Hemşireler sağlık hizmetlerinde hekimlerin en yakın çalışma arkadaşları, sağlık hizmetlerinde büyük görev ve sorumluluklar üstlenen sağlık emekçileridir. Mesleki eğitim alan hekimlerin hazırladığı planlamayla tedavi süreçlerinde önemli görevler alan hemşireler; hasta bakımını üstlenmelerinin yanı sıra hastaları yapılacak tetkiklere hazırlama, ilaç ve serumlarını uygulama, hastaların tıbbi öykülerini raporlama ve durumlarındaki değişiklikleri izleme, acil durumlarda hastaya anında bakım sağlama gibi görevleri yerine getirmektedir.

Sağlık hizmetlerinde çok önemli yere sahip olan hemşireler, COVID-19 salgınıyla mücadelede oynadıkları rol ne kadar önemli olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Hemşireler, gecesini gündüzüne katıp büyük bir özveriyle sağlıklı bir toplum için hizmet eden ancak karşılığını alamayan kamu görevlileridir.

Aynı biçimde farklı kadrolara sahip hemşireler aynı işi yaptıkları halde farklı ücretlerle çalışmaktadırlar. Çalışma saatleri bile farklı olan bu üç kadro arasında ücret uçurumu da bulunmaktadır.

Kanun değişikliği teklifi ile, 7 gün 24 saat çok tehlikeli çalışma alanı olarak nitelendirilen hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında ağır çalışma koşullarında, halkımıza sağlık hizmeti vermeye çalışan hemşirelere gerek çalışma sürelerinde gerekse emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürmelerine olanak tanınması için 3600 ek göstergenin en kısa zamanda verilmesini amaçlamaktadır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/71965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na ekli (I) Sayılı ''Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan Derecelere Göre Ek Göstergeler'' cetvelinin ''III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı'' bölümünün (a) bendinde yer alan ''kazanmış bulunanlar'' ibaresinden gelmek üzere ''ile hemşireler'' ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.