Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3342) 30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31350

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3342

Ekli "Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar'in yürürlüğe konulmasına, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE UYGULANACAK ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

Sözleşmeli personel temel ücretleri ve temel ücretlerin hesaplanması

MADDE 1- (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dâhil pozisyonların, temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

(2) Sözleşmeli personelin temel ücretleri ekli listedeki en yüksek temel ücretleri aşamaz ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemez.

(3) Bu Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dâhilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

Ücretlerde artış yapılması

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında bulunan sözleşmeli personelin temel ücretleri, ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşmede belirlenen artış oranlan kadar artırılır.

Yürürlükten kaldırılan düzenleme ve atıflar

MADDE 3- (1) 18/7/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Mevzuatta 2017/T-8 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararma yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır.

Yürürlük

Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Temmuz Ayı Tavan Ücretleri Açıklandı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Temmuz Ayı Tavan Ücretleri Açıklandı

MADDE 4- (1) Bu Karar yaymıı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

LİSTE

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRETLER

1. Grup (En Düşük Temel Ücret 4.036 TL, En Yüksek Temel Ücret 6.985 TL)

Ajans Amiri, Amir, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmimar, Başmühendis, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Biyolog, Çözümleyici, Diş Tabibi, Diyetisyen, Eczacı, Ekonomist, Eksper, Fizikçi, Gar Şefi, Grup Başmühendisi, Havalimanı Müdür Yardımcısı, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeolog, Jeomorfolog, Kaptan, Kimyager, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Muhasebeci, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Mütercim, Pilot, Programcı, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Öğretmen, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Tercüman, Uzman, Uzman Tabip, Veteriner, YHT Makinisti.

2. Grup (En Düşük Temel Ücret 3.558 TL, En Yüksek Temel Ücret 6.112 TL)

AIM Memuru, Amir Yardımcısı, Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Asistan AIM Memuru, Asistan Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı, Başdağıtıcı, Başhemşire, Başrepartitör, Başteknisyen, Bilgisayar İşletmeni, Büro Personeli, Cer Muayene Memuru, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Dağıtıcı (PTT), Daktilograf, Dava Takip Memuru, Dekoratör, Eğitim Uzmanı, Endeks ve Faturalama Memuru, Enformasyon Memuru, Gişe Memuru, Grafiker, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı, Hemşire, Hostes, İtfaiyeci, Kondüktör, Konsrüktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Kütüphaneci, Laborant, Makinist, Memur, Merkezi Satınalma Uzman Yrd., Muhasebeci Yardımcısı, Mutemet, Öğretmen, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Pedagog, Programcı Yardımcısı, Psikolog, Puantör, Raportör, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sayman, Sekreter, Stajyer AIM Memuru, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknik Ressam, Teknisyen, Temsilci, Topograf, Tren Teşkil Memuru, Uzman Yardımcısı, Vagon Teknisyeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar.

3. Grup (En Düşük Temel Ücret 3.427 TL, En Yüksek Temel Ücret 5.404 TL)

Aşçı, Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Destek Personeli, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, İş Makinası Sürücüsü, Kaloriferci, Makasçı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Postacı, Seyis, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı.