MKEK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde Değişiklik

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Nisan 2021 Tarihli ve 31451 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

KAMU (MEMURLAR) 11.04.2021, 11:20 12.04.2021, 10:15
MKEK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde Değişiklik

Resmî Gazete

11 Nisan 2021 PAZAR

Sayı : 31451

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan “Kurum/MKE:” ibaresi “Kurum:”, (ö) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2) Müdür yardımcısı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şube müdürü, müdür, kısım müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman, başmühendis, teknik uzman, teknik şef, şef, sistem programcısı, sivil savunma uzmanı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da tabip, diş tabibi, programcı ve diyetisyen unvanında en az 10 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak.

c) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Teknik şef, şef, sistem programcısı, koruma ve güvenlik amiri, amir (itfaiye) unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere en az 2 yıl ya da programcı ve diyetisyen unvanında en az 8 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendindeki hizmet şartlarını taşımak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

4) Kurumda şef unvanında en az 2 yıl görev yapmış olmak.

d) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında olmak ve bu unvanda en az 6 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik fakülte veya yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

f) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık teknik yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Çözümleyici, sistem programcısı, programcı, mimar, kimyager, istatistikçi, matematikçi, tekniker, teknisyen, teknik ressam unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef unvanında bulunmak ve bu unvanda en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak.

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Kurumda en az 3 yıl çalışmış olmak,

3) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, puvantör, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, sekreter, hemşire, tekniker, teknisyen unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 6 yıl çalışmış olmak.

h) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 8 yıl hizmeti olmak,

3) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanlarından birinde bulunmak,

4) Kurumda koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında en az 2 yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,

5) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlar ile 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

ı) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 6 yıl hizmeti olmakla birlikte, Kurumda koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az 2 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

i) Koruma ve güvenlik grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az 4 yıl çalışmış olmak,

3) 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak.

j) İtfaiye işlerinden sorumlu amir pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 6 yıl hizmeti olmak,

3) Kurumda itfaiye şefi unvanında en az 3 yıl çalışmış olmak.

k) İtfaiye şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Kurumda itfaiyeci unvanında en az 6 yıl çalışmış olmak.

l) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, sekreter, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmet süresi toplamı en az 5 yıl olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için, bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna ilişkin Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı belge ya da sertifikaya sahip olmak,

4) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, görevin gerektirdiği sürücü belgesine sahip olmak,

5) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna atanabilmek için, 5188 sayılı Kanunda belirtilen şartlar ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen diğer koşullara sahip olmak,

6) Hizmetli, dağıtıcı, çocuk bakıcısı unvanlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az 3 yıl çalışmış olmak.

m) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) Hizmet süresi toplamı en az 6 yıl olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli” ibaresi “Millî” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 24/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler Kuruma bildirilir. Kurum bu tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yorumlar (0)
12
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 33 67
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 34 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 33 52
9. Leeds United 35 50
10. Arsenal 34 49
11. Aston Villa 33 48
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 34 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 35 75
3. Real Madrid 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Athletic Bilbao 35 46
9. Granada 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Levante 35 39
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 34 26