Bügünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre en az ilköğretim mezunu sürekli işçi alınacak.

---*Temizlik personeli............8 kişi,

---*Güvenlik personeli.........5 kişi,---*Isıtma ve sıhhi tesisatçı...1 kişi,

---*Elektrikçi .....................1 kişi olmak üzere toplam 15 sürekli işçi alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ
Şartları uyan adaylar, başvurularını 09/03/2020 – 13/03/2020 tarihleri arasında yapacaklar. İşte ilanın tüm detayları;

Helal Akreditasyon Kurumundan:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen meslek kollarında 15 (on beş) sürekli işçi alınacaktır.
I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde
Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
3) Bakım- Onarım Görevlisi meslek kolu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip olmak (Lise ve Dengi), Güvenlik
Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) ve Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak,
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Güvenlik
Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
• Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından
mahkûm olmamak.
• Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış
silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış
olması gerekir.)
6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7) Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.
8) Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9) Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim
durumundan mezun olmaları gerekmektedir.
10) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

11) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve
tazminatsız feshedilecektir.
12) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir.
13) Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,
14) Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi
bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.
15) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.
16) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen unvanlardaki tercih ettikleri meslek kolunun gerektirdiği
başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.
17) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim
yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet
değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 09/03/2020 – 13/03/2020
tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine
T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
III. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI
1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi 26/03/2020 tarihinde
Helal Akreditasyon Kurumu hizmet binasında (Mustafa Kemal Mahallesi 2120.Cadde No:12 06530 Çankaya/ANKARA) yapılacaktır.
2) Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar
Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet
sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk
sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
5) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle
açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ


Sözlü sınav için her bir meslek grubunda nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer
bilgilendirme işlemleri Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav
Kuruluna sunulmak üzere Kurumumuz evrak birimine teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra
belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet
sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle
belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan
başlamak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir
3) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dahilinde
daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek
suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
4) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Kurumumuz (www.hak.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup,
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.


VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 4 (dört) iş günü içinde itiraz dilekçeleri sınav kuruluna
sunulmak üzere Kurumumuz evrak birimine yazılı olarak verebilecektir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 4 (dört) iş günü içinde Sınav
Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe,
faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
VII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar
şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık
veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık
raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona
ermesini takiben 2 (iki) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat
edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

VIII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlanen duyurulur.
Kaynak : SGK Rehberi