Necm Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Ve Meali - Necm Suresi Oku/Dinle - Necm Suresi'nin Önemi Nedir?

Kur'an-ı Kerîm'in elli üçüncü, iniş sırasına göre ise yirmi üçüncü suredir. Mekke döneminde nazil olmuştur. 62 ayetten oluşmuş ve adını ilk ayetin başında yer alan ''en-Necm'' kelimesinden almıştır.

Kur'an-ı Kerim Sureleri 23.02.2021, 13:30 23.02.2021, 13:29


Kur'an-ı Kerim'in elli üçüncü suresi olan Necm Suresi'nin 32. ayeti Medine’de diğer ayetlerinin Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. Necm Suresi 62 ayettir. Necm Suresi ismini ilk ayetin başında geçen ve yıldız anlamına gelen “en-Necm” kelimesinden alır.

Kur’ân-ı Kerîm’in Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla Hz. Muhammed’e indirilmiş olduğu ve Hz. Peygamber’in Allah’tan aldıklarını sadakatle tebliğ ettiği ortaya konmakta, müşriklerin melekleri Allah’ın kızları, putları da melekleri sembolize eden varlıklar olarak kabul etme şeklindeki inançları mahkûm edilmekte, önceki peygamberlere gönderilen vahiylerle Resûlullah’ın getirdikleri arasındaki bazı ortak noktalara değinilmekte, inkârcılıkları sebebiyle helâk edilmiş geçmiş toplumlardan örnekler verilmektedir.

Necm Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ven necmi iza heva

2.Ma dalle sahıbukum ve ma ğava

3.Ve ma yentıku anil heva

4.İn huve illa vahyuy yuha

5.Allemehu şedidul kuva

6.Zu mirrah festeva

7.Ve huve bil ufukıl a'la

8.Summe dena fe tedella

9.Fe kane kabe kavseyni ev edna

10.Fe evha ila abdihi ma evha

11.Ma kezebel fuadu ma raa

12.Efe tumarunehu ala ma yera

13.Ve le kad raahu nezleten uhra

14.Inde sidratil munteha

15.Indeha cennetul me'va

16.İz yağşes sidrate ma yağşa

17.Ma zağal besaru ve ma tağa

18.Le kad raa min ayati rabbihil kubra

19.E fe raeytumul late vel uzza

20.Ve menates salisetel uhra

21.E lekumuz zekeru ve lehul unsa

22.Tilke izen kısmetun dıyza

23.İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda

24.Em lil insani ma temenna

25.Fe lillahil ahıratu ve ula

26.Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda

27.İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa

28.Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a

29.Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya

30.Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda

31.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna

32.Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka

33.E fe raeytellezi tevella

34.Ve a'ta kalilev ve ekda

35.Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera

36.Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa

37.Ve ibrahimellezi veffa

38.Ella teziru vaziratuv vizra uhra

39.Ve el leyse lil insani illa ma sea

40.Ve enne sa'yehu sevfe yura

41.Summe yuczahul cezael evfa

42.Ve enne ila rabbikel munteha

43.Ve ennehu huve adhake ve ebka

44.Ve ennehu huve emate ve ahya

45.Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa

46.Min nutfetin iza tumna

47.Ve enne aleyhin neş'etel uhra

48.Ve ennehu huve ağna ve akna

49.Ve ennehu huve rabbuş şı'ra

50.Ve ennehu ehleke adenil ula

51.Ve semude fema ebka

52.Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa

53.Vel mu'tefikete ehva

54.Fe ğaşşaha ma ğaşşa

55.Fe bi eyyi alai rabbike tetemara

56.Haza nezirum minen nuzuril ula

57.Ezifetil azifeh

58.Leyse leha min dunillahi kaşifeh

59.E fe min hazel hadisi ta'cebun

60.Ve tadhakune ve la tebkun

61.Ve entum samidun

62.Fescudu lillahi va'budu

Necm Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

3.O, nefis arzusu ile konuşmaz.

4.(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

5, 6, 7.(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

8.Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

9.(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.

10.Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

11.Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

12.(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?

13.Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

14.Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.

15.Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.

16.O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.

17.Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.

18.Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.

19, 20.Lât ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?

21.Erkek size de, dişi O'na mı?

22.Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.

23.Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.

24.Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?

25.Oysa, Ahiret de dünya da Allah'ındır.

26.Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.

27.Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.

28.Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.

29.Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.

30.İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.

31.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir.

32.Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.

33, 34.Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?

35.Gayb'ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?

36, 37.Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?

38.Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.

39.İnsan için ancak çalıştığı vardır.

40.Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.

41.Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.

42.Şüphesiz en son varış Rabbinedir.

43.Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.

44.Şüphesiz O öldürür ve diriltir.

45, 46.Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.

47.Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.

48.Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.

49.Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir.

50, 51.Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.

52.Daha önce de Nûh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

53, 54.O, "Mu'tefike"yi6 de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.

55.O halde Rabbi'nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).

56.Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

57.Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.

58.Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.

59, 60, 61.Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?

62.Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.

Yorumlar (0)
3
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 28 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 27 29
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 27 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Menemenspor 25 27
14. Adanaspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. Tottenham 27 45
7. West Ham 26 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 26 20