Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/25) 15 Temmuz 2021 Tarihli ve 31542 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

Mera Yönetmeliğinde Değişiklik (30 Eylül 2021) Mera Yönetmeliğinde Değişiklik (30 Eylül 2021)

15 Temmuz 2021 PERŞEMBE

Sayı : 31542

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/32)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/25)

MADDE 1 – 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Kararın yayımı tarihi itibarıyla” ibaresi “1/7/2021 tarihinden önce” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.