Vâkıa Suresi Arapça, Türkçe, Meal Oku/Dinle

Kur'an-ı Kerim'in elli altıncı suresi olan Vâkıa Suresi Mekke döneminde inmiştir ve 96 âyettir. Vâkıa Suresi, adını birinci âyette geçen “elvâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Vâkıa Suresi'nde, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim Sureleri 14.04.2021, 13:00 14.04.2021, 13:09

Kıyamet gününün gerçekliğinde asla kuşku duyulmaması gerektiği uyarısıyla başlayan sûrede geniş biçimde cennet ve cehennem tasvirleri yapılmakta; Allah Teâlâ’nın kudretinin kanıtlarından örnekler verilmekte, Kur’an’ın Allah katından indirilmiş bulunduğuna ve bunun insanlar için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekilmektedir.

Vakıa Suresi Türkçe Okunuşu

1.İza veka'atilvaki'atu.

2.Leyse livak'atiha kazibetun.

3.Hafıdatun rafi'tun.

4.İza ruccetil'ardu reccen.

5.Ve bussetilcibalu bessen.

6.Ve fekanet hebaen munbessen.

7.Ve kuntum ezvacen selaseten.

8.Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.

9.Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.

10.Vessabikunessabikune.

11.Ulaikelmukarrabune.

12.Fiy cennatin na'ıymi.

13.Sulletun minel'evveliyne.

14.Ve kaliylun minel'ahıriyne.

15.'ala sururin medunetun.

16.Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.

17.Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.

18.Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.

19.La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.

20.Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

21.Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

22.Ve hurun 'ıynun.

23.Keemsalillu'luilmeknuni.

24.Cezaen bima kanu ya'melune.

25.La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.

26.İlla kıylen selamen selamen.

27.Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.

28.Fiy sidrin mahdudin.

29.Ve talhın mendudin.

30.Ve zıllin memdudin.

31.Ve main meskubin.

32.Ve fakihetin kesiyretin.

33.La maktu'atin ve la memnu'atin.

34.Ve furuşin merfu'atin.

35.İnna enşe'nahunne inşaen.

36.Fece'alnahunne ebkaren.

37.'Uruben etraben.

38.Liashabilyemiyni.

39.Sulletun minel'evveliyne.

40.Ve sulletun minelahiriyne.

41.Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.

42.Fiy semumin ve hamiymin.

43.Ve zıllin min yahmumin.

44.La baridin ve la keriymin.

45.İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.

46.Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.

47.Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.

48.Eve abaunel'evvelune.

49.Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.

50.Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.

51.Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.

52.Leakilune min şecerin min zakkumin.

53.Femaliune minhelbutune.

54.Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.

55.Feşaribune şurbelhiymi.

56.Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

57.Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.

58.Efereeytum ma tumnune.

59.Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.

60.Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.

61.'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.

62.Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.

63.Efereeytum ma tahrusune.

64.Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.

65.Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.

66.İnna lemuğremune.

67.Bel nahnu mahrumune.

68.Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

69.Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

70.Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.

71.Efereeytumunnarelletiy turune.

72.Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.

73.Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.

74.Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.

75.Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.

76.Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.

77.İnnehu lekur'anun keriymun.

78.Fiy kitamin meknunin.

79.Lya yemessuhu illelmutahherune.

80.Tenziylun min rabbil'alemiyne.

81.Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

82.Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.

83.Felevla iza beleğatilhulkume.

84.Ve entum hıyneizin tenzurune.

85.Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

86.Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

87.Terci'uneha in kuntum sadikıyne.

88.Feemma in kane minelmukarrebiyne.

89.Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.

90.Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

91.Feselamun leke min ashabilyemiyni.

92.Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

93.Fenuzulun min hamiymin.

94.Ve tasliyetu cahıymin.

95.İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

96.Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

Vakıa Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Kesin gerçekleşecek (olan Kıyamet) koptuğu zaman, onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır.

3, 4, 5, 6, 7.Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman, O, (kimini) yükseltir, (kimini) alçaltır.

8.Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir!

9.Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!

10, 11.(İman ve amelde) öne geçenler ise (Ahirette de) öne geçenlerdir. İşte onlar (Allah'a) yaklaştırılmış kimselerdir.

12.Onlar, Naîm cennetlerindedirler.

13, 14.Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir.

15, 16.Onlar, karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevherâtla işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

17, 18, 19, 20, 21.Ebediyen genç kalan uşaklar, onların etrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar.

22, 23.Onlar için saklı inciler gibi, iri gözlü huriler de vardır.

24.(Bütün bunlar) işledikleri amellere karşılık bir mükâfat olarak (verilir.)

25.Orada ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir şey işitirler.

26.Sadece "selam!", "selam!" sözünü işitirler.

27.Ahiret mutluluğuna erenler, ne mutlu kimselerdir!

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.(Onlar), dikensiz sidir ağaçları ve meyveleri küme küme dizili muz ağaçları altında, yayılmış sürekli bir gölgede, çağlayan bir su başında, tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

35.Biz onları (hurileri) yepyeni bir yaratılışta yarattık.

36, 37, 38.Onları ahiret mutluluğuna erenler için, hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık.

39, 40.Bunların birçoğu öncekilerden, bir çoğu da sonrakilerdendir.

41.Kötülüğe batanlar ise ne mutsuz kimselerdir!

42, 43, 44.Onlar, iliklere işleyen bir ateş ve bir kaynar su içindedirler. Ne serin ve ne de yararlı olan zifiri bir gölge içinde!..
45.Çünkü onlar, bundan önce (dünyada varlık içinde) sefahata dalmış ve azgın kimselerdi.
46.Büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı.
47.Diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı, biz mi bir daha diriltilecekmişiz?"

48."Evvelki atalarımız da mı?"

49, 50.De ki: "Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir günün belli bir vaktinde toplanacaklardır."

51, 52.Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar! Mutlaka (cehennemde) bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz.

53.Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

54.Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz.

55.Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

56.İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir.

57.Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz?

58.Attığınız o meniye ne dersiniz?!

59.Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?

60, 61.Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.

62.Andolsun, birinci yaratılışı(nızı) biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya!

63.Ektiğiniz tohuma ne dersiniz?!

64.Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

65.Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz:

66."Muhakkak biz çok ziyandayız!"

67."Daha doğrusu büsbütün mahrumuz!"

68.İçtiğiniz suya ne dersiniz?!

69.Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

70.Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya!..

71.Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz?!

72.Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

73.Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık.

74.O halde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt).

75, 76.Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir-

77.O, elbette değerli bir Kur'an'dır.

78.Korunmuş bir kitaptadır.

79.Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.

80.Âlemlerin Rabb'inden indirilmedir.

81, 82.Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka O'nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?

83.Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize!

84.Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.

85.Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.

86, 87.Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize!

88, 89.Fakat (ölen kişi) Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

90, 91.Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, "Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!" denir.

92, 93.Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

94.Bir de cehenneme atılma vardır.

95.Şüphesiz bu, kesin gerçektir.

96.Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. 

Yorumlar (0)
24
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30