Vâkıa Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Ve Meali - Vâkıa Suresi Oku/Dinle - Vâkıa Suresi'nin Önemi Nedir?

Kur'an-ı Kerim'in elli altıncı suresi olan Vâkıa Suresi Mekke döneminde inmiştir ve 96 âyettir. Vâkıa Suresi, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Vâkıa Suresi'nde, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim Sureleri 21.02.2021, 22:25 21.02.2021, 22:24


Kıyamet gününün gerçekliğinde asla kuşku duyulmaması gerektiği uyarısıyla başlayan sûrede geniş biçimde cennet ve cehennem tasvirleri yapılmakta; Allah Teâlâ’nın kudretinin kanıtlarından örnekler verilmekte, Kur’an’ın Allah katından indirilmiş bulunduğuna ve bunun insanlar için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekilmektedir.

Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu

1.İza veka'atilvaki'atu.

2.Leyse livak'atiha kazibetun.

3.Hafıdatun rafi'tun.

4.İza ruccetil'ardu reccen.

5.Ve bussetilcibalu bessen.

6.Ve fekanet hebaen munbessen.

7.Ve kuntum ezvacen selaseten.

8.Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.

9.Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.

10.Vessabikunessabikune.

11.Ulaikelmukarrabune.

12.Fiy cennatin na'ıymi.

13.Sulletun minel'evveliyne.

14.Ve kaliylun minel'ahıriyne.

15.'ala sururin medunetun.

16.Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.

17.Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.

18.Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.

19.La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.

20.Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

21.Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

22.Ve hurun 'ıynun.

23.Keemsalillu'luilmeknuni.

24.Cezaen bima kanu ya'melune.

25.La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.

26.İlla kıylen selamen selamen.

27.Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.

28.Fiy sidrin mahdudin.

29.Ve talhın mendudin.

30.Ve zıllin memdudin.

31.Ve main meskubin.

32.Ve fakihetin kesiyretin.

33.La maktu'atin ve la memnu'atin.

34.Ve furuşin merfu'atin.

35.İnna enşe'nahunne inşaen.

36.Fece'alnahunne ebkaren.

37.'Uruben etraben.

38.Liashabilyemiyni.

39.Sulletun minel'evveliyne.

40.Ve sulletun minelahiriyne.

41.Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.

42.Fiy semumin ve hamiymin.

43.Ve zıllin min yahmumin.

44.La baridin ve la keriymin.

45.İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.

46.Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.

47.Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.

48.Eve abaunel'evvelune.

49.Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.

50.Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.

51.Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.

52.Leakilune min şecerin min zakkumin.

53.Femaliune minhelbutune.

54.Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.

55.Feşaribune şurbelhiymi.

56.Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

57.Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.

58.Efereeytum ma tumnune.

59.Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.

60.Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.

61.'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.

62.Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.

63.Efereeytum ma tahrusune.

64.Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.

65.Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.

66.İnna lemuğremune.

67.Bel nahnu mahrumune.

68.Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

69.Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

70.Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.

71.Efereeytumunnarelletiy turune.

72.Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.

73.Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.

74.Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.

75.Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.

76.Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.

77.İnnehu lekur'anun keriymun.

78.Fiy kitamin meknunin.

79.Lya yemessuhu illelmutahherune.

80.Tenziylun min rabbil'alemiyne.

81.Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

82.Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.

83.Felevla iza beleğatilhulkume.

84.Ve entum hıyneizin tenzurune.

85.Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

86.Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

87.Terci'uneha in kuntum sadikıyne.

88.Feemma in kane minelmukarrebiyne.

89.Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.

90.Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

91.Feselamun leke min ashabilyemiyni.

92.Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

93.Fenuzulun min hamiymin.

94.Ve tasliyetu cahıymin.

95.İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

96.Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

Vakıa Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.

3, 4, 5, 6, 7.Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.

8.Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir!

9.Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!

10, 11.(İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah'a) yaklaştırılmış kimselerdir.

12.Onlar, Naîm cennetlerindedirler.

13, 14.Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.

15, 16.Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevherâtla işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

17, 18, 19, 20, 21.Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

22, 23.Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır.

24.(Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak (verilir.)

25.Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler.

26.Sadece "selam!", "selam!" sözünü işitirler.

27.Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir!

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.(Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

35.Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık.

36, 37, 38.Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.

39, 40.Bunların birçoğu öncekilerden, bir çoğu da sonrakilerdendir.

41.Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir!

42, 43, 44.Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde!..
45.Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.
46.Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.
47.Diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?"

48."Evvelki atalarımız da mı?"

49, 50.De ki: "Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır."

51, 52.Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz.

53.Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

54.Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.

55.Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

56.İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.

57.Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

58.Attığınız o meniye ne dersiniz?!

59.Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?

60, 61.Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.

62.Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya!

63.Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!

64.Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65.Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:

66."Muhakkak biz çok ziyandayız!"

67."Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!"

68.İçtiğiniz suya ne dersiniz?!

69.Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70.Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!..

71.Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!

72.Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73.Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.

74.O halde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt).

75, 76.Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir-

77.O, elbette değerli bir Kur'an'dır.

78.Korunmuş bir kitaptadır.

79.Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.

80.Âlemlerin Rabb'inden indirilmedir.

81, 82.Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?

83.Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize!

84.Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.

85.Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.

86, 87.Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize!

88, 89.Fakat (ölen kişi) Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

90, 91.Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, "Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!" denir.

92, 93.Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

94.Bir de cehenneme atılma vardır.

95.Şüphesiz bu, kesin gerçektir.

96.Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. 

Yorumlar (0)
13
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19