Müslümanların kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim, peygamberimize peygamberlik tebliğinin ardından vefatına kadar inmeye devam eden ayetlerle önemli sayıda ayet ve sureye sahip olmuştur. Kuran-ı Kerim cüz bölümlerine, surelere ve ayetlere göre dilimlenmiştir.
  
Kuran-ı Kerim'in 114 sure, 6666 ayet, 30 cüz'den oluştuğu kabul edilir. İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre surelerin başında yer alan Besmele, Kur'an-ı Kerim'den bir âyettir.

Kur'an'ın sâhip olduğu meziyet ve özellikler, âyetlerde ve hadîslerde şu şekilde beyan buyurulmuştur:
* "İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır. Onu biz indirdik. Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'tan korkun. Tâ ki merhamet olunasınız." (En'âm, 6/155).
* "Şu indirilmiş Kur'an, mübarek ve feyizli bir kitabdır ki elleri önündekini (Tevrat ve İncil'i) tasdik edicidir. Tâ ki onunla Mekke halkını ve bütün çevresindeki insanları korkutsun. Ahirete îman edenler, namazlarına gereği üzere devam ettikleri gibi, Kur'an'a da inanırlar." (En'âm, 6/92).
* "Onlar, hâlâ Kur'an'ın Allah kelâmı olduğunu ve mânasını düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, muhakkak ki içinde birbirini tutmayan birçok söz ve ifadeler bulurlardı." (Nisâ, 4/82).
* "O Kur'an, insanları Hakk'a ulaştırır; helâl ile haramda ve din hükümlerinde hakkı bâtıldan ayırır..."(Bakara, 2/185).
* "Kur'ân-ı Kerîm doğru yol gösterici, mü'minlere derecelerle kurtuluşu müjdeleyicidir." (Bakara, 2/97).
* "Bu Kur'an, akıl sâhiplerinin, âyetlerini iyice düşünüp anlamaları ve ders almaları için, sana indirdiğimiz saadet kaynağı bir kitabtır." (Sâd, 38/29).
Sıra Sûre Ayet Sayısı Nuzül Sırası
1 Fâtiha Sûresi 7 5
2 Bakara Sûresi 286 87
3 Âl-i İmrân Sûresi 200 89
4 Nisâ Sûresi 176 92
5 Mâide Sûresi 120 112
6 En'âm Sûresi 165 55
7 A'râf Sûresi 206 39
8 Enfâl Sûresi 75 88
9 Tevbe Sûresi 129 113
10 Yunus Sûresi 109 51
11 Hûd Sûresi 123 52
12 Yusuf Sûresi 111 53
13 Ra'd Sûresi 43 96
14 İbrahim Sûresi 52 72
15 Hicr Sûresi 99 54
16 Nahl Sûresi 128 70
17 İsrâ Sûresi 111 50
18 Kehf Sûresi 110 69
19 Meryem Sûresi 98 44
20 Tâ-Hâ Sûresi 135 45
21 Enbiyâ Sûresi 112 73
22 Hac Sûresi 78 103
23 Mü'minûn Sûresi 118 74
24 Nûr Sûresi 64 102
25 Furkan Sûresi 77 42
26 Şuarâ Sûresi 227 47
27 Neml Sûresi 93 48
28 Kasas Sûresi 88 49
29 Ankebût Sûresi 69 85
30 Rûm Sûresi 60 84
31 Lokman Sûresi 34 57
32 Secde Sûresi 30 75
33 Ahzâb Sûresi 73 90
34 Sebe' Sûresi 54 58
35 Fâtır Sûresi 45 43
36 Yâsin Sûresi 83 41
37 Sâffât Sûresi 182 56
38 Sâd Sûresi 88 38
39 Zümer Sûresi 75 59
40 Mü'min Sûresi 85 60
41 Fussilet Sûresi 54 61
42 Şûrâ Sûresi 53 62
43 Zuhruf Sûresi 89 63
44 Duhân Sûresi 59 64
45 Câsiye Sûresi 37 65
46 Ahkaf Sûresi 35 66
47 Muhammed Sûresi 38 95
48 Fetih Sûresi 29 111
49 Hucurât Sûresi 18 106
50 Kaf Sûresi 45 34
51 Zâriyât Sûresi 60 67
52 Tûr Sûresi 49 76
53 Necm Sûresi 62 23
54 Kamer Sûresi 55 37
55 Rahmân Sûresi 78 97
56 Vâkıa Sûresi 96 46
57 Hadid Sûresi 29 94
58 Mücâdele Sûresi 22 105
59 Haşr Sûresi 24 101
60 Mümtehine Sûresi 13 91
61 Saf Sûresi 14 109
62 Cum'a Sûresi 11 110
63 Münâfikûn Sûresi 11 104
64 Teğabün Sûresi 18 108
65 Talâk Sûresi 12 99
66 Tahrim Sûresi 12 107
67 Mülk Sûresi 30 77
68 Kalem Sûresi 52 2
69 Hâkka Sûresi 52 78
70 Meâric Sûresi 44 79
71 Nuh Sûresi 28 71
72 Cin Sûresi 28 40
73 Müzzemmil Sûresi 20 3
74 Müddessir Sûresi 56 4
75 Kıyamet Sûresi 40 31
76 İnsan Sûresi 31 98
77 Mürselât Sûresi 50 33
78 Nebe' Sûresi 40 80
79 Nâziât Sûresi 46 81
80 Abese Sûresi 42 24
81 Tekvir Sûresi 29 7
82 İnfitâr Sûresi 19 82
83 Mutaffifin Sûresi 36 86
84 İnşikak Sûresi 25 83
85 Bürûc Sûresi 22 27
86 Târık Sûresi 17 36
87 A'lâ Sûresi 19 8
88 Gâşiye Sûresi 26 68
89 Fecr Sûresi 30 10
90 Beled Sûresi 20 35
91 Şems Sûresi 15 26
92 Leyl Sûresi 21 9
93 Duhâ Sûresi 11 11
94 İnşirâh Sûresi 8 12
95 Tin Sûresi 8 28
96 Alak Sûresi 19 1
97 Kadir Sûresi 5 25
98 Beyyine Sûresi 8 100
99 Zilzâl Sûresi 8 93
100 Âdiyât Sûresi 11 14
101 Kâria Sûresi 11 30
102 Tekâsür Sûresi 8 16
103 Asr Sûresi 3 13
104 Hümeze Sûresi 9 32
105 Fil Sûresi 5 19
106 Kureyş Sûresi 4 29
107 Mâûn Sûresi 7 17
108 Kevser Sûresi 3 15
109 Kâfirûn Sûresi 6 18
110 Nasr Sûresi 3 114
111 Tebbet Sûresi 5 6
112 İhlâs Sûresi 4 22
113 Felâk Sûresi 5 20
114 Nâs Sûresi 6 21