KamuAjans.Com-Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Devlet memuru kadrolarına atama yapılırken, bazı kişilerde belli bir bekleme süresini tamamlamış olma şartı da aranmaktadır.Bekleme süresini tamamlamış olma şartı, ilgili kişinin daha önce bulunduğu görevin statüsüne ve görevden ayrılma şekline göre değişiklik gösterebilmektedir.

Statüleri itibariyle memuriyete girişte bekleme süresi şartı aranmayanlar

Devlet memuriyetine girişte aranan bekleme süresi şartı, memuriyetten ayrılmış olanların yeniden memuriyete dönmesinde uygulanan bir kural olup, Devlet memurluğu dışındaki statülerde görev yapmış ya da yapmakta olanların memuriyete girmesinde uygulanmamaktadır.

Buna göre;

**399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki II sayılı Cetvele dahil sözleşmeli pozisyonlarda görev yapmış ya da yapmakta olanlar, gerekli diğer şartları taşıyor olmaları halinde, herhangi bir bekleme süresi şartı aranmadan Devlet memuriyetine girebilmektedirler.

**657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapmış ya da yapmakta olanlar,

**657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında görev yapmış ya da yapmakta olanlar,

**Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamında görev yapmış ya da yapmakta olanlar,

**Askeri personel kanunları kapsamında görev yapmış ya da yapmakta olanlar,

**Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamında görev yapmış ya da yapmakta olanlar

gerekli diğer şartları taşıyor olmaları halinde, herhangi bir bekleme süresi şartı aranmadan Devlet memuriyetine girebilmektedirler.

Görevden ayrılış şekilleri itibariyle memuriyete girişte bekleme süresi şartı arananlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurluğundan istifa edenlerin veya istifa etmiş sayılanların (müstafi) ya da bazı hallerde görevine son verilmiş olanların yeniden Devlet memuru olmasında, gerekli diğer şartların yanı sıra belli bir bekleme süresinin geçmiş olması şartını da aramaktadır.

Kanundaki düzenlemelere göre;

-Kendi isteği ile ve usulüne uygun olarak memurluktan istifa edenler, görevden ayrılma tarihinden itibaren 6 ay geçmeden yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

-657 sayılı Kanun hükümlerine göre görevinden istifa etmiş (çekilmiş/müstafi) sayılanlar, istifa etmiş sayıldıkları tarihten itibaren 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

-Memuriyetten istifa etmek isteyenlerden, yerlerine atanan kişinin gelmesini (en çok 1 ay içinde gelmesini) veya istifa isteğinin kabulünü beklemeden (olağanüstü mazeretle ayrılmalar hariç) görevden ayrılanlar, ayrılma tarihten itibaren 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

-Devir ve teslim ile yükümlü olup bu işlemleri sona erdirmeden memuriyetten istifa ederek görevlerini bırakanlar, ayrılma tarihten itibaren 3 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

-Yapılan eğitimlerde başarısız sayıldıkları, hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumlarının ve göreve devamsızlıklarının tespit edilmesi, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almaları gibi sebeplerle adaylık devresi içinde memuriyetle ilişiği kesilenler, ilişiklerinin kesilme tarihinden itibaren 3 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

Memurunyeri