İŞKUR güvenlik görevlisi ilanları peryderpey ilan ediliyor. İŞKUR ülke çapında işsiz birçok vatandaşa istihdam imkanı vermektedir. Güvenlik görevlisi ilanları en fazla rağbet görenlerden oluyor. Silahlı / silahsız güvenlik görevlisi alımları için başvuru yapmak isteyen adayların gerekli şartları taşımaları gerekiyor. Haberimiz içeriğinde güncel güvenlik görevlisi personel alım ilanlarını takip edebilirsiniz.

Özel güvenlik görevlisi olmak için ikamet ettiğiniz yerde, sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı / silahsız güvenlik görevlisi eğitimi almanız ve akabinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına katılıp asgari puanı almanız gerekiyor, kamuajans'ta yer alan bilgiye göre başarılı sayılmak için asgari 60 (altmış) puan gerekiyor. Yayınlanan güvenlik görevlisi alımı ilanı oldukça haberimizin içine eklecektir. Haberin en alt öblümünden takip edebilirsiniz.

İŞKUR Güvenlik Görevlisi İlanları için TIKLAYINIZ.

ÖZEL GÜVENLİK NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için gerekli kursları bitirdikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nün özel güvenlik sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. EGM Özel Güvenlik Sınavları yılda 6 kez düzenleniyor. Kayıt yaptıran her kursiyerin toplamda ve peş peşe devam eden sınavlara girmek şartıyla 4 adet hakkı vardır, kamuajans haberine göre bu hakların hiçbirinde sınavı kazanamazsa yeniden kayıt yaptırmak ve bütün işlemleri yenilemesi gerekir. Unutmadan, kayıt yaptıracak kursiyerin sabıka kaydının olmaması gerekir.

ÖZEL GÜVENLİK YENİ KAYIT VE YENİLEME EĞİTİMLERİ NELER?

Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere 120 ders saatinden; yenileme eğitimi 60 ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. 

Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksek okullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz, kamuajans hazırlanan içeriğine göre, genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz.

Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca da verilebilir. Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik yenileme eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

Özel güvenlik eğitimine alınan adaylar asgari yüz yirmi saatlik eğitime tabi tutulur. Programın 20 saati silah ve atış eğitimine ayrılır. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin silah ve atış eğitimini alması zorunlu değildir. Bu görevlilerin temel eğitimi 100 saatten aşağı olmayacak şekilde düzenlenir. Alınması gereken “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge temel eğitimden önce istenir.

Temel ve yenileme eğitiminde kursiyerlere silah bilgisi ve atış dersi kapsamında 15 metre mesafeden ve 25 fişek üzerinden atış yaptırılır. Kursiyerlerin atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için 25 adet fişeğin en az 15 adedinin hedefe isabet etmesi gerekir. Yeterli başarıyı gösteremeyen kursiyerlere ek fişek istihkakı alınmak suretiyle başarılı oluncaya kadar atış yaptırılır kamuajans haberine göre atış için alınan fişek istihkaklarının sarf edildiğine dair atış yapılan yerin sorumlusu ve eğitim kurumu yöneticisi tarafından imzalanacak tutanak tutulur.

Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır. Yenileme eğitimi altmış ders saatinden oluşur. Yenileme eğitiminin on ders saati silah bilgisi ve atış dersine ayrılır.

SİLAHLI SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANACAK ŞARTLAR?

5188 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi gereğince özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

Özel güvenlik görevlileri sitelerde, hastanelerde, konser, tiyatro gibi çeşitli etkinliklerde, okullarda, bankalarda ve daha çok sayıda yerde çalışma imkanı bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlilerinin çalışma alanları oldukça fazla ve bu doğrultuda da ihtiyaç oldukça fazladır.