Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, 2023 hedef ve vizyonları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye'de, yasal güvencelerle ekonominin ivme kazanmasına da katkıda bulunacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformuyla yatırımcıya verilen yasal güvenceler, idari yargılamaların sadeleşmesi, insan kaynaklarının nicelik ve niteliğinin artması devrim niteliği taşıyor.

İşte her kesimin yüzünü güldüren Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki detaylar;

ENERJİ, ÇEVREYE ÖZEL MAHKEME

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kurulacak. Reform düzenlemesiyle ceza ve hukuk hakimleri mesleğin başında ayrılacak, alanlarında uzmanlaşacak. Uzun yıllar süren, hem vatandaşı hem de devleti mağdur eden imar davaları hızlı bir şekilde tamamlanacak. Örneğin kamulaştırma gibi konularda iki tarafın zarara uğraması önlenecek.

YATIRIMCIYA YASAL GÜVENCE

Yargı sisteminin güçlendirilmesiyle küresel yatırımcıya da hukuki güvence sağlıyor. Yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleriyle şeffaf, adil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendiriliyor.

YURTDIŞIYLA ENTEGRASYON

Adalet teşkilatının bilişim sistemi yurt dışı temsilcilikleriyle entegre edilecek. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının hukuk davalarında bilişim sistemi üzerinden beyanlarının alınması sağlanacak.

SANAL İCRA DAİRESİ

Yeni icra dairesi modeli ve sanal icra dairesi uygulamasına geçilecek.

İDARİ YARGILAMADA PİLOT DAVA

İdari yargılama usulü sadeleştirilerek, etkinliği artırılacak. İdari uyuşmazlıklara ilişkin grup davalarda, pilot dava uygulamasına geçilecek.

GEREKÇELİ KARARA SÜRE SINIRI

İdari yargıda gerekçeli karar yazılmasına süre getirilecek, tek hakimle görülen dosyaların kapsamı genişletilecek. Bazı uyuşmazlıklarda tanık dinlenebilmesi sağlanacak, usulle ilgili işlemlerin sadeleştirilmesiyle karar süreci hızlandırılacak.

YEDİEMİNLİK MÜESSESESİNE ISLAH

Lisanslı yediemin deposu uygulamasına geçilecek. Tasfiye usulünün yeniden düzenlenecek.

MASRAFLAR AZALACAK

Alacaklı ve borçlu arasındaki hassas dengenin gözetilmesi suretiyle, icra satış sistemi yenilenecek. Takipte vatandaşa maliyet azaltılacak.

ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞ

İcra harç ve masrafları azaltılacak. Sadece elektronik ortamda satış yapılması ve gazete ilanının kaldırılması suretiyle takip masrafları, satış süreci hızlandırılacak. Muhafaza ücreti ve diğer masraflar azaltılacak. İhaleye katılımı ve satış bedelini artırmak amacıyla, teminat oranı indirilecek.

ARABULUCU ŞARTI ARANACAK

Tüketici uyuşmazlıklarında arabulucuya başvuru, dava şartı olacak. Arabuluculukta uzmanlaşma sağlanacak. Tensip zaptıyla taraflar, sulhe hazırlık işlemleri hakkında daha ayrıntılı bilgilendirilecek.

BORÇLUNUN MALI UCUZA GİTMEYECEK

İdare ile birey arasındaki uyuşmazlıklar ile farklı kurumlar arasındaki kamu hukuku ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sulh müessesesine başvuru zorunluluğu getirilecek. Borçluya, haczedilen malını satma hakkı tanınacak.

SULH KOMİSYONLARI YAPILANDIRILACAK

İdare bünyesindeki sulh komisyonları yeniden yapılandırılacak. Kamunun taraf olduğu uyuşmazlıklarda, sulh müessesesi etkili uygulanacak. İdare ile birey arasındaki uyuşmazlıklar ile farklı kurumlar arasındaki kamu hukuku ve özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda, sulh müessesesine başvuru zorunluluğu getirilecek. Uygulama ve içtihatların gözetilmesi suretiyle idare aleyhine sonuçlanabilecek davalardan vazgeçme, feragat ve kanun yoluna başvurulmaması hususlarındaki uygulama geliştirilecek.

AVUKAT ZORUNLULUĞU

Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletiliyor. Kira ve eser başta olmak üzere belirli değerin üzerindeki bazı sözleşmelerin, bağış ve ölüme bağlı işlem gibi tek taraflı tasarrufların avukat yardımıyla hazırlanması zorunlu olacak.

TÜKETİCİNİN MASRAFI AZALACAK

Çocuk mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda olduğu gibi, aile hukuku ve tüketici uyuşmazlıklarında da vekalet ücretinin KDV oranı indirilecek.

KÜRESEL DAVALARA KOLAYLIK

Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda da iyileştirici düzenlemeler yapılacak. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetleri kolaylaştırılacak. Böylece küresel davaları daha kolay takip etmeleri sağlanacak.

İNSAN KAYNAĞI KALİTESİ ARTACAK

İcra ve iflas dairelerinin yönetim, personel ve teşkilat yapısı yeniden düzenlenecek. Bunun için müstakil bir mevzuat hazırlanacak.

MESLEK MENSUPLARI DENETİMDE

Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu bünyesinde, adalet müfettişlerinin denetim ve gözetiminde faaliyet göstermek üzere icra ve iflas sistemi meslek mensuplarının yer aldığı bir denetim grubu oluşturulacak.

TEMİNAT ORANI DÜŞECEK

İhaleye katılımı ve satış bedelini artırmak amacıyla, teminat oranı indirilecek. Sulh yoluyla uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması halinde, nispi karar ve ilam harcı yerine maktu harç alınacak. İcra ve harç masrafları azalacak.

ÇÖZÜM İÇİN ÖZEL KURUL

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin düzenli etki analizleri yapılacak, ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek kuruluşları, akademik çevreler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Danışma Kurulu" oluşturulacak.

UZLAŞMA BÜROLARI

Uzlaştırma bürolarının kapasiteleri artırılacak, uzlaşmanın önemine ilişkin toplumsal farkındalık artırılacak.

AVRUPA BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Erdoğan'ın kamuoyuna açıkladığı Yargı Reformu Strateji belgesinde Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerine ilişkin olarak, daha özgürlükçü ve katılımcı demokrasiye ulaşma iradesini ortaya koyduğu ve önümüzdeki süreçte yaşanacak dinamik bir reform sürecinin de bu iradenin göstergesi olacağına atıfta bulunuldu.Türkiye'nin AB'ye üyeliğini stratejik bir hedef olarak gördüğü ve katılım sürecine bağlılığını koruduğuna dikkat çekilen belgede "Türkiye'nin AB ile bütünleşmesi, AB'nin temelindeki evrensel değerlerin bir yansıması olmakla kalmayıp, uluslararası barış ve istikrarın sağlanması bakımından da tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Bu bütünleşme aynı zamanda kültürel zenginliği sağlayarak farklı anlayışların birlikteliğine ve Avrupa Ortak hukukunun birlikte geliştirilmesine vesiledir. Somutlaşan reform iradesi, AB katılım süreciyle ilgili siyasi hedeflerin de ötesinde geçecek şekilde, sistemin ihtiyaçları ve toplumsal talepler zeminde yükselmektedir " ifadelerine yer verildi.

İŞ DÜNYASINDAN REFORMA ÖVGÜ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yargı reformu paketinin Türkiye'nin ihtiyacı olan daha öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşmasında ciddi bir katalizör işlevi göreceğine inandıklarını söyleyerek "Bugüne kadar yapılan bütün reformların anası. Ortaya konan hedefler, tüm ekonomik tedbirlerin reel sektörce içselleştirilmesini sağlayacaktır. Toplumun adalet duygusu ve demokrasimiz güçlenecek" dedi.

YENİ İCRA İFLAS SİSTEMİ'NE DESTEK

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Yargı Reformu Strateji Belgesini, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Yıllardır sorun yaşadığımız 'icra iflas sisteminin' stratejik amaçlarından biri olarak belirlenmesi çok önemli. Biz biliyoruz ki bu hükümet, bir düzenleme yaparken paydaşlara danışmasıyla tanınıyor. Her zaman yaşadığımız sorunları ilettiğimizde çözüm için çaba gösteriyor." dedi.

HAZAL ATEŞ
Sabah