Kamer Suresi Arapça, Türkçe, Meal Oku/Dinle

Kur'an-ı Kerim'in elli dördüncü suresi olan Kamer Suresi Mekke döneminde inmiştir ve 55 âyettir. Kamer Suresi, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Kamer Suresi'nde ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helâk örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.

Kur'an-ı Kerim Sureleri 15.04.2021, 13:45 15.04.2021, 14:44

Kıyametin yaklaştığı uyarısını takiben müşriklerin inkârcılıktaki inat ve taassupları eleştirilmekte, kıyamet koptuğunda içine düşecekleri perişan hal tasvir edilmekte, ardından hakikatleri yalan saymada ısrarcı davranan geçmiş toplumların başına gelen felâketlerden örnekler verilmekte, suçluların ve takvâ sahiplerinin âhirette karşılaşacakları muameleyle ilgili uyarı ve müjdelere yer verilmektedir.

Kamer Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ikterabetis saatu venşakkal kamer

2.Ve iyyerav ayetey yu'ridu ve yekulu sıhrun mustemir.

3.Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr

4.Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer

5.Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur

6.Fe tevelle anhum yevme yed'ud daı ila şey'in nukur

7.Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir

8.Muhtıyne iled a' yekulul kafirune haza yevmun azir

9.Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir

10.Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır

11.Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir

12.Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir

13.Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur

14.Tecri bi a'yunina cezael li men kane kufir

15.Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir

16.Fe keyfe kane azabi ve nuzur

17.Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir

18.Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur

19.İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir

20.Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır

21.Fe keyfe kane azabi ve nuzur

22.Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir

23.Kezzebet semudu bin nuzur

24.Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur

25.Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir

26.Seya'lemune ğadem menil kezzabul eşir

27.İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekıbhum vastabir

28.Ve nebbi'hum ennel mae kısmetun beynehum kullu şirbim muhtedar

29.Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar

30.Fe keyfe kane azabi ve nuzur

31.İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe kanu ke heşimil muhtezir

32.Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir

33.Kezzebet kavmu lutım bin nuzur

34.İnna erselna aleyhim hasıben illa ale lutnecceynahum bi sehar

35.Nı'metem min ındina kezalike neczi men şeker

36.Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur

37.Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a'yunehum fe zuku azabi ve nuzur

38.Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr

39.Fe zuku azabi ve nuzur

40.Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir

41.Ve le kad cae ale fir'avnen nuzur

42.Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir

43.E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur

44.Em yekulune nahnu cemium muntesır

45.Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur

46.Belis saatu mev'ıduhum ves saatu edha ve emerr

47.İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur

48.Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku messe sekar

49.İnna kulle şey'in halaknahu bi kader

50.Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil besar

51.Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir

52.Ve kullu şey'in fealuhu fiz zubur

53.Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar

54.İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher

55.Fi mak'adi sıdkın ınde melikim muktedir

Kamer Suresi Türkçe Anlamı

1.Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.

2.Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve "Süregelen bir sihirdir" derler.

3.Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ettiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.

4.Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.

5.Bu haberler, zirveye ulaşmış birer hikmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor!

6, 7.O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar, o davetçinin (İsrafil'in benzeri görülmemiş) bilinmedik (korkunç) bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar.

8.Davetçiye doğru koşarlarken kâfirler, "Bu zor bir gün" derler.

9.Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp "Bu bir delidir" dediler ve kulumuz (tebliğ görevinden) alıkonuldu.

10.O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım et" diye dua etti.

11.Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık.

12.Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.

13.Biz Nûh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.

14.Gemi, inkar edilen kimseye (Nuh'a) bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.

15.Andolsun, biz onu (tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan?

16.Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (gördüler)!

17.Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

18.Âd kavmi de (Hûd'u) yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış!

19.Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik.

20.İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

21.Azabım ve uyarılarım nasılmış, (gördüler)!

22.Andolsun biz, Kur'anı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

23, 24.Semûd kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz."

25."Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır o, yalancının, şımarığın biridir."

26.Onlar yarın bilecekler: Kimmiş yalancı, kimmiş şımarık!

27.(Salih'e şöyle demiştik:) "Şüphesiz biz, onlara bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret."

28."Onlara, suyun (deve ile) kendileri arasında (nöbetleşe) paylaştırıldığını, bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun."

29.Derken, (kavmin en azgını olan) arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti.

30.Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış!

31.Şüphesiz biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.

32.Andolsun, biz Kur'anı, düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

33.Lût kavmi de uyarıcıları yalanladı.

34, 35.Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lût'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükafatlandırırız.

36.Andolsun, Lût onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

37.Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik.

38.Andolsun, onlara sabahleyin erkenden kalıcı bir azap geldi.

39."Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik.

40.Andolsun, biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?

41.Andolsun, Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.

42.Bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi yakaladık.

43.(Ey Mekkeliler!) Sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yoksa sizin için kitaplarda bir berat mı var?

44.Yoksa onlar, "Biz yardımlaşan (güçlü) bir topluluğuz" mu diyorlar?

45.O topluluk yakında (Bedir'de) bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.

46.Hayır, kıyamet, onların (görecekleri asıl azabın) vaktidir. Kıyamet (azabı) ise daha müthiş ve daha acıdır.

47.Şüphesiz suçlular (müşrikler) sapıklık ve ateşler içindedirler.

48.Yüzüstü ateşe sürüklendikleri gün kendilerine, "Cehennemin dokunuşunu tadın!" denecek.

49.Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

50.Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. (Anında gerçekleşir.)

51.Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?

52.İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır.

53.Küçük, büyük her şey satır satır yazılmıştır.

54.Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde, ırmak başlarındadırlar.

55.Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler. 

Yorumlar (0)
21
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30