Kur'an-ı Kerim tam olarak 604 sayfadır. Bunun 4 sayfası girişten ve bitiş süslemelerinden oluşur. Bu nedenle 600 sayfadır. Kur'an-ı Kerim ana bölümlere ayrılmıştır. Bu ana bölümlere sure denir ve 114 tanedir. Surelerin kaç ayet olduğunu sırasına göre hazırladık. Hiçbir karışıklığa mahal vermeden cüz, ayet ve sure sayılarını haberimizde bulabilirsiniz.

Kuran-ı Kerim'de 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz vardır. Besmele, Kur'an-ı Kerim'den bir âyettir ve surelerin başında yer almaktadır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de buunan sureler ve ayetler sırasıyla şöyledir:

Kur'an-ı Kerim 7 ayetlik Fâtiha Sûresi ile başlar. Ardından 286 ayetlik Bakara Sûresi ile devam eder. Sırasıyla diğer sureler; 200 ayetlik Âl-i İmrân Sûresi, 176 ayetlik Nisâ Sûresi, 120 ayetlik Mâide Sûresi, 165 ayetlik En'âm Sûresi, 206 ayetlik A'râf Sûresi, 75 ayetlik Enfâl Sûresi, 129 ayetlik Tevbe Sûresi, 109 ayetlik Yunus Sûresi, 123 ayetlik Hûd Sûresi, 43 ayetlik Ra'd Sûresi, 52 ayetlik İbrahim Sûresi, 99 ayetlik Hicr Sûresi, 128 ayetlik Nahl Sûresi, 111 ayetlik İsrâ Sûresi, 110 ayetlik Kehf Sûresi, 98 ayetlik Meryem Sûresi, 135 ayetlik Tâ-Hâ Sûresi, 112 ayetlik Enbiyâ Sûresi, 78 ayetlik Hac Sûresi, 118 ayetlik Mü'minûn Sûresi, 64 ayetlik Nûr Sûresi, 77 ayetlik Furkan Sûresi, 227 ayetlik Şuarâ Sûresi, 93 ayetlik Neml Sûresi, 88 ayetlik Kasas Sûresi, 69 ayetlik Ankebût Sûresi, 60 ayetlik Rûm Sûresi, 34 ayetlik Lokman Sûresi, 30 ayetlik Secde Sûresi, 73 ayetlik Ahzâb Sûresi, 54 ayetlik Sebe' Sûresi, 45 ayetlik Fâtır Sûresi, 83 ayetlik Yâsin Sûresi, 182 ayetlik Sâffât Sûresi, 88 ayetlik Sâd Sûresi, 75 ayetlik Zümer Sûresi, 85 ayetlik Mü'min Sûresi, 54 ayetlik Fussilet Sûresi, 53 ayetlik Şûrâ Sûresi, 89 ayetlik Zuhruf Sûresi, 59 ayetlik Duhân Sûresi, 37 ayetlik Câsiye Sûresi, 35 ayetlik Ahkaf Sûresi, 38 ayetlik Muhammed Sûresi, 29 ayetlik Fetih Sûresi, 18 ayetlik Hucurât Sûresi, 45 ayetlik Kaf Sûresi, 60 ayetlik Zâriyât Sûresi, 49 ayetlik Tûr Sûresi, 62 ayetlik Necm Sûresi, 55 ayetlik Kamer Sûresi, 78 ayetlik Rahmân Sûresi, 96 ayetlik Vâkıa Sûresi, 29 ayetlik Hadid Sûresi, 22 ayetlik Mücâdele Sûresi, 24 ayetlik Haşr Sûresi, 13 ayetlik Mümtehine Sûresi, 14 ayetlik Saf Sûresi, 11 ayetlik Cum'a Sûresi, 11 ayetlik Münâfikûn Sûresi, 18 ayetlik Teğabün Sûresi, 12 ayetlik Talâk Sûresi, 12 ayetlik Tahrim Sûresi, 30 ayetlik Mülk Sûresi, 52 ayetlik Kalem Sûresi, 52 ayetlik Hâkka Sûresi, 44 ayetlik Meâric Sûresi, 28 ayetlik Nuh Sûresi, 28 ayetlik Cin Sûresi, 20 ayetlik Müzzemmil Sûresi, 56 ayetlik Müddessir Sûresi, 40 ayetlik Kıyamet Sûresi, 31 ayetlik İnsan Sûresi, 50 ayetlik Mürselât Sûresi, 40 ayetlik Nebe' Sûresi, 46 ayetlik Nâziât Sûresi, 42 ayetlik Abese Sûresi, 29 ayetlik Tekvir Sûresi, 19 ayetlik İnfitâr Sûresi, 36 ayetlik Mutaffifin Sûresi, 25 ayetlik İnşikak Sûresi, 22 ayetlik Bürûc Sûresi, 17 ayetlik Târık Sûresi, 19 ayetlik A'lâ Sûresi, 26 ayetlik Gâşiye Sûresi, 30 ayetlik Fecr Sûresi, 20 ayetlik Beled Sûresi, 15 ayetlik Şems Sûresi, 21 ayetlik Leyl Sûresi, 11 ayetlik Duhâ Sûresi, 8 ayetlik İnşirâh Sûresi, 8 ayetlik Tin Sûresi, 19 ayetlik Alak Sûresi, 5 ayetlik Kadir Sûresi, 8 ayetlik Beyyine Sûresi, 8 ayetlik Zilzâl Sûresi, 11 ayetlik Âdiyât Sûresi, 11 ayetlik Kâria Sûresi, 8 ayetlik Tekâsür Sûresi, 3 ayetlik Asr Sûresi, 9 ayetlik Hümeze Sûresi, 5 ayetlik Fil Sûresi, 4 ayetlik Kureyş Sûresi, 7 ayetlik Mâûn Sûresi, 3 ayetlik Kevser Sûresi, 6 ayetlik Kâfirûn Sûresi, 3 ayetlik Nasr Sûresi, 5 ayetlik Tebbet Sûresi, 4 ayetlik İhlâs Sûresi, 5 ayetlik Felâk Sûresi, 6 ayetlik Nâs Sûresi.