KamuAjans.Com-16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylamasında kabul edilen Anayasa değişiklikleri arasında Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Anayasa değişikliği ile; 3 daire şeklinde görev yapan ve başkan dâhil 22 asıl 12 yedek üyeden oluşan “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”, 2 daire ve başkan dahil 13 üyeden oluşan “Hakimler ve Savcılar Kurulu”na dönüştürüldü. Üyelerin seçim usulü de yeniden belirlendi.

Kurul üyelerinin hukuki durumu ve özlük haklarına ilişkin olarak 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda düzenleme yer almakla birlikte, Anayasa değişikliği nedeniyle bu Kanunda da bazı değişikliklerin yapılması gerekecektir. Ancak, yeni seçilen HSK üyelerinin özlük haklarının bu Kanun çerçevesinde ödenmesi de mümkün olabilecek.

HSK Üyeleri

Hâkimler ve Savılar Kurulu 1 başkan ve 12 üyeden oluşuyor.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı ise Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun 4 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üyesi ise TBMM tarafından seçilmektedir.

Anayasa değişikliği sonrası oluşan HSK’nın 11 üyesinin seçim işlemi tamamlandı ve seçilen üyeler 7 Haziran 2017 tarihinde görevlerine başlayacak.

HSK üyelerinin mali ve sosyal hakları

6087 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre, kurulun seçimle gelen üyeleri; görevleri süresince, Yargıtay daire başkanı için ilgili mevzuatta öngörülen tüm malî ve sosyal haklardan yararlanmaktadırlar. Ayrıca, sosyal güvenlik bakımından olan hak ve yükümlülükleri de yine Yargıtay daire başkanı esas alınarak tespit edilmektedir.

Başkan dışındaki Kurul üyelerine, aylık maaşları dışında, 30000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenmektedir. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır.

HSK üyelerinin net maaşı

2017 yılının ilk altı aylık döneminde ve %15 gelir vergisi diliminde, 25 yıl veya daha fazla hizmeti olup 1/4 seviyesinde bulunan Yargıtay Daire Başkanlarının aylık net maaşının 11.479 TL (Adalet Bakanlığı Müsteşarı maaşı da aynı seviyede) olması nedeniyle, 25 yıl veya daha fazla hizmeti olup 1/4 seviyesinde bulunan HSK üyelerinin aylık net maaşı (ek tazminat dâhil) “14.339 TL” olmaktadır.

HSK Başkanı ise Adalet Bakanı olarak maaş almakta ve HSK üyeleri gibi ayrıca ek tazminat almamaktadır.

Öte yandan, 6087 sayılı Kanunda değişiklik yapılırken, HSK üyelerinin özlük haklarına ilişkin yeni belirlemeler yapılması da söz konusu olabilir.

Memurunyeri