Hava Durumu

2021/34 Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/34) 09 Ekim 2021 Tarihli ve 31623 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:56
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:56
https://www.kamuajans.com/
2021/34 Numaralı Tebliğ Resmi Gazete'de

Resmî Gazete

9 Ekim 2021 CUMARTESİ

Sayı : 31623

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/34)

MADDE 1 – 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “mal alım tutarı” ibaresi “tutar”, (jj) bendinde yer alan “Yeni Yatırım Tesisi” ibaresi “Yeni tesis” olarak, (i) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (y) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; Bakanlık il müdürü ve il müdür yardımcısı, yatırım izleme koordinasyon başkanı/başkan yardımcısı veya il özel idaresi genel sekreteri/sekreter yardımcısı, çevre ve şehircilik il müdürü/il müdür yardımcısı, ziraat odası başkanı/başkan vekili, ticaret il müdürü/il müdür yardımcısı, sanayi ve teknoloji il müdürü/il müdür yardımcısı ile ihtiyaç duyulması halinde proje konusuna göre belirlenen diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,”

“s) Mücbir sebep: Taraflardan birinin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nitelikte olan deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, ayaklanma, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün olmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belgelendirilebilen istisnai bir durum veya olayı,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) İl proje değerlendirme komisyonunca ön değerlendirmesi yapılan başvuruları genel değerlendirme kriterleri açısından inceler, tüm proje başvurularının nihai puanlarını belirler.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ve genel değerlendirme” ile “nihai” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci paragrafı ile sekizinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması konusunda; yatırımın niteliği yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu olan başvurularda;”

“(8) Un, yem ve kütlü pamuk konusunda yeni tesis başvuruları kabul edilmez.”

“(12) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamış olanlar; kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğinde proje başvurusunda bulunabilirler. Niteliği yeni tesis olan başvurularda, yatırımcı, beş yıllık izleme süresi devam ederken aynı alt konuda tekrar başvuruda bulunamaz. Alt konular, güncel uygulama rehberi ekinde yer alan sektörel bazda proje konusu ve kodları tablosunda belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin fiziki olarak son tamamlanma tarihi hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının Kasım ayının son iş günüdür.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.000.000” ibaresi “3.500.000”, “2.000.000” ibaresi “2.500.000” ve “1.500.000” ibaresi “2.000.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “inşaat/makine-mal” ibareleri “inşaat, makine ve ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Çelik silo, soğuk hava deposu ve sera yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden ibaret olamaz.”

“(4) Program kapsamında yapılacak yeni tesis ve tamamlama yatırımlarında, yatırım konusu işleme alanı dışında ihtiyaç duyulan idareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, teşhir ve satış reyonu, bekçi kulübesi, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzenlenmesi gibi bölümler ve bunlara ait giderler idarî alan olarak ve hibeye uygun harcamalar kapsamında değerlendirilir. Bu harcamaların toplamı hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, her yapı için kazı, dolgu ve reglaj işleri yapının toplam hibeye esas inşaat giderinin %6’sını ve alansal olarak idarî alan, toplam inşaat alanının %30’unu aşamaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Su ürünleri yetiştiriciliği hariç yeni tesis ve kapasite artırımı başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman alım giderinden ibaret olamaz.”

“(9) Niteliği yeni tesis olan başvurular dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “mal” ibaresi “makine-ekipman” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru zamanı

MADDE 20 – (1) Başvuru zamanı Bakanlıkça yayımlanacak olan güncel uygulama rehberinde ilanen duyurulur.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Veri girişi yapılan belge ve dokümanlarla ilgili olarak güncel uygulama rehberinde belirtilen zaman ve takvim dışında hiçbir belgede düzeltme yapılamaz ve doküman tamamlatılamaz.”

“(4) Başvuru şekline ilişkin bu Tebliğde yer almayan diğer hususlar Bakanlıkça yayımlanan güncel uygulama rehberinde açıklanır.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Belge ve dokümanların yüklenmesinin ardından, il proje değerlendirme komisyonu, öncelikli olarak proje başvuru dosyalarında istenen belgeleri güncel uygulama rehberinde yer alan Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre değerlendirir.

(2) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre belge ve dokümanlarının tam olduğu tespit edilen başvurular, başvuru sahibi ve projenin uygunluk değerlendirme tablosu kriterleri yönünden incelenir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonu gerek duyarsa, teknik alt komisyonlar oluşturarak projelendirilen inşaat ve/veya makine-ekipmanların mevzuat ve maliyetler açısından uygunluğunu inceletir.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek-2’de yer alan” ibaresi “güncel uygulama rehberinde yer alan” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ağ üzerinde düzeltme yapılamaz, yaptırılması talep edilemez ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, yatırım konusu, yatırımın sektörel önceliği, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu gibi kriterler göz önüne alınır.

(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri Ek-3’te belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplamda kırk beş ve üzerinde puan almış olan başvurular, ekonomik yatırımlara ait sektörel bazda il öncelik sıralamaları gözetilerek ön değerlendirme puanlarına göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanarak teklif listeleri hazırlanır. Değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, il proje değerlendirme komisyonunca imzalanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Başvuru sahiplerince veri giriş sistemi üzerinden yapılan başvuru dosyaları, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edilir.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) İllerden gelen teklif listeleri merkez değerlendirme komisyonunca Ek-4’te yer alan genel değerlendirme kriterleri gözetilerek puanlanır ve veri giriş sistemi üzerinde nihai puan belirlenir.

(2) Başvurular, aldıkları nihai puana göre en büyükten en küçüğe doğru sıralanır, teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program teklif listelerinin veri giriş sistemi üzerinden alınan çıktısı, merkez değerlendirme komisyonunca imzalanarak Genel Müdürlük onayına sunulur.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl proje değerlendirme komisyonu” ibaresi “Değerlendirme komisyonları” olarak, “tamamlandıktan” ibaresi “alındıktan” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (k) bendinde yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak, (s) bendinde yer alan “Özgün olmayan ve birbirinden kopyalanarak hazırlanan” ibaresi “Birbirleriyle birebir aynı olan, kopya” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (l) bendinde yer alan “ve yapılan satın alımların” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (j), (o) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Niteliği kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda, mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli yapıldığına dair belge almış olanlar ile program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için sözleşmeleri gereği konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve/veya hakkında açılmış dava olması.”

“o) Yatırımcının; kamu haklarından mahrum olması, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, rüşvet, irtikap, nitelikli zimmet, sahtecilik, hileli iflas suçu işlemiş olması, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması, tutuklu bulunması, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırması, Devlet sırlarını açığa vurması, Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlardan kesin hüküm ve/veya idari bir karar olması veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olması.”

“r) Program çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış yatırımcılardan/tesislerden beş yıllık izleme süresinin üç yılını tamamlamamış olanların; niteliği kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan proje başvurusunda bulunması; niteliği yeni tesis olanların ise beş yıllık izleme süresi boyunca daha önce hibe sözleşmesi imzalanan alt konuda tekrar proje başvurusunda bulunulması.”

“u) Üretime yönelik olmayan, araştırma geliştirme projeleri ile başvuruda bulunulması.

ü) Başvuruda sunulan projenin, il proje değerlendirme komisyonu tarafından yapılan puanlama sonucunda kırk beş puanın altında kalması.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “kararı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Ekonomik yatırımların bütçeleri, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından Ek-5 doğrultusunda Bakanlığın destekleme politikalarına göre belirlenir. İllerin katsayıları; tarım alanları, kırsal nüfusları, tarımsal üretim değerleri, işletme sayıları ve benzer kırsal kalkınma destek programlarından yararlanılıp yararlanılmadığı dikkate alınarak Bakanlık tarafından hesaplanır ve illerin yaklaşık bütçesi buna göre belirlenir.”

“c) İlin bütçesinin tüm başvurular için yeterli olmaması durumunda; uygun olarak kabul edilen ekonomik yatırımlar konusundaki projeler il ve merkez değerlendirme komisyonunun vermiş olduğu toplam puana göre en büyükten en küçüğe doğru asıl ve yedek olarak sıralanır. İlin bütçe imkânları dâhilinde en yüksek puan alan projelerden başlanarak projeler sırayla programa alınır. Asıl olarak hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan yatırımcılardan, sözleşme imzalamayanlar ve/veya projeyi uygulamaktan vazgeçenler olması halinde; Genel Müdürlükçe proje son tamamlanma tarihi gözetilerek yedek listede bulunan, aynı konuda başvuru yapmış yatırımcılar sırası ile hibe sözleşmesi imzalamaya davet edilir.

ç) İlin bütçesinin tüm başvuruları karşılaması durumunda; varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere nihai puana göre katsayısı oranında dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım programı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “elektronik ağ” ibaresi “veri giriş sistemi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince uygun bulunursa, yer tespiti ve teslimi tutanağının düzenlenmesi sonrası karşılıklı müzakere edilerek hibe sözleşmesi imzalanır. İnşaat ve makine-ekipman satın alma uygulama sözleşmesi incelemesinde uygun harcama kapsamında kabul edilmeyen metraj ve alımlar hibeye esas bütçeden çıkarılarak ayni katkı kapsamına alınır ve proje kabul edilir. Makine-ekipman satın alma uygulama sözleşmesi fiyatlandırılmalarında Bakanlıkça belirlenen referans fiyat kullanılır.”

“(8) Hibe sözleşmesi öncesi güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar çerçevesinde projede değişiklik yapılabilir.”

“(9) Hibe sözleşmesi sonrası mücbir sebepler ve güncel uygulama rehberinde belirtilen kurallar haricinde projede değişiklik yapılamaz.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yatırımcıya yüklenemeyecek sebeplerle” ibaresi “mücbir sebepler kapsamında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hibe başvurusu veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Proje uygulamalarının kontrolü, izlenmesi ve denetimi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlükçe de yapılır.”

“(5) Niteliği yeni tesis ve tamamlama olan proje uygulayanlar, nihai rapor ile birlikte ilgili mevzuat gereği alınması gereken izinleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya yapı kayıt belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.

(6) Proje sahipleri, tesisin inşaat ve makine-ekipman montajının tamamlanmasından ve deneme üretimine geçilmesinden sonra nihai raporunu sunar. Yatırımcılar, makine-ekipman alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve güncel uygulama rehberinde yer alan Ödeme Talep Formu ekinde istenen belgeler ile birlikte makine-ekipman alım süresini takiben on gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar, il müdürlüğüne teslim ederler. Satın almalara ait ödeme ayrıntıları güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirlenir.”

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “online olarak sisteme” ibaresi “veri giriş sistemine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 44 – (1) Konusu, amacı, niteliği ve niceliği değişmediği takdirde Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda projede bütçe içi değişiklik yapılabilir. Bütçe içi değişiklikler; makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına aykırı olamaz. Ayni katkı ile yapılması planlanmış işlemlerin bütçe değişiklikleri yatırımcının sorumluluğundadır.”

MADDE 28 – Aynı Tebliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına “Çelik silo konusunda proje uygulayan yatırımcılar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “izleme süreleri içinde” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Tesisin mülkiyetinin” ibaresi “Birinci fıkra haricinde, tesisin mülkiyetinin” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesisin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının bitiminden itibaren beş yıl içinde değiştiremez. Ancak, yeni tesis niteliğindeki yatırımlardan izleme sürecindeki üç yılını doldurmuş olanların, var olan kapasitelerinde artış sağlamak amacı ile aynı konuda faaliyet gösterecek yeni bir tesis kurmaları halinde yer değişikliğine izin verilir. Yapılacak değişiklik, projenin konusunda ve amacında değişikliğe neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri açısından da herhangi bir puan azalmasına neden olamaz. Yer değişimi yapılacak tesis üzerine temlik hakkının yasaklanması veya ödenen hibe miktarı kadar süresiz banka teminat mektubunun verilmesi halinde hibe sözleşmesi yenilenir ve kalan izleme süreci yeni tesis üzerinden devam eder. Bu amaçla, il müdürlüğü yılda en az iki kere yatırımları yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.”

MADDE 29 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Müdürlük, gerek duyulması halinde, Program kapsamında hibe desteği verdiği tesislerin denetimini gerçekleştirebilir.”

MADDE 30 – Aynı Tebliğin 50 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğde yer almayan hususlar, güncel uygulama rehberi ve eklerinde açıklanır. Uygulama rehberi yıl içinde oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenebilir. Bu Tebliğde ve güncel uygulama rehberinde yer almayan hususlarda; ilgili mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları geçerlidir.”

MADDE 31 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 yürürlükten kaldırılmış, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 33 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

EKLER

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.