Kamuajans.com – Bir kamu kurumunda 12 yıl mühendis olarak çalıştıktan sonra istifa ettim. Bu sürede İsteğe Bağlı İştirakçilik ve Geçici 192. Madde kapsamında ödeme yaparak emekliliğimi hak ettim. Ancak emekli olmak için başvuruda bulunmadım. Tekrar memuriyete dönmek istiyorum. Bu durumda istifa ettiğim zamanki derece ve kadrodan mı yoksa emeklilik deki dereceden mi başlayabilirim?

Ayrıca emekli olma durumunda tekrar memuriyete dönülebilir mi? Ya da üniversitelerde öğretim görevlisi olunabilir mi?
Bir de emekli olma durumunda 12 yıllık çalıştığım dönem için emeklilik ikramiyesi alma hakkım var mı?
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
İyi çalışmalar dilerim.

Cevap
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93 üncü maddesin de "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler." ve "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."ifadeleri yer almaktadır.

5434 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde isteğe bağlı olarak prim ödeyen ve emekliliği hak eden mühendis emeklilik isteyerek emekli olabilir ve çalıştı sürelerin ikramiyesi alması mümkün bulunmaktadır.

Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.
Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.
Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;
a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,
b) Dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar,
c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,
d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,
f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
h) Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden
Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
Hakkında uygulanmaz. (1)
İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının
sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır."ifadesi bulunmaktadır.

Söz konusu hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde;
1-Emeklilik hakkını elde etmekle birlikte emekli olmadan 657 sayılı Kanunun 92 maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarına yeniden memur olarak dönmeniz mümkün bulunmaktadır.
2-657 sayılı Kanunun 92 maddesi uyarınca memuriyete kazanılmış hak aylık derece ve kademeniz üzerinden atanmanız yapılır. Emeklilik müktesep derecenize bakılmaz.
3- Emekli olmanız halinde ise memuriyete 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan hüküm uyarınca ancak müşterek kararname ile atanılan görevlere atanmanız mümkün bulunmakta diğer kadrolarda istihdamınız mümkün bulunmamaktadır.
4- Belediyeler 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında bulunmamaktadır.

Kaynak : SGK Rehberi