Genel Müdür V. Bakan a. Sabahattin DÜLGER imzaı resmi yazıda ''Genel Müdürlüğümüze bağlı halk eğitimi merkezlerinde atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilmesine ilişkin tereddüte düşüldüğü belirtilen 20.09.2021 tarihli ve 32446104 sayılı yazınız incelenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 10 uncu maddesinde; "b) Atölye/laboratuvar: Eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amacıyla sağlık ve güvenlik koşulları da dikkate alınarak gerekli donanımı yapılmış eğitim, öğretim, uygulama, tasarım ve/veya üretim yapılan ortamı,

MADDE 10 – (1) Alan/dal ve/veya programın özelliğine göre kurumlarda atölye ve laboratuvar kurularak eğitim ve öğretime hazır hâlde bulundurulur. Bu birimler, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir." denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Buna göre halk eğitimi merkezleri bünyesinde kurumda bulunan ihtiyaçlar değerlendirilerek fiilen eğitim öğretim yapılan donatımı yapılmış atölye ve laboratuvarlar için atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulabilmesi konusunun, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 84 üncü maddesi hükümlerine göre Valiliğinizce yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.