Kâf Suresi Arapça, Türkçe, Meal Oku/Dinle

Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Kâf Suresi'nde İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.

Kur'an-ı Kerim Sureleri 15.04.2021, 12:10 15.04.2021, 12:24

Kur'an-ı Kerim'in ellinci suresi olan Kâf Suresi Mekke döneminde indirilmiş olup 45 âyettir. Ellinci sure Kâf Suresi adını başındaki “Kâf ” harfinden almıştır. Kâf Suresi'nde İslâm inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkârcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.

Sûre Kur’ân-ı Kerîm’in önemine dikkat çektikten sonra, Mekke döneminde iman konularına ağırlık verildiği için öldükten sonra hesap vermek ve dünyada elde edilen sonuca göre muamele görmek üzere dirilme olayını açıklamakta, buna Allah’ın ilim ve kudretinin yeterli olduğuna dair kanıtlar getirmekte, geçmiş zamanlarda peygamberlerine inanmayan toplulukların acı sonlarına ait bilgiler vermekte, Hz. Peygamber’i ve ashabını sabır ve ibadete teşvik etmekte, baş kısmında olduğu gibi yine Kur’an’ın bilgilendirme ve uyarma işlevine dikkat çekerek son bulmaktadır.

Kaf Suresi Türkçe Okunuşu

1.Kaf vel kur'anil mecid

2.Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib

3.E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd

4.Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz

5.Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric

6.E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc

7.Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic

8.Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib

9.Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd

10.Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd

11.Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc

12.Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud

13.Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut

14.Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd

15.E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid

16.Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid

17.İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd

18.Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid

19.Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd

20.Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd

21.Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid

22.Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid

23.Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid

24.Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid

25.Mennaıl lil hayri mu'teim murib

26.Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid

27.Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd

28.Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd

29.Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid

30.Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid

31.Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd

32.Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz

33.Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib

34.Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud

35.Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid

36.Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys

37.İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid

38.Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub

39.Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub

40.Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud

41.Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib

42.Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc

43.İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr

44.Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir

45.Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd

Kaf Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Kâf. Şerefli Kur'ân'a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu tuhaf bir şeydir!"

3."Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkansız) bir dönüştür!"

4.Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.

5.Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler.

6.Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.

7.Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.

8.Bütün bunlar, içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.

9, 10, 11.Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.

12, 13, 14.Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın2 kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.

15.İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

16.Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.

17.Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.

18.İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.

19.Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona, "İşte bu, senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir" denir.

20.(İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sûr'a üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği gündür.

21.Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.

22.(Ona) "Andolsun ki sen bundan gaflette idin. Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir" (denir.)

23.Beraberindeki (melek) şöyle der: "İşte bu yanımdaki hazır."

24, 25.(Allah şöyle der:) "Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!"

26."Allah ile beraber, başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine!"

27.Arkadaşı (olan şeytan) der ki: "Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi."

28.Allah şöyle der: "Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım."

29."Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim."

30.O gün Cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O da, "daha var mı?" der.

31.Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak.

32, 33.Onlara şöyle denir:) "İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir."

34."Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik günüdür."

35.Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır.

36.Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?

37.Şüphesiz bunda, aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır.

38.Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.

39.O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.

40.Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et.

41.(Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün, (o sese) kulak ver.

42.O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış günüdür.

43.Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir.

44.O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır.

45.Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. 

Yorumlar (0)
18
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30