Kamuajans.com – Kamu kaynaklarının kullanımında, Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Plan ve Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler dogrultusunda hareket edilecek.

Kamu kaynakları, Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'da (OVMP) belirlenen politika, tedbir ve öncelikler dogrultusunda kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığının "2021-2023 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere, Yeni Ekonomi Programı/Orta Vadeli Program (2021-2023) ve bununla uyumlu olarak hazırlanan OVMP'de ekonomi ve maliye politikalarının temel amaçları belirlendi.

Bu kapsamda 2021-2023 döneminde ekonomi politikasının temel amaçları; YEP'ler ile edilen kazanımların korunarak geliştirilmesi, iç ve dış dengenin yeniden sağlanması, bu denge üzerine inşa edilecek stratejik reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen politikalarla küresel ekonomide ortaya çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi fırsatları da kullanarak üretime, ihracata ve finansal istikrara dayalı ekonomik dönüşümün ve değişimin gerçekleştirilmesi olacak.

Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise para politikası hedefleriyle eş güdüm içinde mali disiplin anlayışı ile enflasyonla mücadeleye destek verilmesi, harcama önceliği geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla odaklanan, kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasındaki bağı güçlendiren, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artıran program bütçe sistemine geçilmesi olacak. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturulması, vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın azaltılması, böylece kamu borçluluğunun düşük ve sürdürülebilir düzeylerde tutulmaya devam edilmesi de temel amaçlar arasında yer alacak.

Kamu kaynaklarının kullanımında, YEP/OVP ve OVMP'de belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri, aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak.

Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.

- Teşvik ve desteklerin etkinliği artırılacak

Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu yatırım, harcama, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacak.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP ve OVMP, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.

Çağrı kapsamında Bütçe Hazırlama Rehberi de yayımlandı.

Anadolu Ajansı