Hava Durumu

Fazla Çalışma Ücreti Alabilecek Kamu Görevlileri

Kamuajans.com - Kamu görevlilerinin 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren 4.Toplu Sözleşmede, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri dışında fazla çalışma yapan personele verilecek ücret konusunda ilave bazı düzenlemeler de yer aldı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 19:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 21:58
https://www.kamuajans.com/
Fazla Çalışma Ücreti Alabilecek Kamu Görevlileri
Kamuajans.com - Toplu sözleşmede, fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak;
-2015 yılında imzalanan toplu sözleşme kapsamında fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin aynı şartlarla fazla çalışma ücretinden yararlanmasına,
-2015 yılında imzalanan toplu sözleşme kapsamında fazla çalışma ücretinden yararlanan bazı personelin fazla çalışma ücretinde iyileştirmeye gidilmesine,
-Bazı personele 2018 yılından itibaren ilk defa fazla çalışma ücreti ödenmesine yönelik kararlar yer aldı. 

Toplu Sözleşme gereği 2018 yılında fazla çalışma ücretinden yararlanma

Ücreti ödenecek
personel

Ücret ödenecek
çalışma

Ücretin miktarı ile ödeme
süresi ve sınrı

SGK’nın taşra
teşkilatında
(merkez teşkilatında
emeklilik işlemlerinin
fiilen yürütüldüğü
birimler dahil)
memur ve sözleşmeli
personel

İş yoğunluğu
diğerlerine göre
dahafazla olan
birimlerdeki
çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı
tutarında
fazla çalışma
ücreti
ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

Fazla çalışma
ücreti ödenebilecek personelin sayısı,
taşra teşkilatında
görev yapan toplam
personel %20’si
kadar olabilecek
(2017 yılında
bu oran %10)

Gelir İdaresi
Başkanlığının
taşra teşkilatında
memur ve sözleşmeli
personel

İş yoğunluğu
diğerlerine
göre daha
fazla olan
vergi dairesi
müdürlüklerindeki
çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

Fazla çalışma
ücreti ödenebilecek personelin sayısı,
vergi dairesi
müdürlüklerinde
görev yapan
toplam personel
%20’si kadar
olabilecek
(2017 yılında
bu oran %10)

Milli Eğitim Bakanlığı
Örgün ve Yaygın Eğitimi
Destekleme ve Yetiştirme
Kursları Yönergesi
kapsamında
açılan kurs
merkezlerinde
görev yapan
(yönetici ve öğretmenler
hariç) memurlar

Normal çalışma
saatleri dışında
bu merkezlerde
kurs süresince
fiilen yapılan
çalışmalar

Ayda en çok
50 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında 2 kat)

Belediyelerin imam,
gassal, memur ve şoför
unvanlı kadrolarında
bulunanlardan,
belediyelerce
yürütülen defin
hizmetlerinde
fiilen görev
yapanlar ile
belediyelerde
tabip olarak
(memur veya
sözleşmeli)
görev yapanlardan
mahalli idareler
tarafından defin
işlemleri öncesi bazı
hizmetler sebebiyle
göreve çağrılanlar

Genel tatil günü sayılan
günler ve hafta tatili
günlerinde
yapılan çalışmalar

Fiilen çalıştıkları
her gün için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katının 6 saate
tekabül eden
tutarı kadar fazla
çalışma ücreti
ödenecek

AFAD Başkanlığınca
kurulmuş geçici barınma
merkezlerinde ve afet/acil
durum hallerinde fazla
çalışma yapılmasına
gerek duyulan birimlerdeki
memur ve sözleşmeli
personel

Normal çalışma saatleri
dışındaki fiilen çalışmalar

Ayda en çok
50 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında
barınma
merkezleri
dışındaki
personele
ödenmiyor)

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünün tapu
müdürlüklerinde
memur ve sözleşmeli
personel

Normal çalışma saatleri
dışındaki fiilen çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek.
(2017 yılında
sadece iş
yoğunluğu olan
tapu müdürlüklerinde
ve personelin
en çok %20’sine
ödeniyor)

TC Posta Telgraf Teşkilatı AŞ.’nin
399 sayılı KHK’ya tabi personeli

Resmi ve dini bayram
günlerindeki
fiilen çalışmalar

Fiilen çalıştıkları
her gün için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katının 8 saate
tekabül eden
tutarı kadar
fazla çalışma
ücreti ödenecek

TC Devlet
Demiryolları
İşletmesi ve TC Devlet
Demiryolları Taşımacılık
A.Ş genel müdürlüklerinin
399 sayılı KHK’ya
tabi personeli

 

Fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

DSİ Genel
Müdürlüğü Ilısu
Projesi XVI. Bölge
Müdürlüğünde
görev yapan personel

 

Ayda en çok
70 saat için fazla
çalışma ücretinin
4 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

DSİ Genel Müdürlüğü
10. Bölge Müdürlüğüne
bağlı Silvan
Projesi ile Çoruh
Projeleri 26. Bölge
Müdürlüğünde
görev yapan personel

 

Ayda en çok
50 saat için fazla
çalışma ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

DSİ Genel
Müdürlüğünün
8, 9, 10, 15, 17 ve 24.bölge
müdürlükleri personeli

 

Ayda en çok
50 saat ve yılda
en çok 300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
üç katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

DSİ Genel Müdürlüğü
taşra teşkilatı personeli

Tabii afetlerde
fiilen yapılan çalışmalar

Bir takvim yılında
en çok
100 saat için
fazla çalışma
saat ücretinin
üç katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Cami ve mescitlerde
görev yapan
imam-hatip ve
müezzin-kayyımlar

Ulusal bayram ve genel tatil
günlerinde fiilen çalışmalar

Her gün için,
fazla çalışma
saat ücretinin
4 katının 8 saate
tekabül eden
tutarı kadar
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı şeklinde)

Cami ve mescitlerde
görev yapan
imam-hatip ve
müezzin-kayyımlar

Dini bayram
günlerinde
fiilen çalışmalar

Her gün için,
fazla çalışma
saat ücretinin
4 katının
8 saate tekabül
eden tutarı
kadar fazla
çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

Baş vaiz, uzman vaiz,
cezaevi vaizi ve vaiz
kadrosunda olanlar

Dini bayram
günlerinde
fiilen çalışmalar

Her gün için,
fazla çalışma
saat ücretinin
4 katının
8 saate tekabül
eden tutarı
kadar fazla
çalışma ücreti
ödenecek

Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel
Müdürlüğüne
bağlı yurtlar ile
üniversitelere
bağlı yurtlarda görev
yapan personel

 

Bütçe kanununa
kendileri için
belirlenen
saat başı fazla
çalışma ücretinin
3 katı fazla
çalışma ücreti
ödenecek
(2017 yılında
bir katı)

Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel
Müdürlüğüne
bağlı yurtlarda
yurt yönetim
personeli unvanlı
sözleşmeli personel

 

Aynı kurumdaki
memurlara
ödenen miktarda
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Karayolları Genel
Müdürlüğü
şube ve bakım
işletme şefliklerinde
çalışan memur ve
sözleşmeli personel

İşçilerle birlikte normal
çalışma saatleri dışında
fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı taşra
teşkilatında görev
yapan memur ve
sözleşmeli
personel

“Alo 181” çağrı merkezine
gelen şikâyet ve ihbarları
mesai saatleri dışında
fiilen yerinde
inceleme çalışmaları

Büyükşehirlerde
yılda en çok
300 saat ve diğer
yerlerde yılda
en çok
200 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Orman Genel Müdürlüğünün
taşra teşkilatında, normal
çalışma saatleri dışında
orman yangınlarına
doğrudan bilfiil müdahale
edenler ile yangın nöbeti
tutan memur ve sözleşmeli
personel ile geçici personel
(merkez teşkilatında sayıları
kırkı geçmemek üzere
yangın nöbeti tutan
personel dahil)

Normal çalışma saatleri
dışında orman yangınlarına
doğrudan bilfiil müdahale
edilmesi ve yangın
nöbeti tutulması

Mayıs ayı
başından
Kasım ayı
sonuna kadar
ayda en çok
80 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
5 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(Geçici personelin de
fazla çalışma
ücreti alması sağlandı)

Yükseköğretim
kurumlarının
ikinci öğretim yapan
birimlerinde öğretim
elemanları ve
idari personel

Yasal çalışma saati
bitiminden sonra fiilen
yapılan çalışmalar

Ayda en çok
50 saat için,
saat başı fazla
çalışma ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

Fazla çalışma
ücreti ödenebilecek
personel sayısı;
ikinci öğretim
yapılan birimlerdeki
personel için birim
kadrolarındaki idari
personel sayısının
%45’ini, diğer
birimlerden
görevlendirilenler
için ise üniversite kadrolarındaki idari
personel sayısının
%15’ini geçemeyecek
(2017 yılında,
ikinci öğretimde idari
personel sayısı
sınırı %40, diğer
birimlerde personel
sayısı sınırı  ise %15)

Adlî yargıdaki ilk derece
mahkemeleri (hukuk ve ceza
mahkemeleri) ile bölge adliye
mahkemelerinde
memur ve sözleşmeli personel

İş yoğunluğu diğer
mahkemelere göre fazla
olan yerlerdeki çalışmalar

Ayda en çok
50 saat ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
üç katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

Fazla çalışma
ücreti ödenebilecek
personel sayısı, mahkemelerde
görev yapan
toplam personel
sayısının %30’u
kadar olabilecek
(2017 yılında
bu oran %20)

4/C geçici personel

Normal çalışma saatleri
dışındaki fiilen çalışmalar

Ayda en çok
50 saat için,
fazla çalışma
saat ücreti
tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

İçişleri Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü
merkez ve taşra teşkilatında
memur ve sözleşmeli personel

Cumhurbaşkanlığı
seçimi ile milletvekili ve mahalli
idareler genel seçimleri
dönemlerinde yapılan
fazla çalışmalar

Her bir seçim
döneminde
toplam en çok
50 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
beş katı
tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek
(2017 yılında da
aynı şekilde)

TC kimlik kartı ile pasaport ve sürücü
belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai
saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok
50 saat ve yılda
en çok
500 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
üç katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Kültür ve Sanat
hizmet kolu
kapsamındaki sanat
kumrularında çalışan
sözleşmeli sanatçılar

Saat 24:00’ten sonra yapılan çalışmalar

Ayda en çok
50 saat için,
fazla çalışma
ücretinin 5 katı
tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek.
(2017 yılında da
aynı şekilde)

Kültür ve Sanat hizmet kolu
kapsamındaki sanat
kumrularında görevli
sözleşmeli sanatçılarla
personelle birlikte zorunlu
olarak aynı yerde ve aynı
saatlerde çalışan diğer
kamu görevlileri

Fiilen yapılan çalışmalar

Ayda en çok
50 saat için,
fazla çalışma
ücretinin 3 katı
tutarında fazla
çalışma ücreti
ödenecek.
(2017 yılında da
aynı şekilde)

Kültür ve Sanat hizmet
kolu kapsamındaki
kütüphaneler, müzeler,
turizm danışma
büroları ve kültür
merkezleri personeli

Bayram ve günler
ile hafta sonu
tatillerindeki çalışmalar

Ayda en çok
50 saat ve yılda
en çok
350 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğünde
399 sayılı KHK I ve II sayılı Cetvele tabi personel

Mahsul alım
dönemlerinde
normal çalışma
saatleri dışındaki
fiilen çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğünde
399 sayılı KHK
I ve II sayılı
Cetvele tabi personel

Bitkisel ve hayvansal
üretim faaliyetlerinin
yoğun olduğu
dönemlerde
normal çalışma
saatleri dışındaki
fiilen çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürlüğünde
399 sayılı KHK
I ve II sayılı
Cetvele tabi personel

Normal çalışma
saatleri dışındaki
fiilen çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Atatürk Orman
Çiftliği Müdürlüğünde
görev yapan memurlar

Normal çalışma
saatleri dışındaki
fiilen çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Doğa
Koruma ve Milli
Parklar Genel
Müdürlüğünde
görev yapan
memur ve sözleşmeli
personel

Yasadışı avcılığı ve
biyokaçakçılığı
önlemeye yönelik
olarak normal
çalışma saatleri
dışında fiilen yapılan
çalışmalar

Ayda en çok
50 ve yılda
en çok
300 saat için,
fazla çalışma
saat ücretinin
3 katı tutarında
fazla çalışma
ücreti ödenecek

Not: 2017 yılı için 1,83 TL olan saat başı fazla çalışma ücretinin, 2018 yılı için yaklaşık 10-12 kuruş artması bekleniyor.

memurunyeri.com

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.