Hava Durumu

696 sayılı KHK ile Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişleri Yapılan Işçiler Hakkında Açıklama

Kamuajans.com – 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesi 31.10.2020 tarihi itibariyle sonlanmıştır.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 19:06
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 21:06
https://www.kamuajans.com/
696 sayılı KHK ile Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişleri Yapılan Işçiler Hakkında Açıklama
Diğer taraftan, Bakanlığımızın üyesi bulunduğu Türk Agir Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu Işverenleri Sendikası (TÜHIS) ile Bakanlığımız işyerlerinde görevli işçiler için işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili Oz Sağlık ve Sosyal Hizmet Işçileri Sendikası (Oz-Sağlık Is) arasında yapılan görüşmeler neticesinde, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatlarında 4857 sayılı iş Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçilere ilişkin 01.01.2019 - 31.12.2020 yürürlük süreli Isletme Toplu iş Sözleşmesi 10.08.2020 tarihinde imzalanmıştır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun "Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması" başlıkl 17 nci maddesinin beşinci fikrasında, "Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika füzügünde belirlenen vetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazamlır... "hükmüne, "Üyelik aidan" başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fikrasında, "Ovelik ve dayanışma aidatları, yetkili işçi sendikastun işverene yazılı başvurusu üzerine, iscinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili sendikava ödenir." hükmüne ve "Toplu is sözleşmesinden yararlanma" başlıklı 39 uncu maddesinde, "Toplu iş sözleşmesinden taraf isci sendikasının üyeleri yararlanır. Toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren yararlanır... Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir. İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla hüküm doğurur." hükümlerine yer verilmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 09.07.2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi Ile Uyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Uyelik, yetkili organin e-Devlet kapisi üzerinden otuz gun içerisinde başvuruyu kabulü ile kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi yetkili organ tarafindan ielik başvurusunun e-Devlet kapise üzerinden kabul edildiği tarihtir..." hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilere uygulanan Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan Toplu iş Sözleşmesi hükümleri 31.10.2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte söz konusu işçilerin, Bakanlığımızın taraf olduğu ve Bakanlıgımızca uygulanmakta olan 01.01.2019 - 31.12.2020 yürürlük süreli İşletme Toplu iş Sözleşmesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususuna ilişkin olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan 23.10.2020 tarihli ve E. 2418040 sayılı görüs yazısında, "... 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasi "bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de asıl işin girdigi iskolundan sayılır" hükmüne amir olup Bakanlığımızca ilan edilen toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yürürlük süresinin 31/10/2020 tarihinde sona ermesiyle birlikte, 6356 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine uygun şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sürekli isci statüsündeki işçilerin, yetkili sendikaya üye olarak veya dayanışma aidanı ödeyerek anılan toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecekleri değerlendirilmektedir." şeklinde mütalaa edilmiştir.

Bu çerçevede; Genel Müdürlüğümüz emrinde, Müdürlüğünüz emrinde ve Müdürlüğünüze bağlı tüm sağlık tesislerinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli isci kadrolarına geçişleri yapılan ve halen görev yapan iscilerin 01.01.2019 - 31.12.2020 yürürlük süreli Işletme Toplu Iş Sözleşmesinden yararlanma işlemleri aşağıda belirtilen hususlara göre yürütülecektir.

1. Yararlanma hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak;

a) 01.11.2020 tarihinden önce yetkili işçi sendikasına üye olanlara, Işletme Toplu iş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin 01.11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanması.

b) 01.11.2020 tarihi ve sonrasında yetkili isci sendikasına üye olanlara, işletme Toplu iş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin üyeliklerinin yetkili isci sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanması,

c) Yetkili isci sendikasına dayanışma aidatı ödeyerek işletme Toplus Sözleşmesinden yararlanmak amacıyla 01.11.2020 tarihinde ve öncesinde dilekçe veren isçilere, Işletme Toplu iş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanması,

d) 01.11.2020 tarihinden sonra işletme Toplu iş Sözleşmesinden dayanışma aidati ödemek suretiyle yararlanmak isteyen işçiler için, dilekçelerine göre işlem yapılması, Isletme Toplu iş Sözleşmesinde yer alan haklara ilişkin hükümlerin dilekçe/talep tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanması,

2. Üyelik aidatı veya dayanışma aidatt ödemek suretiyle işletme Toplu is Sözleşmesinden yararlanacakların ücretlerine ilişkin olarak;

a) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan ve halen görev yapan işçilerin 31.10.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt ciplak ücretlerine (vevmivelerine herhangi bir ücret zammi uygulanmaması, 

b) 31.10.2020 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt ciplak ücretleri (yevmiveleri) üzerinden ücretlerinin hesaplanmasına devam edilmesi,

c) İşletme Toplu iş Sözleşmesi kapsamında öngörülen ücret ve ücret zammı hariç diğer hakların, isçinin üyelik tarihi/dayanışma aidatı ile yararlanma talep tarihine bağlı olarak ödenmesi,

d) Yetkili isci sendikasına üye olmayanlar ile yetkili isci sendikasına dayanışma aidatı ödemek suretiyle isletme toplu is süzlesmesinden yararlanmak istemeyenlere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan 375 Sayılı KHK'nın Gecici 23. Maddesi Uyarınca Idarelerce Sürekli Isci Kadrolarına Geçirilen Iscilerin Ücret lle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alunacak Toplu iş Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaya devam edilmesi (07.01.2019 - 31.12.2020 yürürlük süreli Isletme Toplu Is Sözleşmesi haklarından hicbir sekilde faydalandırılmamaları).

3. Yetkili işçi sendikasına üyelik aidatlarının kesilmesine yönelik olarak;

a) 01.11.2020 tarihinden önce yetkili işçi sendikasına üye olanlar için 01.11.2020 tarihinden itibaren sendika üyelik aidatlarının, İşletme Toplu iş Sözleşmesinin "Sendikal Aidatlar" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca yetkili isçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

b) 01.11.2020 tarihinden sonra yetkili isci sendikasına üye olanlar için sendika üyelik tarihinden itibaren sendika üyelik aidatlarının, işletme Toplu iş Sözleşmesinin "Sendikal Aidatlar" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca yetkili isci sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili isci sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

c) Yetkili işçi sendikasına dayanışma aidatı ödeyerek İşletme Toplu iş Sözleşmesinden yararlanmak amacıyla 01.11.2020 tarihinde ve öncesinde dilekçe veren isçilerin 01.11.2020 tarihinden itibaren dayanışma aidatlarının, işletme Toplus Sözleşmesinin "Sendikal Aidarlar" başlıkl 13 üncü maddesi uyarınca yetkili işçi sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

d) 01.11.2020 tarihinden sonra İşletme Toplu iş Sözleşmesinden dayanışma aidati ödemek suretiyle yararlanmak isteyen işçiler için, İşletme Toplu iş Sözleşmesinin "Sendikal Aidatlar" başlıklı 13 üncü maddesi uyarınca dayanışma aidatlarının, dilekçe/talep tarihi itibariyle yetkili isci sendikasının ekli yazısında belirtilen hesabına yatırılması ve yetkili işçi sendikasına ilgili madde kapsamında listelerin gönderilmesi,

e) Yetkili işçi sendikasına üye olan işçiler için yetkili işçi sendikasının, sendika üyelik aidatının ödenmesi hakkında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 18 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü kapsamında Genel Müdürlüğümüze Müdürlüğünüze veya sağlık tesisine doğrudan müracaat etmesi durumunda, işçilerin üyelik kabul tarihlerinin kontrol edilerek İşletme Toplu İş Sözleşmesinin "Sendikal Aidatlar" başlıklı 13 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması,

1) Yetkili isci sendikasına üyelik tarihinin kontrolünde, yukarıda anılan mevzuat kapsamında işçinin üyelik talebinin e-Devlet kapısı üzerinden yetkili isci sendikası tarafından kabul edildiği tarihin esas alınması,

4. Ilgili mevzuat geregi Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması,

5. Yazımızda belirtilen açıklamaların Müdürlüğünüze bağlı tüm sağlık tesislerine bildirilmesi,
hususlarında:

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen hizmetleri yürütmekle görevli personele tebliği ile gereğini önemle arz ve rica ederim.
Mehmet İSLAMOĞLU
Bakan a. Genel Müdür

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.