06.05.2010 tarihinde yürürlüğe giren ‘'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği''nin,  GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek:RG-30/7/2010-27657) ‘'(1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dahil iller ile birinci hizmet bölgesine dahil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6/5/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. ‘' hükmü uyarınca, 06.05.2010 tarihinden önce göreve başlayan kadrolu öğretmenler zorunlu hizmetten muaf tutuldular.

 

     4 Haziran 2011 tarihinde de 632 Sayılı KHK ile tüm sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirildi. 632 Sayılı KHK ile kadroya geçen öğretmenlerden zorunlu hizmet bölgesinde bulunan ya da o bölgelerde görev yapmış olanlar; 632 Sayılı KHK'daki  ‘'Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.'' hükmü uyarınca, kendilerinin sözleşmeli olarak atandığı tarihte kadrolu olarak atanmış olan emsalleri kadrolu öğretmenler gibi zorunlu hizmetten muaf tutuldular.

 

    Ancak, 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olup ta KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlerimiz,

 

KPSS puanı ile atanmış olmalarına rağmen; kendilerinden sonra ve daha düşük puanla sözleşmeli öğretmen olarak atanıp 04.06.2011 tarihinde çıkarılan 632 Sayılı KHK ile kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlere verilmiş olan ‘'sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır'' hükmünden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli statüde çalışan personelin başvuruda bulunduğu takdirde kadroya atanacağının belirtildiği ve bu tarihten önce KPSS puanı ile yapılan atamalar sonucunda kadrolu öğretmen olarak ataması yapılanların 632 sayılı KHK kapsamında bulunmadığı gerekçesi ile zorunlu hizmetten muaf tutulmadıkları gibi 06.05.2010  tarihine kadar sözleşmelilikte zorunlu hizmet bölgesinde geçen hizmet sürelerinin,  kadroya geçmelerinden sonra zorunlu hizmetten sayılması hakkından da yaralandırılmadılar.

 

Bu durumda da KPSS Puanı ile atanan öğretmenlerimiz, 632 Sayılı KHK ile atanan öğretmenlerimize göre dezavantajlı duruma düştüler.

 

Bu konuda kazanılmış birçok mahkeme kararı mevcuttur. Bölge idare mahkemelerinde açılacak davalarda, bu mahkeme kararları emsal karar olarak dava dilekçesine eklenebilir.

 

Ama bu konuda mahkemelerin iş yükü artırılmak istenmiyorsa yeni çıkarılacak olan ‘'Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Yer Değiştirme Yönetmeliği''ne konulacak bir hüküm ile bu konu çözülebilir. Binlerce öğretmenimizde huzura kavuşur.

 

 İlgililerin dikkatine…

 

Celal DEMİRCİ / memurlar.biz

[email protected]

https://www.facebook.com/demircicelal

http://twitter.com/celaldemirci