviye patlayıcı madde keşif ve imha eğitimini tamamlamış patlayıcı imha uzmanlarına da  (KKK.lığı ve PMKİ (Patlayıcı madde keşif ve imha) personeli ile PMKİ kursunu başarı ile tamamlayarak  patlayıcı madde olaylarına üçüncü seviye müdahale yetkisi verilen (METİ Mayın ve EYP Tespit ve İmha) Takımı/Timi personeli, Dz.K.K.lığı SAS Timi personeli ve Hv.K.K.hğı Mühimmat Tahrip ihtisaslı personeli] görev süresiyle orantılı olarak "temininde güçlük zammı" verilir. Bu fıkradan yararlananlara (a) ve (b) fıkralarında yer alan puanlar ayrıca verilmez. Ancak personelin bu fıkra kapsamında görev süresi ile orantılı hesaplanan hakedişi, ilgilisine göre (a) veya (b) fıkralarındaki aylık hakedişinden az olması halinde bu fıkra hükümleri uygulanmaz.

5- a. Özel Kuvvetler Komutanlığı kadrolarına atanan personele 75.000 puan "iş riski zammı" ayrıca verilir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanan personel (b) fıkrası hükümlerinden yararlanamaz.

b. Dağ ve Komando, Komando ve Hava İndirme Birlikleri, Jandarma Komando Birlikleri, Dağ ve Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında görev yapan personel ile bu birliklere öğretmen/eğitici olarak atanan ve atandığı kadroda görev yapan personel ile bu birliklere/kadrolara ilgili kuvvet komutanlığı tarafından geçici olarak görevlendirilen personelden;


(1)    Komando ihtisas kursunu bitirerek niteliğini sürdürenlere 21.000

(2)    Komando temel kursunu bitirenlere 14.000

(3)    Diğer personele 7.500 puan "iş riski zammı" ayrıca verilir.

c. S.A.S. ve S.A.T. ihtisaslı personele 21.000 puan "iş riski zammı" aynca verilir.

ç. 2 nci Ana Jet Üs Personel Kurtarma Eğitim Komutanlığında görev yapan personel ile bu birliğe Öğretmen olarak atanan ve atandığı kadroda görev yapan personelden; Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKIP) olanlara 14.000 puan, diğer personele 7.500 puan "iş riski zammı" aynca verilir.

d.    Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında görev yapan personel ile bu birliğe öğretmen olarak atanan ve atandığı kadroda görev yapan personelden; Amfibi Hücum Timi (AHT) Sertifikasyonuna sahip olup AHT Yeterlilik ve İdame Testlerini başanyla tamamlamış olanlara 14.000 puan, diğer personele 7.500 puan "iş riski zammı" aynca verilir.

e.    ÖMAT (Özel Mayın Arama ve Temizleme) bölük/timlerinde ve METİ (Maym ve EYP Tespit ve İmha) Takım/Kısımlannda görev yapan personele 18.000 puan "iş riski zammı" aynca verilir.

f.    S.Ö.H. (Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Harekat Timi) personeline 6.000 puan; kurtarma yüzücüsü kursunu başan ile bitirip yüzer ve uçar birliklerde kurtarma yüzücüsü olarak görev yapanlara 4.000 puan "temininde güçlük zammı" verilir.

g.    Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı kadrolanna atanan personele 40.000 puan "iş riski zammı" aynca verilir. Bu fıkra hükümlerinden yararlanan personel (b) fıkrası hükümlerinden yararlanamaz.

b. Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve her yıl Harbe Hazırlığın Devamı Eğitimleri devam eden personelden Kuvvet K.Iıklan ve Öz.Kuv.K.lığı tarafından yayımlanacak listede bulunan Müşterek Ateş Destek Timi (MADESTİM) personeline, İleri Hava Kontrolörü (İHK) ve İleri Muharebe Kontrolörü (İMK) kadrolarında görev yapan ve her yıl Harbe Hazırlığın Devamı Eğitimlerini tamamlayan personele, 10.000 puan "iş güçlüğü zammı" verilir.

7- Bölük, birlik, ikmal ve batarya (Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında Bölük İdari İşler Astsubayı dahil) astsubayı kadrosuna atananlara (veya varsa TMK açıklama kodlan esas alınarak) 5.000 puan "iş güçlüğü zammı" aynca verilir.

8- a. Kuvvet komutanlıklannca adları, yerleri saptanarak inceleme/koordine edilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderilen ve Genelkurmay Başkanlığınca ilke, öncelik ve ana hatlan ile koordine edilmiş şekilde MSB'ye onaylanmak üzere sunulan, Millî Savunma Bakanlığınca teşkilat, kadro ve görev nitelikleri itibariyle incelenerek onaylanıp yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca adları, yerleri saptanarak İçişleri Bakanlığınca, onaylanıp yayımlanan Kıbns Birliği, Hava Kontrol Gruplan, Sabit ve Seyyar Radar Mevziî, Elektronik Birlik, Elektronik Mevziî, Füze Filo Komutanlıkta, Elektronik Filo, Elektronik Kol Komutanlıklan ve Role Merkezlerinde bilfiil çalışan personelden;

(1)    Subaylara 3.000

(2)    Astsubaylara 2.000

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 1.500

b.    Ağn, Ardahan, Artvin, İğdır, Hakkari, Hatay, Kars, Kilis, Mardin, Şırnak, Van, Şanlıurfa, Gaziantep, Edirne ve Kırklareli illerindeki Hudut Birliklerinde bilfiil görev yapan personel ve bunlann genel destek, direkt destek, emrine/harekat komutasına/kontrolüne verilen birliklerde bilfiil görev yapan personel ile bu birliklere görevlendirilen personel ve Suriye sınırında konuşlu HAWK İntikal Batarya Komutanlıklannda atamalı/görevli olarak bilfiil görev yapan personelden;

(1)    Subaylara 7.000

(2)    Astsubaylara 6.000

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 5.500

c.    Komodorlara, Yüzer Birlik Grup Komutanlarına, fiilen gemilerde ve Dz.K.K.lığının Yıldızlar ve Sarucapaşa Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlıklannm Deniz Eğitimi Grup Amirliklerinde, Sahil Güvenlik Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli olan personelden;

(1)    Subaylara 3.000

(2)    Astsubaylara 2.000

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara    1.500

ç. Kadrolannda gösterilen uçuş birliklerinde uçak ve helikopterlerin uçurulması için uçuş hattında, uçak bakım/sistem komutanlıkları ve hava trafik kontrol üniteleri bünyesinde ve yüzer birliklerde deniz hava kontrolörü/deniz ileri hava kontrolörü olarak bilfiil çalışan personelden (2629 sayılı Kanundan yararlananlar hariç);

(1)   Subaylara    6.000

(2)   Astsubaylara   5.000

(3)   Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 4.000

d. Meydan K.Iıkları Karşılıklı Destek (Kros-Servis) hizmetlerinde uçak ve helikopterlerin uçurulması için uçuş hattında bilfiil çalışan personelden (2629 sayılı Kanundan yararlananlar hariç);

(1)    Subaylara 1.500

(2)    Astsubaylara 1.000

(3)    Uzman Erbaşlara 500 puan "iş güçlüğü zammı" verilir.

9- a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının her birinin kendi atama mevzuatına göre iki defa sıralı hizmet garnizonu görevini yapmış olan personelden; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığının herbirinin kendi atama mevzuatına göre tespit edilmiş olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sıralı hizmet garnizonları ile Elazığ, Erzincan, Erzurum illerine atanan veya görev süresiyle orantılı olmak şartıyla tugay ve eşiti (Jandarma Genel Komutanlığı için Alay ve eşiti) ve daha üst seviyedeki birlik komutam tarafından her seferinde kesintisiz 15 günden fazla süre ile görevlendirilen ve bu garnizonlarda bilfiil görev yapanlardan;

(1)    Subaylara 14.500

(2)    Astsubaylara 13.500

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 10.000 puan "iş güçlüğü zammı" verilir.

b.    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı atama mevzuatına göre dokuz yıllık deniz hizmet süresini tamamlayanlardan, deniz hizmetlerinin devamı boyunca;

(1)    Subaylara 14.500

(2)    Astsubaylara 13.500

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 10.000 puan "iş güçlüğü zammı" verilir.

c.    Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığının her birinin kendi atama mevzuatına göre tespit edilmiş olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sıralı hizmet garnizonlarına dört veya daha fazla atananlar (Dördüncü veya daha fazla sıralı hizmet garnizon süresinden sayılmak üzere atananlar dahil) ile dört veya daha fazla sıralı hizmet garnizon süresinden sayılacak şekilde, görev süresiyle orantılı olmak şartıyla tugay ve eşiti (Jandarma Genel Komutanlığı için Alay ve eşiti) ve daha üst seviyedeki birlik komutam tarafından; her seferinde kesintisiz 15 günden fazla süre ile görevlendirilenlere (a) fıkrasındaki puanlar %100 oranında artırılarak verilir.

ç. Sıralı Hizmet Garnizonu (SHG) görevleri için ödenen "iş güçlüğü zarnmı'3--:iJş^^HG görevi esnasında temdit eden personele ödenmez. Ancak, üçüncü SHG göreviieşnasmda^^dij eden personele, bu görevleri süresince (a) fıkrasındaki esaslara göre; dört y^'dâlja-iazla ÖHCjv görevi esnasında temdit eden personele ise bu görevleri süresince (c) fıkrasıhdaMie^ ödenmeye devam edilir.

d. (b) fıkrasında yer alan puanlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı atama mevzuatına göre 13 yıllık deniz hizmet süresini tamamlayanlara deniz hizmetlerinin devamı boyunca %100 artırılarak verilir.

10-    Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerindeki birlikler ile yüzer birliklerde görevli tabiplere 30.000 puan "temininde güçlük zammı" verilir. Bu puandan, bu illerde ve yüzer birliklerde atamalı olarak görevli olmamakla beraber; kendi birlikleri ile ve/veya münferiden bu illere geçici görevle görevlendirilen ve/veya bu illerde bulunan başka birliklerin emrine/harekat komutasına/kontrolüne verilen tabipler de görev süresiyle orantılı olmak şartıyla yararlandırılır.

11-    İl ve ilçe merkezleri dışında bulunan karakollarda görevli;

(1)    Subaylara 3.000

(2)    Astsubaylara 2.500

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 2.000 puan "temininde güçlük zammı" verilir.

12-    Süleyman Şah Saygı Karakoluna atanan ya da görevlendirilenlerden fiilen görev yapmaya başladıkları tarihten itibaren görev süresiyle orantılı olarak;

(1)    Subaylara 15.000

(2)    Astsubaylara 12.500

(3)    Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlara 10.000 puan "temininde güçlük zammı" verilir.

13-    a. 31/7/2016 tarihinden önce Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan personel ile 31/7/2016 tarihinden sonra Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitülerinde icra edilen Komuta ve Kurmay Eğitimim başarı ile bitirerek mezun olan ve mezuniyetleri yetkili makamlarca onaylanan personelden;

(1)    Orgeneral-Oramirallere    20.000

(2)    Korgeneral-Koramirallere    19.000

(3)    Tümgeneral-Tümamirallere    18.000

(4)    Tuğgeneral-Tuğamirallere    17.000

(5)    Albaylara    16.000

(6)    Yarbaylara    15.000

(7)    Binbaşılara    14.000

(8)    Yüzbaşılara    13.000

(9)    Üsteğmenlere    12.000

b. 31/7/2016 tarihinden önce Komutanlık ve Karargah Subaylığı eğitimi ile 31/7/2016 tarihinden sonra Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Harp Enstitülerinde icra edilen Karargah Subaylığı eğitimini başarı ile bitirerek mezun olan ve mezuniyetleri yetkili makamlarca onaylanan personelden;

(1) General/Amirallere    11.000

(2) Albaylara           10.000

(3) Yarbaylara 9.000

(4) Binbaşılara 8.000

(5) Yüzbaşılara 7.000 puan "temininde güçlük zammı" verilir.

c. Astsubay Üst Karargah Hizmetleri öğrenimini  bitirerek  mezuniyetleri yetkili makamlarca onaylanan personelden;

(i)    II.Kad.Kd.Bçvş.lara    5.000

(2)    Kad.Kd.Bçvş.lara    5.000

(3)    Kd.Bçvş.lara    5.000

(4)    Kad.Bçvş.lara    5.000

(5)    Bçvş.lara    5.000

(6)    Kad.Kd.Üçvş.lara    4.000

(7)    Kd.Üçvş.lara    4.000

(8)    Kad.Üçvş.lara    4.000

(9)    Üçvş.lara    4.000 puan "temininde güxçlük zammı) verilir. ((a) fıkrasında yararlanan personel (b) fıkrasından yararlanamaz)

14- 2629 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde uçuş tazminatından yararlanan Jet ve Pervaneli Pilotlarından; 

(1)    Uçuş hizmet yılı 13 yıl olanlara 30.000
(2)    Uçuş hizmet yılı 14 yıl olanlara 35.000
(3)    Uçuş hizmet yılı 15 yıl olanlara 40.000
(4)    Uçuş hizmet yılı 16 yıl ve daha fazla olanlara 45.000 puan "temininde güçlük zammı" verilir.
 
15- 926 sayılı Kanunun 121 inci, 2803 sayılı Kanunun 14 üncü ve 2692 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince yapılan atamalarda, asil veya asaleten vekil olarak atanmış:

a. Sayman, gerçekleştirme görevlisi (tahakkuk subayı, tahakkuk astsubayı) ile gerçekleştirme görevini fiilen yürüten tahakkuk kısım amirleri, maliye ve bütçe şube müdürleri, tahakkuk şube müdürlerinden;

(1)    Subaylara 1600

(2)    Astsubaylara 1000 puan "malî sorumluluk tazminatı" verilir,

b. Saymanın emrinde çalışan mal ve hesap sorumlusu;

(1)    Subaylara 1000

(2)    Astsubaylara  700

(3)    Uzman Jandarmalara 400 puan "iş güçlüğü zammı" verilir.
Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (25)
Vatandaş 2 ay önce
Hastanelere soğuk algınlığı ishal ateş gibi şikayerlerle yada bunlardan her hangi biriyle baş vuranlar korana testi yapılmalı teşekkür negatif çıksa bile ateş düşük olsa bile hemen soğuk algınlığı ilaçları başlanmalı ateş yükseldikten sonra ateşi düşürmek zor yada hasta öksürük nefes darlığı raddesine gelmeden hastalık engellenmeli yanı negatif çıkan aslında pozitif hastalığın başında müdahale edilip ilaç tedavisine başlanmassa hasta ğün den güne kötüleşi rhastalık yayıyıldıkça yayılır yılanı küçükken öldürmek lazım büyüdükçe zorlaşıŕ önü alınamaz saygılarımla
Vatandaş 2 ay önce
Aşılama durdumu kendi aşımızı ilacımızı üretmeliyiz yasaklar aşılama lar tamamen bitene kadar devam etmeli aşı olanlara da koranadan bulaştı ama onlar biraz daha hafif atlattı yada aşı tam korumaya başlamadan bulaştı bayramda gene sokağa çıkma yasağı olmalı yoksa kimseyi tutamayız iller ilçeler arası akraba komşu ziyaretleri olur bir kişı 100 kişiden fazla kişiye hastalıkadar yazdığını düşünürsek bunu önlemenin tek yolu yasak saygılarımla
Vatandaş 7 ay önce
Şu an gençleri aşılamak için erken önce belirli bir yaşa gelmiş kişiler aşılansın gönüllüler çoluk çocuk tutturur sonra bende aşı olucam gönüllü olucam diye bu durumda okul en son düşünülecek seý bu sene zor gibi seneye açabirsek dua edelim saygılarımla
Vatandaş 7 ay önce
Misafirlik yasaklansın komsüculuk şahsi araçla geziler yasaklansın ne anladıkadar heryerde kapatalım ama biz gezelim günlere mevlütleri komşumuz gidelim ondan ona ondan ona bulaşsın hastalık böyle katlanarak artıyor Misafirlik komsüculuk yasaklansın saygılarımla
Vatandaş 7 ay önce
Şehirler arası yasaklar gelecekse bildırilsin her an yasak gelebilir diye biyere gitme gelme pilañı olan varsa ertelensin geçen yasaklarda misafirlikte olanlar olduğu yerde kaldı evine gitmek isteyen gidemedi
Vatandaş 7 ay önce
Şakası yok bu hastalığın şehirler arası yasaklar gelmeli çalışmayan kesimlere geçirecekler kadar para verilmeli borçları kredileri vergileri varsa ertelenmeli zengin olanlar bu durumda yardım etmeli bu hastalıktan kurtulan kadar çalışmayan işsiz kesimlere saygılarımla
Vatandaş 7 ay önce
Salgında çalışmayan kesimlere kapanan işyerlerine destek verilmeli geçirecekler kadar eğer kredileri iß yeri vergileri varsa ertelenmeli faizsiz olarak bunu gördükki bu durumda her yeri açarak kötü duruma geldik kimsenin yasak olmadan yerinde duymadığını da gördük yani aşılar kesinleşen kadar ortalık düzenlene kadar şehirler arası yasaklar gelmeli saygılarımla
Vatandaş 7 ay önce
Seyahet yasağıgelmeli ćok fazla vaka oldu akraba ziyaretleri yasaklanmalı ancak kişi olduğu yerde misafirle kendi evi başka bir ildeyer o şekilde izin verilmeli çalışmayanlar destek verilmeli borçları kredileri varsa ertelenmeli faizsiz olarak kötü günlerden geçiyoruz halkımızın bu kadar azalmasını hastalanmasını istemeyiz Allah yardımcınız olsun saygılarımla
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
20
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30