Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4620) 15 Ekim 2021 Tarihli ve 31629 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4620

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

14/10/2021 TARİHLİ VE 4620 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 2022 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarım etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemektir.

(2) Bu Karar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarını ve ekli tabloda yer alan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.

(3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan veya Sayıştayca denetlenen diğer işletmeler, bu Kararın sadece 21 inci, 22 nci, 26 ncı ve 27 nci maddeleri hükümlerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen;

a) Bağımsız denetim kuruluşu: 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca bağımsız denetim yapmak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen sermaye şirketlerini,

b) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin %50'sindcn fazlası kamu iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,

c) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

ç) Finansal raporlar: Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporları,

d) Finansal tablolar: Dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu,

e) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşlarım,

f) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

g) Kamu teşebbüsü: (b), (e) ve (ğ) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

ğ) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan özelleştirme kapsam ve programındaki işletmeci teşebbüsleri,

h) Program: Bu Kararın ekinde yer alan tablodaki mali hedefler ile Bakanlıkça kamu teşebbüslerine gönderilecek 2022 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programım,

ı) TMS/TFRS: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları,

i) Uygulanan ekonomik politikalar: Kalkınma Planları, Orta Vadeli Program, Yıllık Program ve bunlara istinaden hazırlanan belgelerde yer alan politikaları,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 3- (1) Kamu teşebbüsleri, 2022 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalar ile Program çerçevesinde aşağıda belirtilen ilkelere ve tabi oldukları mevzuata uygun olarak yürüteceklerdir:

a) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.

b) Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alınacaktır.

c) Etkin bir insan kaynaklan politikası izlenecektir.

ç) işletme politikaları çerçevesinde etkin stok yönetimi yapılacaktır.

d) Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecektir.

e) Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, Programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecektir.

f) Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda AR-GE ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecektir.

g) Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim alt yapısı ile organizasyon yapılan gözden geçirilecektir.

ğ) Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, Programda belirlenen hedefler çerçevesinde asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle yükümlüdür.

h) Cari açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacaktır.

ı) İşletme faaliyetlerinde etkin risk yönetimi yapılacak ve finansal risklere karşı tedbir alınacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam ve Hizmet Alımları

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4- (1) Teşebbüs içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde;

a) 2021 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %75'i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması,

b) 2021 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) en fazla %10'u kadar personelin de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması,

hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Bakanlıkça 2021 yılında sermaye aktarımı yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarının birinci fıkra kapsamındaki personel atama işlemleri Bakanlığın uygun görüşüne bağlıdır.

(3) 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar, özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç, 2022 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacaktır.

(4) Kamu teşebbüslerince, 2020 ve 2021 yıllarında ilgili yıl genel yatırım ve finansman programı kararlan kapsamında Bakanlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uygun görüş alınan ve atama işlemlerine yönelik olarak Türkiye İş Kurumu veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı nezdinde gerekli işlemlere başlandığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2022 yılında ilave bir izne ihtiyaç bulunmaksızın kullanılabilecektir.

(5) 2021 ve 2022 yıllarında açıktan atama yoluyla ilk defa işe alınan personele ait kadroların ölüm, istifa, kamu görevinden çıkarılma, sözleşmenin feshi, naklen atama sebebiyle personelin işe başlama tarihinden itibaren bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2022 yılında herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın bu personel yerine yeni personel alma hakkı saklıdır.

(6) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak emekli personel atamaları (3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar hariç), birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamalara tabidir. Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yapılacak atamalar ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamaların dışındadır.

İlave atamalar

MADDE 5- (I) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ihtiyaç duyulan personel ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilişkin talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilebilir. Kamu teşebbüsleri söz konusu ihtiyaçlarına ilişkin detaylı analiz ve gerekçeleri ilgisine göre Bakanlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir. Bakanlığın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü üzerine, bu talepler, kamu teşebbüsünün ilgili olduğu Bakanlık tarafından statü ve unvan belirtilerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilir. Söz konusu atama izinlerine ilişkin talepler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca sonuçlandırılır. Bu fıkra kapsamında ilaveten atanacak personel sayısı, 2021 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler ile 16/10/2020 tarihli ve 3094 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan ayrılanlar hariç) %50'sini geçemez.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun ek 8 inci maddesi çerçevesinde oluşan personel ihtiyacına yönelik talepler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan ve personel ihtiyacı 4 üncü madde ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamında karşılanamayan yeni tesis ve işletme birimlerine ilişkin personel talepleri, Bakanlık veya ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü üzerine, kamu teşebbüsünün ilgili olduğu Bakanlık tarafından gönderilen talepler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca sonuçlandırılır.

(3) Kamu teşebbüslerince, istihdam maliyetleri kısmen veya tamamen uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanan personele ilişkin atamalar, uluslararası standartlarca belirlenen asgari istihdam sayısı koşullarının karşılanması amacıyla yapılacak olan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, gemi trafik hizmetleri sisteminde görev yapacak kılavuz kaptan, gemi adamı ve deniz trafik operatörü ile ARFF memuru (hava alanı kurtarma ve yangınla mücadele memuru) atamalarına yönelik talepler söz konusu personelin sadece talep edilen ilgili alanda istihdam edilmesi kaydıyla, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir.

Zorunlu istihdam

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen atamalar, 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen sınırlamaların dışındadır. Bu kapsama giren personel, herhangi bir izne tabi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilir.

a) İlgili yıl içinde asgari sınırlara göre kontenjan açığı doğması kaydıyla, özel kanunlar ve ilgili mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan personele ilişkin atamalar.

b) 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere yapılan atamalar.

c) İlgili mevzuat hükümleri gereğince, kamu teşebbüsü tarafından gönderildiği eğitim veya görevlendirmeler kapsamında teşebbüse karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan personele ilişkin atamalar.

ç) Askerlik hizmeti sonrasında kamu teşebbüsündeki görevine geri dönen personele ilişkin atamalar.

d) Profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından kamu teşebbüsüne geri dönen personele ilişkin atamalar.

(2) Mahkeme kararlan nedeniyle göreve başlatılması gereken personele ilişkin açıktan atamalar öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, bunun yeterli olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

(3) Engelli personel istihdamında, kamu teşebbüsünün işçisi iken engelli olmuş olanlara öncelik tanınır.

Sınavlar

MADDE 7- (1) İlk defa açıktan atama ile personel alımı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kadro ve pozisyonlar için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; işçi statüsü için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, Bakanlık uygun görüşünü alarak çıkaracakları Yönetmelikle, faaliyet alanı itibarıyla özel niteliği haiz pozisyonlara, birinci fıkra kapsamı dışında kurumsal sınav ile atama yapabilir. Bu kapsamda yapılan atamalarda en geç 30 gün içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bilgi sunulur. Sınav konuları, sınavın şekli ve sınav komisyonunun teşkili ile sınava ilişkin diğer hususlar da bu Yönetmelikle düzenlenir, ilgili teşebbüsler Yönetmelik kapsamında belirlenen pozisyonlara atama yapmak için yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış pozisyonların sayısı ve unvanı ile genel mevzuattaki ve kendi mevzuatındaki koşulları, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) taban puanını, Resmi Gazete ile kendi kurumsal internet adreslerinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur. 70 puandan az olmamak üzere KPSS puan sırası dikkate alınarak belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 10 katından fazla olmamak üzere ilgili teşebbüs tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılır. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun üç katma kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılır. Adayların nihai başarı puanı KPSS, yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Halihazırda yürürlükte olan yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

(3) Kamu teşebbüsleri, 2022-2024 döneminde, Türkiye İş Kurumu ve kamu teşebbüsünün karşılıklı mutabakatı olması halinde, Türkiye iş Kurumu tarafından düzenlenecek istihdam garantili eğitimler vasıtasıyla personel temin edebilir. Bu şekilde yapılacak atamalar öncelikle 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, bunun yeterli olmaması halinde ise izleyen yıllar kontenjanlarından mahsuben gerçekleştirilir.

(4) 1/1/2022 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.

Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personelin sürekli işçi kadrolarında istihdamı

MADDE 8- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanlardan, 4/12/2017 tarihi itibarıyla en az iki yıl kesintisiz (yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler hariç olmak üzere) olarak ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde halihazırda görev yaptıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilebilir.

(2) Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümleri esas alınır.

(3) Bu madde uyarınca yapılacak atamalar 4 üncü maddenin birinci fıkrası ile 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında doğan kontenjandan, teşebbüslerin talepleri doğrultusunda her bir kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklığı için Bakanlık tarafından belirlenecek sayıyı aşmayacak şekilde karşılanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul uygulanmaz.

(4) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapar. Bu kapsamda yapılacak sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye yönetim kurulları yetkilidir.

(5) Bu madde kapsamında yapılacak işlemler sebebiyle oluşacak şartlara uyum sağlanması amacıyla hizmet alım sözleşmelerinde değişiklik yapmaya 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulları yetkilidir.

(6) Bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

(7) Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir. Bu kapsamdaki yerleştirmeler kaynaklı hizmet alımı tutarlarında eksilme oluşması halinde bu tutar, ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar uyarınca belirlenen ihale yoluyla hizmet alım tavanından düşülür.

Geçici işçiler

MADDE 9- (1) Kamu teşebbüsleri, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde sadece mevsimlik işlerde ve/veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde işçinin mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilir.

(2) 2022 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına vize ettirilir.

(3) Vize edilen cetvellerin bir örneği, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca ilgili kamu teşebbüsüne, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ilgili personele ödeme yapılamaz.

(4) 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde oluşan geçici personel ihtiyacı öncelikle ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(5) İkinci fıkradaki tavamn yeterli olmaması durumunda oluşan ilave geçici personel talebi Bakanlık veya ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından karara bağlanır.

Fazla çalışma

MADDE 10- (1) Kamu teşebbüsleri, 2022 yılında, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tavanı aşmayacak şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde fazla çalışma yaptırabilir.

(2) Fazla çalışma tavanının yeterli olmaması halinde, birinci fıkrada belirtilen tavanı %10'una kadar artırmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulu yetkilidir.

(3) Ürün alım kampanya faaliyetleri rekolteye bağlı olarak değişiklik gösteren, yeni mal veya hizmet üretim birimleri faaliyete geçen veya tesis veya birimleri başka bir kamu işletmesine devredilen, özelleştirilen veya başka bir kamu işletmesinin tesis veya birimlerini devralan, mal veya hizmet üretiminde artış görülen, rehabilitasyon ve bakım onarım faaliyetleri yürüten ve enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla faaliyet gösteren kamu teşebbüsleri ile üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden kamu teşebbüslerinde fazla çalışma tavanı ilgisine göre Bakanlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden belirlenebilir.

Pozisyon iptali

MADDE 11- (1) Maaş ve ücret ödemeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşılanan kuruluşlarda, 2021 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30/6/2022 tarihine kadar yönetim kurulu kararı ile iptal edilecek ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.

Diğer istihdam şekilleri

MADDE 12- (1) Kamu teşebbüsleri, bu Kararda bahsi geçmeyen her türlü personel alımından önce ilgisine göre Bakanlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından izin almak zorundadır.

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 13- (1) Kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 2022 yılında; 4734 sayılı Kanun, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, teşebbüs ana statüsü ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren, kamu teşebbüsleri, kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek şartıyla, 2022 yılı için hizmet alımı ihalesi sürecini başlatabilir.

(2) Kamu teşebbüsleri, maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla, Program kapsamında işletme bütçelerini 2022-2024 dönemini kapsayacak şekilde yaparak hizmet alımlarına çıkabilir.

(3) Özel niteliği nedeniyle 2024 yılı sonrasını kapsayan dönem için de sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulan çok yıllı hizmet alımlarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar, ilgili Bakanlığın görüşünün alınmasını müteakip Bakanlık tarafından verilir.

(4) Program hedefleri ve işletme bütçesi kısıtları dahilinde, 2022 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, 22 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2021 yılında yüklenici firma aracılığıyla sağlanan hizmetlerin 2022 yılında teşebbüs personeli eliyle yapılması veya bu hizmetlere ihtiyaç kalmaması durumunda, anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı, 2022 yılı tavanından düşürülür. 2023 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, bu fıkra kapsamında bildirilen tavanın her yıl için %10'ar artırılması yoluyla hesaplanır.

(5) Kamu teşebbüsünün ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, demek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların kurmuş olduğu veya iştirak ettiği şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet alımı ihalelerine iştirak edemez ve bunlardan herhangi bir şekilde hizmet alımı yapılamaz.

(6) Kamu teşebbüsleri ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, Sayıştay Başkanlığına, Bakanlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Mart ayı sonuna kadar sunulmak üzere rapor hazırlar. Söz konusu raporda, her bir ihale bazında hizmet alımlarının niteliği, önem derecesi, hizmetin dışarıdan alım yoluyla yaptırılmasının gerekçesi, ihale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı, maliyeti, ileriki yıllarda devam edip etmeyeceği, süresi ve sözleşmelerin yenilenmesi sırasında sağlanabilecek tasarruf konularında detaylı bilgiler bulunur.

(7) Bu Karar kapsamında gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin iş ve ihalelerin; 4734 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde yapılmasından ve ihalenin kamu teşebbüsüne en az mali yük getirecek şekilde sonuçlanmasını sağlayacak tedbirlerin alınmasından kamu teşebbüsü yönetim kurulu sorumludur.

İlave hizmet alımları

MADDE 14- (1) Yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması, yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ilave hizmet alımı talepleri ile diğer nedenlerle kamu tcşcbbüsünce ortaya konulan hizmet alımı ihtiyacına ilişkin talepler ayrıca değerlendirilir. Bu hususta karar almaya, söz konusu taleplere ilişkin bedellerin 13 üncü maddede belirtilen hizmet alımı tavanında;

a) %10'u kadar bir artışı gerektirmesi halinde, kamu teşebbüsü yönetim kurulu,

b) %10'un üzerinde bir artışı gerektirmesi halinde, Bakanlık veya ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,

yetkilidir.

(2) Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan geçici süreli hizmet alımlarına yönelik harcamalar bu Karar kapsamındaki sınırlamalara tabi değildir.

(3) İhracat yapan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların yapacakları ihracat kapsamında dışarıdan alacakları iç ve dış navlun hizmetlerine ilişkin bedeller ile enerji alanında faaliyette bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarınca sistem arz güvenliğinin sağlanması açısından hayati önem taşıyan acil durumlarda, ilgili Bakanlığın değerlendirme ve talimatları çerçevesinde yapılması zorunluluk arz eden hizmet alımlarına ilişkin bedeller hizmet alımı tavanı sınırlamalarının dışındadır. Bu kapsamda yapılan hizmet alım tutarları ve hizmet alımlarının mahiyeti Bakanlığa bildirilir.

(4) 13 üncü ve 14 üncü maddeler uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak verilen izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi kapsamında verilmiş sayılır.

Kamu teşebbüsü ile yüklenici firma ilişkisi

MADDE 15- (1) İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında, yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin kamu teşebbüsü ile olan ilişkilerinde 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin kamu teşebbüsü ile olan ilişkilerinde, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek hükümlere ve uygulamalara sözleşmelerde yer verilmeyecektir.

(2) Kamu teşebbüsleri, hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmalarda çalışan personelin ücretleri ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını takip etmekle yükümlüdür. Hizmet alımı ihale şartname ve sözleşmelerine, yüklenici firmanın çalıştırdığı personelin ücretleri ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırmaması veya uygulamada işçilere bordrolarında yer alan net ücretlerinden daha az ücret ödendiğinin tespit edilmesi durumlarında sözleşmenin feshedileceğine yönelik hüküm konulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

İşletme bütçesi

MADDE 16- (1) Bakanlık bu Kararın yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Programı kamu teşebbüslerine gönderir. Kamu teşebbüsleri, 2022 yılına dair işletme bütçelerini Program hedeflerini esas alarak hazırlar ve 31/12/2021 tarihine kadar, Bakanlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirir.

(2) İşletme bütçesinde asgari olarak faiz dışı fazla tablosuna, gelir tablosuna, bilançoya, detaylı yatırım harcamalarına, nakit akım tablolarına ve kullanılması öngörülen kredi bilgilerine ilişkin tablolara yer verilir.

(3) Gerek duyulması halinde ilgili kurumların görüşünü alarak işletme bütçelerinde, programda ve performans hedeflerinde değişiklik yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu kapsamda;

a) 2021 yılında sermaye aktarımı yapılan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, faiz dışı fazla tablosunda yer alan ve işletme bütçesine esas teşkil eden gelir niteliğinde olan veya nakit girişi sağlayan kalemlerin toplamında bir azalma veya gider niteliğinde olan veya nakit çıkışını gerektiren kalemlerin toplamında bir artış olmasının beklenmesi durumunda,

b) (a) bendi dışında kalan kamu teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ise faiz dışı fazla tablosunda yer alan ve işletme bütçesine esas teşkil eden gelir niteliğinde olan veya nakit girişi sağlayan kalemlerin toplamında %10'u aşan bir azalma veya gider niteliğinde olan veya nakit çıkışını gerektiren kalemlerin toplamında %10'u aşan bir artış olmasının beklenmesi durumunda,

işletme bütçesi değişiklik taleplerini detaylı gerekçe ve mali büyüklükleri içerecek şekilde Bakanlığa iletir. Bu durumlar dışında kalan değişikliklerde işletme bütçesinde değişiklik yapmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulu yetkilidir.

(4) İşletme bütçesinde yapılan değişiklikler kamu teşebbüslerince beş iş günü içerisinde Bakanlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

(5) Bakanlıkça taahhüt edilen sermayeye mahsuben yapılan ödemeler, görevlendirme ödemeleri ve uygulamaları, yatırım tavanının değişmesi, gerçekleşen kambiyo zararı, bu Karar kapsamında verilen izinler ile yönetim kurulu kararına bırakılan yetkiler ve/veya temettü aktarımı kaynaklı değişiklikler nedeniyle işletme bütçelerinde değişiklik yapmaya kamu teşebbüsü yönetim kurulları yetkilidir. Bunlardan yatırım ödeneği tavanının değişmesi halinde kamu teşebbüslerince Bakanlığa veya ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına beş iş günü içerisinde bilgi verilir.

Alım ve satımlarda fiyat ve miktar uygulamaları

MADDE 17- (1) Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbesttir. Satış fiyatları ve tarifeler; uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecektir.

(2) Fiyat ve tarife düzenlemelerinde, ilgili düzenleyici vc denetleyici üst kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyon sağlanır. Kamu teşebbüsleri, düzenleyici ve denetleyici üst kurullara yapacakları tarife ayarlama başvurularının bir örneğini bilgi için, Bakanlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına eş zamanlı olarak gönderir.

(3) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları alım fiyatı açıklayarak temin ettikleri tarım ürünlerinin alım miktar ve fiyatını Bakanlığın görüşünü alarak belirler.

Borç ve alacaklar

MADDE 18- (1) Kamu teşebbüsleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorundadır.

Kamu iktisadi teşebbüsleri arası faiz uygulaması

MADDE 19- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşan veya oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi aralarında yapılacak bir protokol ile belirler ve hesaplarım uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutar. Yapılan protokolün bir örneği, en geç protokol tarihini takip eden 15 iş günü içinde Bakanlığa gönderilir.

(2) Taraflar arasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, Bakanlık genel faiz oranlarım dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkilidir.

Finansal korunma

MADDE 20- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, finansal piyasalarda mevcut olan araçları yalnızca ana faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri kesin olan ticari veya finansal işlemlerden doğan risklerden korunmak amacıyla kullanabilir. Teşebbüslerde bu tür finansal araçların kullanılmasında ve bu amaç doğrultusunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir.

(2) Bu kapsamda yapılacak işlemlerin türü, boyutu ve süresi teşebbüsün korunmak istediği risk ölçümlemeleri ile uyumlu olmalıdır.

(3) Teşebbüsler kendi risk yönetim sistemi ile iç denetim birimi, fon hizmet birimi ile gerekli diğer birimleri kurar. Finansal ve emtia risklerinin yönetilmesi, piyasaların değerlendirilmesi ve sair amaçlarla alanlarında uzmanlaşmış gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu bilgi ve becerilerinden istifade etmek amacıyla ilgili alt birim tarafından yeterli uzmanlık düzeyi sağlanıncaya kadar onaylanmış bütçe sınırları içerisinde kalmak kaydı ile danışmanlık hizmeti alınabilir.

(4) Finansal araçları kullanacak kamu iktisadi teşebbüsleri, kuruluşun finansal risklerinin ve emtia risklerinin saptanması ve ölçülmesi, sonrasında alınacak aksiyonların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesinden sorumlu riskin erken saptanması komitesi ve finansal risk yönetimi komisyonu kurar.

(5) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde takip eden ayın ilk beş iş günü içerisinde bir önceki aya ilişkin yapılan işlemin adı, amacı, tutarı, vadesi, niteliği gibi işleme ilişkin bilgiler teşebbüslerce Bakanlığa iletilir. Ayrıca bu işlemi yıl içerisinde gerçekleştiren teşebbüsler, takip eden yılın Ocak ayının son iş gününe kadar bir önceki yıla ilişkin yapılan tüm işlem ve sonuçlarını rapor olarak Bakanlığa iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 21- (1) Mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasını teminen, Bakanlık, izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirlemeye yetkilidir.

(2) Kamu işletmeleri, yatırım ve finansman programındaki hedeflerin gerçekleşmesinin izlenmesi amacıyla istenilen bilgi ve belgeler ile içeriği Bakanlıkça belirlenecek mali ve mali olmayan tabloları talep edilen şekilde ve belirlenen sürede Bakanlığa göndermek zorundadır.

Kapasite geliştirme

MADDE 22- (1) Kamu işletmeleri, mali ve mali olmayan konsolide verilerini sağlıklı vc sürekli bir şekilde üretecek bilgi işlem alt yapısını kuracak veya kurmuş oldukları bilgi işlem alt yapısını geliştireceklerdir.

(2) 21 inci madde uyarınca izlemeye alınan kamu işletmelerinin bu kapsamda yaptıkları veya yapacakları harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

(3) Kamu işletmeleri, izleme kapsamında yeterli miktarda ekipman ve insan kaynağı tahsis eder.

Hedef tespiti ve takibi

MADDE 23- (1) Bakanlık, Program kapsamında ve kamu teşebbüsü bazında 2022 yılı için üçer aylık, 2023-2024 dönemine ilişkin yıllık hedefler ve tavanlar belirler ve ilgili kamu teşebbüsüne gönderir.

(2) Kamu teşebbüsleri; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla, birinci fıkra kapsamında kendileri için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamadıysa buna ilişkin gerekçeleri ve alınacak tedbirleri, takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa iletir.

(3) Bakanlık, kamu teşebbüslerinin 2022 yılı faaliyetlerini takip etmek, belirlenen hedefler kapsamında değerlendirme yapmak ve teşebbüs faaliyetlerinin bu Karar hükümlerine uygunluğunu takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla denetim yapmaya ve rapor hazırlamaya yetkilidir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak denetimler esnasında, kamu teşebbüsleri, istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek ve denetimi yapan yetkili personele vermek zorundadır. İletilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve tutarlılığından, kamu teşebbüsünün ilgili birim yöneticisi, ilgili personel ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(5) Bakanlık, üçüncü fıkra kapsamında denetim yapılacak kamu teşebbüslerini ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Stratejik planlar

MADDE 24- (1) Stratejik planları Bakanlık olumlu görüşü ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı taralından uygun görülen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, söz konusu planlarda yer alan vizyon, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerine bu planlar kapsamında öngörülen maliyet ve ödenekler çerçevesinde ulaşmak için gerekli tedbirleri alır.

(2) Stratejik planları Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmamış veya mevcut stratejik plan dönemleri 2022 yılı sonunda bitecek olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Bakanlığın görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde, stratejik planlarını hazırlar.

(3) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, yıllık yatırım ve finansman programlarını stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlamak zorundadır.

(4) Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların stratejik planları izlenip değerlendirilecek ve performansları ölçülecektir.

(5) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların stratejik planlarına ilişkin olarak;

a) 2021 yılına ilişkin performans değerlendirme raporları kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar tarafından 1/4/2022 tarihine kadar Bakanlığa, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilir.

b) Bu Kararın yayımlanmasının ardından ihtiyaç olması halinde 2022 yılına ilişkin performans programı revize edilerek 1/12/2021 tarihine kadar kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar tarafından Bakanlığa, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve ilgili bakanlığa gönderilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde performans programı 1/1/2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

c) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar tarafından hazırlanacak 2023 yılına ilişkin performans programı en geç 15/7/2022 tarihine kadar Bakanlığa, Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve ilgili bakanlığa gönderilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca olumsuz bir görüş bildirilmediği takdirde performans programı 1/1/2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

İç kontrol sisteminin oluşturulması

MADDE 25- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları ile görev ve yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yöneticileri;

a) Faaliyetlerin, görev, yetki ve sorumlulukların belirlendiği uygun bir kurumsal yapı içerisinde, etik değerleri benimsemiş, yeterli ve yetkin personel tarafından etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini,

b) Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini etkileyebilecek risklerin belirlenmesini ve bu riskleri yönetmek için uygun kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını,

c) Zamanında ve doğru karar alınmasını, personelin görevini doğru bir şekilde yerine getirmesini, ilgililerin ve kamuoyunun zamanında ve doğru bilgiye erişmesini sağlamak üzere etkin bir bilgi ve iletişim sisteminin tüm faaliyetleri destekleyecek yeterlikte kurulması ve işletilmesini,

ç) Yılda en az bir kez kontrol öz değerlendirme yapılmasını,

d) Tüm bu faaliyetlerin sürekli ve sistemli bir şekilde izlenmesi ve geliştirilmesini, sağlamak üzere iç kontrol sisteminin oluşturulmasından sorumludur.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, kurumsal yönetim ilkelerini dikkate alarak, denetim faaliyetlerini yürütecek organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlüdür.

(3) tç denetçi olarak atanacaklarda,

a) Kamu İç Denetçi Sertifikası,

b) CIA (Certified Intemal Auditor),

c) CISA (Certified Information System Auditor),

ç) CCSA (Certifıcation in Control Self-Assessment),

d) CGAP (Certified Govemment Auditing Professional),

Gözden kaçırmayın

Taşeron Sorunu Bizi Enterese Etmez Dediler Taşeron Sorunu Bizi Enterese Etmez Dediler

e) CFSA (Certified Financial Services Auditor),

f) CRMA (Certifıcation in Risk Management Assurance),

sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır. İç denetim birim başkanı, iç denetçiler için aranan şartları haiz olan; tercihen ilgili kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıkta çalışanlar arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak ilgili kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklık genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından atanır.

(4) Üçüncü fıkrada sayılan sertifika şartları ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde sayılan şartlar asgari olarak belirlenmiş olup, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar iç denetimin öncelikli liyakat ve ihtisas alanlarını, öğrenim, hizmet ve yeterlilikle ilgili diğer hususları da dikkate alarak iç denetçi olarak atanacaklarda aranan şartlara kendi ihtiyaçlarına göre ilave kıstaslar getirebilir. Personelin asgari şartları taşıması iç denetçi olarak atanması için yeterli olmayıp, nihai aşamada atamaya ilişkin yetki ve sorumluluk kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların yönetim kurullarına aittir.

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 26- (1) Kamu işletmeleri, yönetim bilişim sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin alt yapısını, kurumsal kaynak planlamasının gerektirdiği yazılım ve sistemlerini, intranet ve internet portallerini geliştirir. Yayınlanan bilgilerin devamlı güncellenmesi sağlanır.

(2) İnternet sitelerindeki bilgiler, kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde, asgari içeriği 27/1/2007 tarihli ve 26416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurumlan İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine uyumlu olacak biçimde ve en güncel haliyle yer alır.

(3) Kamu işletmeleri, kurumsal yönetim ilkeleri ile 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırladıkları 2021 yılına ait faaliyet raporlarını, 31/5/2022 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlar.

(4) Bakanlık, izleme kapsamına aldığı kamu işletmelerinin toplu verilerini ve analizlerini içeren 2021 yılına ait Kamu İşletmeleri Raporunu, 31/10/2022 tarihine kadar internet sayfasında yayımlar.

Yazışma süreleri, kanalları ve yöntemi

MADDE 27- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak her türlü yazışmaya ilişkin cevaplandırma süreleri hususunda, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen süreler dikkate alınır.

(2) Bu Karar kapsamında Bakanlığa iletilecek talepler ilgili Bakanlıklar üzerinden değil, doğrudan kuruluşlar tarafından yapılır.

(3) Kamu işletmelerinin ilgili kuruluşlarla yapacakları yazışmalarda, işletmeyi temsile yetkili olduktan hususu yönetim kurulunca tescil edilmek üzere, ticaret sicil memurluğuna bildirilen, işletmede en üst seviyede yetkiyi haiz iki yöneticinin imzasının bulunması zorunludur.

Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 28- (1) Kamu teşebbüsleri, yurt dışında kurulmuş ve yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına tabi faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ve yurt dışında yapmış oldukları yatırımlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi, talep edilmesi durumunda, Bakanlığa bildirir.

(2) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurulan veya kurulacak olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin sermaye değişimlerine ilişkin olarak yapılacak her türlü işlemde, Bakanlığın uygun görüşü aranır.

Sorumluluk

MADDE 29- (1) Kamu teşebbüslerinin ilgili mevzuat ve bu Kararda belirtilen ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermesinden, kamu teşebbüsleri tarafından iletilen taleplerin mevzuata ve teşebbüsün ana statüsüne uygunluğundan ve Bakanlık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından kamu teşebbüslerine verilen izinler ile Bakanlık bütçesinin "05 - Cari Transferler" ve "08 - Borç Verme" tertiplerinden yapılan ödemelere konu işlemlerin ilgili mevzuata ve amacına uygun olarak kullanılması ve gerçekleştirilmesinden yönetim kurulu sorumludur.

Bağımsız denetim ve finansal raporlar

MADDE 30- (1) 26/3/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bu konuda gerekli tedbirleri alır ve 13/1/2012 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal rapor hazırlama hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturur.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları, bağımsız denetim kuruluşunu seçmeye, kuruluşla bağımsız denetim sözleşmesi imzalamaya ve konuyla ilgili diğer hususların yerine getirilmesine yetkilidir. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi sürecinde kaliteli bir bağımsız denetimi güvence altına alacak her türlü tedbiri almak ve satın alma sürecini bunu mümkün kılacak şekilde yürütmek yönetim kurullarının sorumluluğundadır.

(3) Bağımsız denetim seçimine esas ihale şartnameleri veya doğrudan atımlarda teknik şartnameler süreç başlatılmadan en az bir ay öncesinde Bakanlık görüşüne sunulur. Gerekli görülmesi halinde, Bakanlıkça bağımsız denetim hizmeti satın alma süreci ile bağımsız denetime ilişkin imzalanan "Bağımsız Denetim Hizmeti Sözleşmesi" hükümleri kapsamında bağımsız denetim çalışmaları denetlenebilir.

(4) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında ve sunumunda Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafmdan yayımlanan TMS/TFRS'yi esas alır.

(5) Finansal rapor hazırlamaya ilişkin ilke, usul ve esasların, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, TMS/TFRS'nin uygulanmasında yönetim kurullarının tercihine bırakılan konularda, gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça kararlar alınabilir.

(6) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bağımsız denetim raporlarım ve eklerini yönetim kuruluna sunulmasından sonra bir ay içerisinde Bakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına basılı ve elektronik ortamda gönderir.

Usul ve esaslar tebliği

MADDE 31- (1) Bu Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Kararın;

a) 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddeleri, 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 13 üncü, 16 nci, 31 inci, 32 nci ve 33 üncü maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/1/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

KARARNAME