Mü'min Suresi Arapça, Türkçe, Meal Oku/Dinle

Mü'minun suresinin ayet sayısı 118’dir. Surenin başında, kurtuluşa erenlerin müminler olduğu ve bu müminlerin genel özelliklerinden bahsedilmektedir. İnsanın yaratılışı ve İnsana Allah-u Teala’nın verdiği nimetler, surenin devamında belirtilmektedir.

Kur'an-ı Kerim Sureleri 15.04.2021, 14:55 15.04.2021, 14:58

Kur'an-ı Kerim'in kırkıncı suresi olan Mü'min Suresi 56 ve 57. âyetler hariç Mekke döneminde inmiştir ve 85 âyettir. Mü'min Suresi adını 28.âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır. Mü’min inanan kimse demektir. Âyette sözü edilen mü’min, Firavun ailesinin; gizlice iman eden ve çevresindekileri hakka yönlendirmeye çalışan bir ferdidir. Ayrıca sûre, Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr sûresi” diye de anılmaktadır. “Ğâfir”, bağışlayan demektir. Sûrede başlıca, Allah’ın birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır.

Mü’min sûresinde ağırlıklı olarak “Allah’ın âyetlerini tartışmaya kalkışanlar”dan, bu âyetlere karşı mücadele verenlerden söz edilmekte; genellikle Mekke putperestlerinin aristokrat tabakasından oluşan bu kesimin karakteri, genel tutumları ve amaçlarıyla görecekleri cezalar üzerinde durulmaktadır. Sûre, Allah’ın rahmetinin ve ilminin genişliği, kudretinin sınırsızlığı; ilâhî hakikatleri yalanlamaya kalkışanların cezaları ve pişmanlıkları, uhrevî yargılamanın adaletli oluşu gibi konulara dair açıklamalarla başlar. Hz. Mûsâ ile Firavun ve onu izleyenler arasında geçen mücadeleye değinilirken Mûsâ’nın dinine gizlice inanmış bir müminin inkârcılara yönelttiği anlamlı ve yararlı uyarılara yer verilir. Allah’tan başka ilâh bulunmadığı ve O’ndan başkası için yapılan ibadetlerin geçersiz olduğu, Allah’a şükretmekten yüz çevirenlerin bu yanlıştan dönmelerini sağlamak üzere onlara ilâhî nimetlerin hatırlatılması, öldükten sonra tekrar dirilmenin mümkün olduğunun kanıtlanması ve bu konuda insanların uyarılması, Allah Teâlâ’nın resulünü destekleyeceğine dair vaadi sûrenin başlıca konularındandır. Sûre, ellerinde fırsat varken gerçeği görüp Hz. Peygamber’in getirdiği açık seçik gerçekleri kabul edecekleri yerde, kendi temelsiz bilgilerine güvenerek kibre kapılıp inkâr yolunu seçenlerin ilâhî ceza ile yüzyüze geldiklerinde inanmalarının artık kendilerine fayda vermeyeceği uyarısında bulunan açıklamalarla son bulmaktadır.

Muminun Suresi Türkçe Okunuşu

1.Kad eflehal mü'minun

2.Ellezıne hüm fı salatihim haşiun

3.Vellezıne hüm anil lağvi mu'ridun

4.Vellezıne hüm liz zekati faılun

5.Vellezıne hüm li fürucihim hafizun

6.İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fe innehüm ğayru melumın

7.Fe menibteğa verae zalike fe ülaike hümül adun

8.Vellezıne hüm li emanatihim ve ahdihim raun

9.Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun

10.Ülaike hümül varisun

11.Ellezıne yerisunel firdevs hüm fıha halidun

12.Ve le kad halaknel insane min sülaletim min tıyn

13.Sümme cealnahü nutfeten fı kararim mekın

14.Sümme halaknen nutfete alekaten fe halaknel alekate mudğaten fe halaknel mudğate ızamen fe kesevnel ızame lahmen sümme enşe'nahü halkan ahar fe tebarakellahü ahsenül halikıyn

15.Sümme inneküm ba'de zalike le meyyitun

16.Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb'asun

17.Ve le kad halakna fevkaküm seb'a taraika ve ma künna anil halkı ğafilın

18.Ve enzelna mines semai maem bi kaderin fe eskennahü fil erdı ve inna ala zehabim bihı le kadirun

19.Fe enşe'na leküm bihı cennatim min nehıyliv ve a'nab leküm fıha fevakihü kesıratüv ve minha te'külun

20.Ve şeceraten tahrucü min turi seynae tembütü bid dühni ve sıbğil lil akilın

21.Ve inne leküm fil en'ami le ıbrah nüskıyküm mimma fı bütuniha ve leküm fıha menafiu kesıratüv ve minha te'külun

22.Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun

23.Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale ya kavmı'büdüllahe mal leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun

24.Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma haza illa beşerum mislüküm yürıdü ey yetefeddale aleyküm ve lev şaellahü le enzele melaikeh ma semı'na bi haza fı abainel evvelın

25.İn hüve illa racülüm bihı cinnetün fe terabbesu bihı hatta hıyn

26.Kale rabbinsurnı bima kezzebun

27.Fe evhayna ileyhi enisnaıl fülke bi a'yünina ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü minhüm ve la tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun

28.Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki fe kulil hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın

29.Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve ente hayrul münzilın

30.İnne fı zalike le ayativ ve in künna le mübtelın

31.Sümme enşe'na mim ba'dihim karnen aharın

32.Fe erselna fıhim rasulem minhüm enı'büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun

33.Ve kalel meleü min kavmihillezıne keferu ve kezzebu bi likail ahırati ve etrafnahüm fil hayatid dünya ma haza illa beşerum mislüküm ye'külü mimma te'külune minhü ve yeşrabü mimma teşrabun

34.Ve lein eta'tüm beşeram misleküm inneküm izel lehasirun

35.E yeıdüküm enneküm iza mittüm ve küntüm türabev ve ızamen enneküm muhracun

36.Heyhate heyhate lima tuadun

37.İn hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma nahnü bi meb'usın

38.İn hüve illa racülüniftera alellahi kezibev ve ma nahnü lehu bi mü'minın

39.Kale rabbinsurnı bima kezzebun

40.Kale amma kalılil le yusbihunne nadimın

41.Fe ehazethümüs sayhatü bil hakkı fe cealnahüm ğussa fe bu'del lil kavmiz zalimın

42.Sümme enşe'na mim ba'dihim kurunen aharın

43.Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun

44.Sümme erselna rusülena tetra küllema cae ümmeter rasulüha kezzebuhü fe etba'na ba'dahüm ba'dav ve cealnahüm ehadıs fe bu'del li kavmil la yü'minun

45.Sümme erselna musa ve ehahü harune bi ayatina ve sültanim mübın

46.İla fir'avne ve meleihı festekberu ve kanu kavmen alın

47.Fe kalu enü'minü li beşerayni mislina ve kavmühüma lena abidun

48.Fe kezzebuhüma fe kanu minel mühlekın

49.Ve le kad ateyna musel kitabe leallehüm yehtedun

50.Ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meıyn

51.Ya eyyüher rusülü külu minet tayyibati va'melu saliha innı bima ta'melune alım

52.Ve inne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fettekun

53.Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü hızbim bima ledeyhim ferihun

54.Fezerhüm fı ğamratihim hatta hıyn

55.E yahsebune ennema nümiddühüm bihı mim maliv ve benın

56.Nüsariu lehüm fil hayrat bel la yeş'urun

57.İnnellezıne hüm min haşyeti rabbihim müşfikun

58.Vellezıne hüm bi ayati rabbihim yü'minun

59.Vellezıne hüm bi rabbihim la yüşrikun

60.Vellezıne yü'tune ma atev ve kulubühüm veciletün ennehüm ila rabbihim raciun

61.Ülaike yüsariune fil hayrati ve hüm leha sabikun

62.Ve la nükellifü nefsen illa vüs'aha ve ledeyna kitabüy yentıku bil hakkı ve hüm la yuzlemun

63.Vel kulubühüm fı ğamratim min haza ve lehüm a'malüm min duni zalike hüm leha amilun

64.Hatta iza ehazna mütrafıhim bil azabi iza hüm yec'erun

65.La tec'erul yevme inneküm minna la tünsarun

66.Kad kanet ayatı tütla aleyküm fe küntüm ala a'kabiküm tenkisun

67.Müstekbirıne bihı samiran tehcürun

68.E fe lem yeddebberul kavle em caehüm ma lem ye'ti abaehümül evvelın

69.Em lem ya'rifu rasulehüm fe hüm lehu münkirun

70.Em yekulune bihı cinneh bel caehüm bil hakkı ve ekseruhüm lil hakkı karihun

71.Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis semavatü vel erdu ve men fıhinn bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an zikrihim mu'ridun

72.Em tes'elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv ve hüve hayrur razikıyn

73.Ve inneke le ted'uhüm ila sıratım müstekıym

74.Ve innellezıne la yü'minune bil ahırati anis sıratı lenakibun

75.Ve lev rahımnahüm ve keşefna ma bihim min durril leleccu fı tuğyanihim ya'mehun

76.Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarraun

77.Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin şedıdin iza hüm fıhi müblisun

78.Ve hüvellezı enşee lekümüs sem'a vel ebsara vel ef'ideh kalılem ma teşkürun

79.Ve hüvellezı zeraeküm fil erdı ve ileyhi tuhşerun

80.Ve hüvellezı yuhyı ve yümiytü ve lehuhtilafül leyli ven nehar e fe la ta'kılun

81.Bel kalu misle ma kalel evvelun

82.Kalu e iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun

83.Le kad vüıdna nahnü ve abaüna haza min kablü in haza illa esatıyrul evvelın

84.Kul li menil erdu ve men fıha in küntüm ta'lemun

85.Seyekulune lillah kul efela tezekkerun

86.Kul mer rabbüs semavatis seb'ı ve rabbul arşil azıym

87.Seyekulune lillah kul e fe la tettekun

88.Kul mem bi yedihı melekutü külli şey'iv ve hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta'lemun

89.Seyekulune lillah kul fe enna tüsharu

90.Bel eteynüham bil hakkı ve innehüm le kazibun

91.Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba'duhüm ala ba'd sübhanellahi amma yasıfun

92.Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma yüşrikun

93.Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun

94.Rabbi fe la tec'alnı fil kavmiz zalimın

95.Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun

96.İdfa' billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü a'lemü bi ma yasıfun

97.Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn

98.Ve euzü bike rabbi ey yahdurun

99.Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale rabbirciun

100.Leallı a'melü salihan fıma teraktü kella inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi yüb'asun

101.Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm yevmeiziv ve la yetesaelun

102.Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül müflihun

103.Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun

104.Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun

105.E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm biha tükezzibun

106.Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve künna kavmen dallın

107.Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun

108.Kalahşeu fıha ve la tükellimun

109.İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın

110.Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm zikrı ve küntüm minhüm tadhakun

111.İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm hümül faizun

112.Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın

113.Kalu lebisna yevmen ev ba'da yevmin fes'elil addın

114.Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm küntüm ta'lemun

115.E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve enneküm ileyna la türceun

116.Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerım

117.Ve mey yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun

118.Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur rahımın

Muminun Suresi Türkçe Anlamı

1.Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.

2.Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler.

3.Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

4.Onlar ki, zekatı öderler.

5.Onlar ki, ırzlarını korurlar.

6.Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.

7.Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.

8.Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâyet ederler.

9.Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler.

10.İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.

11.Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

12.Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık.

13.Sonra onu az bir su (meni) halinde sağlam bir karargaha (ana rahmine) yerleştirdik.

14.Sonra bu az suyu "alaka" haline getirdik. Alakayı da "mudga" 2yaptık. Bu "mudga"yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne yücedir!

15.Sonra (ey insanlar) siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz.

16.Sonra yine muhakkak siz, kıyamet gününde (tekrar) diriltileceksiniz.

17.Andolsun, biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık.3 Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz.

18.Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gidermeye de muhakkak gücümüz yeter.

19.Onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bu bağ ve bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır ve siz onlardan yiyorsunuz.

20.Yine o su ile Sîna dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık verir.

21.Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de.

22.Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.

23.Andolsun biz, Nûh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?" dedi.

24.Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık."

25."Bu, ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyle ise bir müddet onu gözetleyiniz."

26.(Nûh), "Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi.

27.Bunun üzerine Nûh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap" diye vahyettik. "Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nûh'a) dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır."

28.Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman: "Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamd olsun" de.

29.Yine de ki: "Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın."

30.Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten (kullarımızı) imtihan ederiz.

31.Sonra onların (Nûh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık.

32.Onlara, kendilerinden, "Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur, hâlâ O'na karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" diye öğüt veren bir peygamber gönderdik.

33.O peygamberin kavminden, Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan ve bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: "O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor."

34."Andolsun, kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız."

35."O, öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman sizin tekrar mutlaka (diriltilip) çıkarılacağınızı mı vaad ediyor?"

36."Halbuki bu size vaad olunan şey, ne kadar da uzak!"

37."Hayat, bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz."

38."Bu, Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız."

39.O peygamber, "Ey Rabbim! Yalanlamalarına karşı bana yardım et!" dedi.

40.Allah, "Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!" dedi.

41.Derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıskıvrak yakalayıverdi de kendilerini çör-çöp yığını haline getirdik. Zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun!

42.Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık.

43.Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.

44.Sonra arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından helak ettik ve onları birer ibretli hikaye yaptık. Artık inanmayan bir kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun!

45, 46.Sonra Mûsâ ve kardeşi Hârûn'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular.

47.Bu yüzden, "Kavimleri bize kul köle iken, bizim gibi iki insana mı inanacağız" dediler.

48.Böylece ikisini de yalanladılar, bu yüzden de helak edilenlerden oldular.

49.Andolsun, hidayete ersinler diye Mûsâ'ya Kitabı (Tevrat'ı) verdik.

50.Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik.

51.Ey peygamberler! Temiz şeylerden yiyiniz ve iyi ameller işleyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim.

52.Şüphesiz bu (İslâm) tek bir din olarak sizin dininizdir. Ben de Rabbinizim. Öyle ise bana karşı gelmekten sakının.

53.(İnsanlar ise, din) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Her grup kendinde bulunan ile sevinmektedir.

54.Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak!

55, 56.Kendilerine bol bol verdiğimiz mal ve evlatla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır onlar farkına varmıyorlar!

57.Rablerinin azametinden korkup titreyenler,

58.Rablerinin âyetlerine inananlar,

59.Rablerine ortak koşmayanlar,

60.Rabblerine dönecekleri için verdiklerini kalpleri ürpererek verenler,

61.İşte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler.

62.Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda hakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar.

63.Ancak kafirlerin kalbleri bu Kur'an'a karşı bir gaflet içindedir. Onların bundan başka yapageldikleri birtakım (kötü) işleri de vardır.

64.Nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman, bakmışsın ki feryat edip duruyorlar

65.Boşuna feryat edip durmayın bugün. Zira bizden yardım görmeyeceksiniz.

66, 67.Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

68.Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?

69.Ya da onlar henüz kendi peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar?

70.Yoksa "O cinnet getirmiş" mi diyorlar? Hayır o, onlara hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar.

71.Eğer hak onların arzularına uysaydı gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini (Kur'an'ı) getirdik. Onlar ise bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.

72.Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

73.Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun.

74.Fakat ahirete inanmayanlar, ısrarla bu yoldan çıkmaktadırlar.

75.Biz onlara merhamet edip başlarına gelen zararı giderseydik yine de azgınlıkları içinde bocalayıp kalırlardı.

76.Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve ona yalvarıp yakarmadılar.

77.Sonunda onlara şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de bakarsın onun içinde ümitsizliğe düşüvereceklerdir.

78.Halbuki O, sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz!

79.O, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O'nun huzurunda toplanacaksınız.

80.O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takib etmesi de O'na aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?

81.Hayır onlar, öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler.

82.Dediler ki: "Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?"

83.Andolsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir.

84.De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Yer ve yerde bulunanlar kime aittir?"

85.Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız?" de.

86.De ki: "Yedi kat göklerin Rabbi, büyük Arş'ın Rabbi kimdir?"

87.."Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız?" de.

88.De ki: "Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?"

89."Allah'ındır" diyecekler. "Öyle ise nasıl aldanıyorsunuz?" de.

90.Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

91, 92.Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir.

93, 94.De ki: "Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma."

95.Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter.

96.Kötülüğü, en güzel olan şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz.

97.De ki: "Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım."

98."Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım."

99, 100.Nihayet onlardan birine ölüm gelince, "Rabbim! Beni dünyaya geri gönderiniz ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım" der. Hayır! Bu sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah) vardır.

101.Sûr'a üfürüldüğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır.

102.Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

103.Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da kendilerini ziyana uğratanların ta kendileridir. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır.

104.Ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar.

105.Allah, "Âyetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz, değil mi?" der.

106.Onlar da şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk."

107."Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer (tekrar günaha) dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz."

108.Allah, "Aşağılık içinde kalın orada, artık benimle konuşmayın!" der.

109.Kullarımdan, "Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın" diyen bir grup var idi.

110.Siz ise onlarla alay ediyordunuz. O kadar ki onlar size beni anmayı unutturdu. Onlara hep gülüyordunuz.

111.Sabretmiş olmaları sebebiyle, bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir.

112.Allah (inkarcılara) "Yeryüzünde kaç sene kaldınız?" diye sorar.

113.Onlar, "Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor" derler.

114.Allah şöyle der: "Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu (daha önce) bilmiş olsaydınız."

115."Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?"

116.Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.

117.Kim, hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.

118.De ki: "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" 

Yorumlar (0)
16
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 33 50
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 33 39
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 33 29
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 33 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 34 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 33 38
14. Brighton 34 37
15. Southampton 33 37
16. Burnley 34 36
17. Newcastle 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 34 53
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 34 30
20. Eibar 34 26