Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş Alımı Başvuru Sonuçları İlan Edildi! Sonraki Aşamalar Neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 175 Uzman Erbaş Alımı Başvuru Sonuçları İlan Edildi! Sonraki Aşamalar Neler?

Sahil Güvenlik Komutanı 175 uzman erbaş alımı yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için başvuran adayları ilgilendiren kılavuz yayınlandı. Söz konusu ilana göre başvurular 3-13 Mart tarihleri arasında kabul edildi. Uzman erbaş alımı yapılacak branşlar motorcu, elektrikçi, topçu, serdümen ve kurbağa adam branşları.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır. Başvurular, 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında sadece e-Devlet kapısı vasıtasıyla kabul edilecek. Yayınlanan ilana göre; İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.<br />

<br />

<strong><a href="https://uygulama.sg.gov.tr/SonucSorgu/sonucSorguUzman.xhtml">BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN<br />

</a></strong> <br />

<strong>SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ : <br />

</strong><br />

<strong>Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 20 Mart 2020 tarihinden sonra ilan edilecektir.</strong> Adaylar başvuru sonuçlarına yönelik itirazlarını, yazılı sınav ve 2’nci seçim aşamalarına kadar olan süre içerisinde yapmaları gerekmektedir. Başvuru sonuçları ile ilgili, yazılı sınav ve 2’nci seçim aşamaları esnasında ya da sonrasında gelen itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu sürenin takibine ve itiraz işlemlerine yönelik sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir. Bu nedenle adayların e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.<br />

<br />

<strong>UYGULANACAK YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI: <br />

</strong><br />

a. Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla; (1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile birlikte bilahare bildirilecektir), (2) Ön sağlık muayenesine, (3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine, (4) Uygulamalı mesleki bilgi sınavına, (5) Mülâkat sınavına, tabi tutulacaklardır. <br />

<br />

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.<br />

<img src="/images/upload2/uzmanerbaş.jpg" width="500" height="540" alt="" /><br />

<strong><br />

</strong><strong>BAŞVURU ŞARTLARI: <br />

</strong><br />

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, <br />

<br />

b. En az lise mezunu olmak, <br />

<br />

c. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), <br />

<br />

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak, <br />

<br />

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), <br />

<br />

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir), <br />

<br />

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)), <br />

<br />

g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, <br />

<br />

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),<br />

<br />

h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir, <br />

<br />

ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek, <br />

<br />

i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, <br />

<br />

j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak, <br />

<br />

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak, <br />

<br />

l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak, <br />

<br />

m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.), <br />

<br />

n. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak), <br />

<br />

o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).<br />

<br />

İLANIN TÜMÜ İÇİN <strong><a href="https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ilanDetay.aspx?45964ebf-75a0-42e5-a48b-572540804352">TIKLAYINIZ</a></strong>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.