Genel Müdür İsmail Çolak imzalı resmi yazıda, ''Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren öğretmenevi ve akşam sanat okulları "Genel Bütçe" kapsamında olmayan ve bütün işletme giderlerini kendi işletme gelirleriyle karşılayan kurumlardır.

Bu kurumlarda verilen konaklama ve diğer sosyal tesis hizmetleri itibariyle hizmet sektörü grubunda yer alan öğretmenevi ve akşam sanat okullarında hizmet maliyetlerinin büyük kısmını personel giderleri oluşturmaktadır.

Konu ile ilgili olarak "2019 Yılı Performans Değerlendirme Çalışmaları" kapsamında, Valilikler koordinesinde Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilen bilgi ve belgelerin yanı sıra Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından tespit edilen bulgular incelendiğinde bazı kurumlar tarafından;Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin "Kurumlarda açılacak banka hesapları" başlıklı 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; "İşletmede istihdam edilen personele ait kıdem ve ihbar tazminatı hesabı" hükmü yer almasına rağmen bu hesabın açılmadığı, karşılıklarının ilgili hesaba yatırılmadığı, muhasebeleştirilmediği veya yeterince karşılık ayrılmadığı, İŞ-KUR üzerinden istihdam edilen belirsiz süreli personel için kıdem-ihbar tazminatı karşılıklarının ayrıldığı ancak personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında kurumlardaki çalışma süreleri 1 (bir) yıldan fazla olan personele ait bu karşılıkların ayrılmadığı,

03.01.2020 tarihli ve 90349432-813.01.01.01-E.228745 sayılı yazımız ekinde gönderilen Ek-3 "Personel Bilgileri Formu"nda personel giderlerine ilişkin tutarlar işlenmesine rağmen Ek-2 "Kıdem-İhbar Tazminatı Karşılıklarına İlişkin Form"un işlenmeyerek boş bırakıldığı,

İşçi personelin yıllık izinlerinin 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen yasal süreler içerisinde kullandırılmadığı, işçi personele ait fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği ve daha sonra dava konusu olduğu,

İşçi personele ait "görev ve sorumluluk belgelerinin" kurum yönetimlerince düzenlenmediği, işçi personele tebliğ edilmediği ve bu nedenle İŞ-KUR tarafından yapılan denetimler sonucunda cezai müeyyidelere maruz kalındığı,

Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin "İstihdam" başlıklı 27. maddesinin 1. fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan hükümlere rağmen özellikle geçmiş yıllarda bu hükümlere aykırı olarak kurum yöneticilerinin inisiyatifinde işçi personel istihdam edildiği, Öğretmenevi ve akşam sanat okulları bünyesinde istihdam edilen bazı işçilerin il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin emrinde çalıştırıldığı,

Öğretmenevi ve akşam sanat okulları bünyesinde ihtiyaç fazlası personelin istihdam edildiği, zararla çalıştırıldığı ve 02.10.2008 tarihli ve 90349432-813.01.01.01-E.17988508 sayılı yazıya rağmen işçi istihdamı ve işçi personelin işten çıkarılma işlemlerinin Genel Müdürlüğümüzden onay alınmadan yapıldığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere ilgi Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Sorumluluk" başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında; "Kanunun ilgili maddeleri gereğince, kamu görevlileri; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından, kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludurlar." hükmü,

2.fıkrasında ise; "Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararının geri ödenmesi sürecine, kamu görevlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda tespiti yapılan hususlar ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, Valiliklere bağlı öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile ilgili aşağıdaki tedbirlerin acilen alınması uygun görülmektedir.

1- Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesinin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında, işçi personele ait kıdem-ihbar tazminatı karşılıklarının ayrılması için ayrı bir banka hesabı açmayan kurumların bu eksikliği gidermesi,

2- Kurumlardaki çalışma süresi 1 (bir) yılı geçen belirsiz süreli personel ile hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ait "hakedilmiş" kıdem-ihbar tazminat karşılıklarının hesaplanarak karşılığı ayrılmayan tutarların tespit edilmesi ve muhasebeleştirilmesi,

3- Kıdem-ihbar tazminatı karşılıklarını ayırmayan veya yeterince ayırmayan kurumlar ile ilgili olarak, en geç 2021 yılının Aralık ayına kadar ilgili hesaplarda olan açığın kapatılması,

4- Öğretmenevi ve akşam sanat okullarından bundan sonra yapılacak işçi personel istihdamında maaş, SGK, ilave tediye ödemeleri ile birlikte kıdem-ihbar tazminatı karşılıkları da dikkate alınarak toplam personel giderlerinin, tahmini gelirlerin (toplam net satışların) 1/3'ünü geçmeyecek şekilde tedbir alınması,

5- 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında bu kurumlarda istihdam edilen işçi personele ait yıllık izinlerin kullandırılması, fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi ve bütün işçi personele görev ve sorumluluklarının yazılı olarak tebliğ edilerek tebellüğ etmelerinin sağlanması,

6- Bu kurumlarda istihdam edilen işçilerin kurum hizmetleri dışında kesinlikle çalıştırılmaması,

7- 2.10.2008 tarihli ve 90349432-813.01.01.01-E.17988508 sayılı yazıya istinaden Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden izin alınmadan bu kurumlara işçi istihdamı veya işten çıkarma işleminin yapılmaması hususlarında, Valiliğinizce gerekli denetim ve takibinin yapılmasını rica ederim.'' denilmiştir.