İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü 01 Haziran 2019 Tarihli ve 30791 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

1 Haziran 2019 CUMARTESİ

Sayı : 30791

ANA STATÜ

Millî Eğitim Bakanlığından:

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Kurula, Millî Eğitim Bakanı, bulunmadığı takdirde sıra ile bakan yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık Divanı bir başkan ile üç kâtip üyeden oluşur.”

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder. Başkan Vekilinin de mazeretli olması halinde bu görev, imza yetkili kurul üyesine tevdi olunur.”

“(13) Görüşülmesi gereken konunun süreli, acil veya önemli olması durumunda, yönetim kurulu kararları, karar şeklinde yazılmış öneriye, üyelerin tamamının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Böyle toplantısız ve çağrısız olarak karar alınabilmesi için hazırlanan önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine elektronik ortamda veya faksla gönderilmesi şarttır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak ıslak veya elektronik onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Toplantısız ve çağrısız karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.”

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- (1) Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sandığın bütün gelir ve gider hesapları ile bu hesapların kaydedildiği defterler ve kayıtların mutabık olup olmadıklarını incelemek, hesaplar ve kayıtların sonuçlarını ihtiva eden mali tabloları kontrol etmek, Sandığın mali iş ve işlemlerini bu Ana Statü ve ilgili yönetmeliklere göre denetlemek.

b) Temsilciler Kurulunca alınan kararlara ilişkin olarak Yönetim Kurulunca yapılması gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

c) Sandık Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve bu kararlara ilişkin yönetim süreçlerinin Kanun, bu Ana Statü, yönetmeliklere ve genel hükümlere uygun olup olmadığını denetlemek.

ç) Sandık varlıklarının korunması, alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesine müteallik takiplerin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

d) Kurulun gerek görmesi halinde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve kamu gözetimi,  muhasebe ve denetim standartları mevzuatı çerçevesinde Sandığın ve Sandığa bağlı ortaklıklar, işletmeler veya iştiraklerin mali iş ve işlemlerini yetkili bağımsız denetçilere denetlettirmek.

e) Kurul tarafından yapılan ve/veya bağımsız denetçilere yaptırılan denetim neticesinde; Sandığın faaliyetleri kapsamında tespiti yapılan ve niteliği itibariyle telafisi imkânsız zararlı sonuçlar doğuracağı kanaati hâsıl olan durumlar ve/veya Sandığın ayni ve nakdi sermayesi bakımından amacını yerine getiremeyecek derecede acze düştüğünün belirlenmesi hallerinde, keyfiyeti gerekçeli bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirerek Temsilciler Kurulunun olağanüstü toplantıya davet edilmesini istemek, Yönetim Kuruluna yapılan tebliği takip eden bir hafta içinde olağanüstü toplantı kararı alınmadığı takdirde Bakanlık makamının muvafakati ile Temsilciler Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.

f) Üç aydan fazla ara vermemek şartıyla geçici bilanço ve geçici gelir tabloları almak suretiyle Sandığın mali durumuna ilişkin keyfiyeti izlemek ve kontrol etmek.

g) Her mali yılın sonunda bir denetim raporu hazırlamak ve bu denetim sonucunda varılan kanaatleri içeren sonucu gösterir raporu Temsilciler Kuruluna sunulmak üzere Yönetim Kuruluna tevdi etmek, denetim raporunu da ihtiva eden yıllık faaliyet raporunu Bakanlık makamına sunmak.

(2) Denetleme Kurulunca bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.”

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Sandık çalışanları 4857 sayılı Kanun kapsamında ve iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hizmetlerini ifa ederler. Ancak; 4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin son fıkrası hükmü çerçevesinde işveren vekili sıfatına haiz olanların iş güvencesi hükümleri yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Sandığa bağlı ortaklık, işletme veya iştiraklerde belirli veya belirsiz süreli hizmet akdi ile çalışmak üzere ayrılanlar,”

MADDE 6 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Ana Statü hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.