Meclis gündeminde olan torba Kanun Teklifi, kamu görevlilerinden bazılarına her ay iki ayrı maaş ödenmesi imkanını da getiriyor.Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığına sunulan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, “6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da da bazı değişiklikler yapıyor.

Yapılması öngörülen değişiklikle, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kadrolarına atanan veya görevlendirilen öğretim üyelerine, öğretim üyeliği maaşının yanı sıra en yüksek memuruna yapılan ödemeler tutarında her ay ücret ödenmesi imkanı getiriliyor.

Yapılması düşünülen değişikliğin yasalaşması halinde;

**Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında görevlendirilen öğretim üyeleri ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta iken Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kadrolarına atanan öğretim üyeleri bu düzenlemeden yararlanacak.

**Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirilen öğretim üyelerine; asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile ek ödeme dahil diğer malî ve sosyal hakları ödenmeye devam olunacak. Bunlara ayrıca, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından, en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dâhil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını (bu tutar 2019 yılının ikinci yarısında aylık 13.791,19 TL’dir) geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit olunacak tutarda ilave ücret ödenecek.

**Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta iken Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kadrolarına atanan öğretim üyelerine; yurtiçindeki devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan emsali öğretim üyesine mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarım geçmemek üzere ücret ödenecek. Bunlara ayrıca, en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dahil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını (bu tutar 2019 yılının ikinci yarısında aylık 13.791,19 TL’dir) geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit olunacak tutarda ilave ücret ödenecek.

Kanun Teklifinin ilgili maddesi

MADDE 15-19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesinin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"(2) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre görevlendirileceklerin asli görevlerine ait aylık, ücret, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile ek ödeme dahil diğer malî ve sosyal hakları ödenmeye devam olunur. Bunlara Kurumca ödenecek ücretler, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin son fıkrasında yer alan sınırlamaya tâbi olmaksızın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en yüksek Devlet memuruna her ne ad altında olursa olsun fiilen yapılan malî ve sosyal hak niteliğindeki her türlü ödemeler dâhil bulunacak toplamının altı aylık net ortalamasını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca tespit olunur. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta iken Kurum kadrolarına atanan öğretim üyelerine, yurtiçindeki devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan emsali öğretim üyesine mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarım geçmemek üzere ücret Ödenir. Bunlara, bu fıkra hükümlerine göre ayrıca ilave ödeme yapılır."