Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Günlük İlanlar 07.10.2021, 17:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı İlanı

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları A, B ve C Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin, Bilgisayar ve Teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonu için başvuru yapabilir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,

f) Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, 

B- ÖZEL ŞARTLAR· 

- Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

- Gruplara ilişkin ücret cetvelleri, “POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU ” kısmında belirtilmiştir. 

A GRUBU (4 KATA KADAR ÜCRET):

1- Java Kurumsal Mimar (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)

- Java kullanılan projelerde en az 10 (On) yıl yazılım geliştirme tecrübesi bulunmak, bu sürenin en az 3 (üç) yılında takım liderliği yapmış olmak,

- Kullanıcı sayısı 5.000'den fazla olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,

- Sun Certified Java Programmer veya Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 ve üzeri Programmer/Developer sertifikasına sahip olmak,

- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

- Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

- Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

- Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, AngularJS ya da Angular ya da ReactJS) hakkında bilgi sahibi olmak,

- Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

- CDI konularında deneyim sahibi olmak,

- Docker, Kubernates kurulumu ve konfigürasyonu hakkında hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Elasticsearch, Kibana, Logtash merkezi log yönetimi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

- Ehcache, Memcached, Redis önbellek teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Proje yaşam döngüsü ürünleri (Confiluence, Jira, Bitbucket, Bamboo, Nuxeo, Redmine, Jenkins, Gitlab, vb…) yönetimi ve konfigürasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,

- Servis tabanlı mimariler, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, büyük veri ve NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

- Microsoft SQL, Oracle ve PostgreSQL veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

- Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

- Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

- Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,

- Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

- Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

- Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

Tercihen;

- Java kullanılan projelerde proje yöneticisi veya proje koordinatörü veya takım lideri veya kurumsal mimar olarak en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak,

- Kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu konuda eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

- PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,

- COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

2- Proje Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)

- Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,

- Yazılım geliştirme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Gereksinim analizi süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak

- İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams),

- UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve geliştirme deneyimine sahip,

- Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri (SCRUM veya RUP) konusunda bilgi, tecrübe sahibi ve sertifika sahibi olmak,

- Proje yaşam döngüsü ürünleri (Confiluence, Jira, Bitbucket, Bamboo, Nuxeo, Redmine, Gitlab, Jenkins, vb…) yönetimi ve konfigürasyonu hakkında tecrübe sahibi olmak,

- Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

- Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

- İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları kullanabiliyor olmak,

- Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

- Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak,

- İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

- İlişkisel veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak,

- Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

- Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

- Daha önce kamu kurumlarına yazılım geliştirme projelerini yönetme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

- Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

- BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

- CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Yazılım mimarileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

- Project Management Professional (PMP) sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak.

Tercihen;

- Bilgi sistemleri konusunda takım lideri veya proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak, 

3- Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 Katına kadar, 1 kişi)

- Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde (kamu veya özel sektör) veri tabanı uzmanı olarak en az 5 yıl çalışmış olmak,

- Oracle Database Administrator Certified Professional (OCP) veya Oracle Database Administrator Certified Master (OCM) (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) veya Oracle Database Administrator Certified Associate (OCA) (Oracle Database 10g ve sonrası sürümler için) sertifikasına sahip olmak,

- Oracle veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sorun giderme ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

- Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim (Backup, Recovery), RMAN felaket yönetimi ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

- Oracle performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hâkim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

- Oracle,Dataguard kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

- Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,

- Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux,CentOS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

- Veritabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak,

Tercihen;

- PostgreSQL kurulum, yedekleme, sorun giderme ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- PostgreSQL upgrade konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- MSSQL kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- MSSQL, PostgreSQL, ORACLE sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım süreçlerine ve araçlarına hâkim olmak,

- Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak. 

B GRUBU (3 KATA KADAR ÜCRET):

1- Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 Katına kadar, 3 kişi)

- JEE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

- Sun Certified Java Programmer veya Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 ve üzeri Programmer/Developer sertifikasına sahip olmak,

- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

- Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

- Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

- Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

- Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

- Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, AngularJS ya da Angular ya da ReactJS) hakkında bilgi sahibi olmak,

- İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak, 

- JasperReport, JUnit, Maven, SubVersion, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

- Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

- Kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu konuda eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

- COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

2- Kıdemli .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)

- ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

- CSS, Javascript, JQuery, HTML, HTML5 gibi web teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak, ön yüz geliştirme teknolojileri (Angular, React, Vue.js) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Aşağıdaki sertifikalardan en az 1’ine sahip olduğunu belgelemek:

   - Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

   - Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) ,

   - Microsoft Certified Application Developer (MCAD),

   - Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

- IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL ilişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, 

- Çok Katmanlı mimari, Windows servisleri ve Web servisler (SOAP, WCF, REST) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- 1000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sisteminin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

- Git, TFS ve SVN gibi yazılım versiyon kontrol sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

- Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak ve yeni teknolojileri takip edip, kolay adapte olabilmek,

- Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

- Daha önce kamu kurumlarına yazılım geliştirme, projelerini yönetme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

- Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

- Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak,

Tercihen;

- Kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu konuda eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

- COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

3- Bilgi Güvenliği Takım Lideri (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 Katına kadar, 1 kişi)

- En az 2500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği konusunda en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak,

- Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

- Aşağıdaki bilgi güvenliği çözümleri ve konularında;

   - SIEM - Sistem ve Network korelasyonları,

   - DLP - Veri sınıflandırması ve verinin korunması,

   - NAC - Network Access Controller,

   - ADC - Uygulama Sunum Denetleme işlemi,

   - Email Gateway, Email Security,

   - Antivirüs /Antispam, Malware, Zeroday exploit,

   - WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı),

   - Network Güvenliği - kablolu ve kablosuz ağlarda güvenlik,

   - Aktif dizin güvenliği,

   - Microsoft ve Linux server işletim sistemi güvenliği,

   - DNS Güvenliği,

   - APM – (Access Policy Management) Erişim Yönetim Sistemi Yönetimi

   - DOS/DDOS,

   - Cluster yapıda çalışan Firewall bakımı, konfigürasyonu, hata yönetimi ve arıza tespiti konularında ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak ve Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

- CISSP Eğitimi aldığını belgelemek,

- Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,

- ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701, KVKK, PCI DSS, COBIT ve benzeri Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

- İş sürekliliği konusunda bilgi sahibi olmak, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,

- Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek:

- GIAC Penetration Tester (GPEN)

- Offensive Security Certified Professional (OSCP),

- Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

Tercihen;

- Check Point Certified Security Expert (CCSE), Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) veya Fortinet Certified Network Security Professional güvenlik ürünü sertifikalarından birine sahip olmak,

- Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S), Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security) sertifikalarına sahip olmak,

- Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinin ISO/IEC 27001 belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev almış olmak,

- ISO/IEC 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

- Yazılım geliştirme alanında güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,

- Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

- Microsoft MCSE sertifikasına sahibi olmak, 

C GRUBU (2 KATA KADAR ÜCRET)

1- Java Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 Katına kadar, 1 kişi)

- JEE platformunu kullanarak en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak,

- Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

- Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Oracle, PostgreSQL İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

- Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

- Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

- Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak, Ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, AngularJS ya da Angular ya da ReactJS) hakkında bilgi sahibi olmak,

- JasperReport, JUnit, Maven, SubVersion, Git konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

- Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucuları hakkında bilgi sahibi olmak,

- Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

- Sun Certified Java Associate (SCJA) veya Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 6 ve üzeri veya Sun Certified Java Programmer veya Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 ve üzeri Programmer/Developer sertifikasına sahip olmak, 

2- Veri Tabanı Uzmanı(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 Katına kadar, 1 kişi)

- Bilgi işlem merkezlerinde (kamu veya özel sektör) bilişim personeli olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

- Oracle ve PostgresSQL veri tabanları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

- Oracle ve PostgreSQL veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak (Backup, Recovery-Restore), RMAN felaket yönetimi ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,

- Temel Linux bilgisine sahip olmak ve Linux düzeyinde Oracle Import , Export ve Rman Scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a eklemiş olmak,

- Veri tabanı performance/SQL Tuning, PL/SQL konularında bilgi sahibi olmak,

- Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

- Yazılım süreçleri için gerekli olan Veri tabanı test ortamları hazırlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

- Oracle ve PostgreSQL veri tabanlarında tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,

- Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, bu bağlamda veri tabanı kullanıcılarının yetki ve rollerini düzenlemek

Tercihen;

- MS SQL Server kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

- İleri düzey SQL bilgisine sahip olmak,

- İş zekası çözümleri raporlama ve veri görselleştirme ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

- OLAP küpleri, Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak,

- Daha önce en az bir kurumsal iş zekası/veri ambarı çözümü geliştirme projesinde görev almış olmak,

- Proje geliştirme döngüsüne hakim olmak.

- Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

3- Sistem Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 Katına kadar, 1 kişi)

- En az 10000 kullanıcıya sahip kamu kurum ve kuruluşlarında yahut özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 5 yıl Sistem Yöneticisi olarak çalışmış olmak.

- VMware sunucu sanallaştırma kurulum, konfigürasyon, yönetim ve bakımı konularında tecrübe sahibi olmak,

- En az 2 ya da daha fazla Domain yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

- Cross Domain/Forest Migration konusunda tecrübe sahibi olmak,

- Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak.

- Microsoft Exchange Server 2016, 2019 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak.

- Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Huawei, Netapp) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak.

- Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak.

- İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, SCCM, SCOM, hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmak, yönetimini yapabilmek,

- Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

- Active Directory güvenliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

- Microsoft IIS yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, IIS üzerinde performans, yetkilendirme, application pool yönetimini ve clustered IIS sunucularının kurulumunu, performans ayarlarını yapabilmek,

- Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.

- Load Balancer (Yük Dengeleme) hakkında tecrübe sahibi olmak.

- Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında tecrübe sahibi olmak.

- Replication, Backup ve Recovery konularında tecrübe sahibi olmak.

- Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Tercihen;

- VMware Certified Professional 6 (VCP 6) ve üzeri, Data Center Virtualization (VCP-DCV)

- Docker, Kubernates kurulumu ve konfigürasyon deneyimine sahip olmak

- Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak.       

4- Ağ Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 Katına kadar, 1 kişi)

- En az 2500 aktif kullanıcıya sahip ve kurum ağına bağlı en az 20 adet uzak lokasyonu olan bir kurumda; ağ mimarileri, veri merkezi (data center) mimarileri, kablolu ve kablosuz ağlar, geniş alan ağ protokollerinin (MPLS, IpSEC VPN, noktadan noktaya devre), ağ erişim kontrol sistemleri (NAC) ile voice over IP (VoIP) tabanlı iletişim sistemlerinin yönetildiği bir bilgi işlem merkezinde, ağ yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl ağ uzmanı olarak çalışmış olmak.

- Ağ mimarileri, data center mimarileri, ağ izleme ve raporlama sistemleri, yerel alan ağı (LAN), kablosuz yerel alan ağı (wireless LAN), geniş alan ağı (WAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, sanal özel ağ (VPN), DHCP, DNS, NAT, Proxy, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Omurga anahtar (backbone switch) yönetimi, bant genişliği yönetimi (QOS), ağ erişim kontrol sistemi (NAC), yük dengeleyici (Load Balancer), voice over IP (VoIP) sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- En az 3 (üç) üreticinin (Cisco, Alcatel, Juniper Networks, Huawei, H3C, HP, Aruba vb. uluslararası kabul görmüş) anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Cluster mimaride yeni nesil güvenlik duvarı (Next generation firewall) cihazı yönetimi, anti-virüs, antispam, ddos atak koruma, sıfırıncı gün (Zero day) atak koruma, IDS/IPS, içerik filtreleme gibi konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- Yazılım tanımlı ağ (SDN), yazılım tanımlı geniş alan ağı (SD-WAN), sızma ve stres testleri, şifreleme, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

- Büyük ölçekli ağ sistemlerinin gereksinim analizi, proje tasarımı ve yönetimi, teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

- En az başvuru tarihine kadar geçerli Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S), Cisco Certified Network Professional - Security (CCNP Security), Cisco Certified Network Professional Datacenter (CCNP Datacenter), Huawei Certified ICT Professional (HCIP Routing & Switching) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

Tercihen;

-En az 1 (bir) adet SD WAN projesi gerçekleştirmiş olmak    

2. İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Fotoğraflı Özgeçmiş,

2) İngilizce dilinde yapılan yabancı dil sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge,

3) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

4) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir)

5) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

6) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

7) Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını 21.09.2021 – 11.10.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere ".jpeg veya .pdf formatında" yükleyeceklerdir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak; ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği belirtilen personel sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5. BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklamasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde “İLETİŞİM BİLGİLERİ” bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yeniden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır. 

6. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.

Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emek Mahallesi, 17.Cadde. No:13 06520 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağını gösteren listeler Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almaları şarttır.

Sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl ve yedek (asıl sayısı kadar) adaylar belirlenir.

Başarılı olan adaylara ait listeler Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

8. İŞE BAŞLAMA

Atanmaya hak kazanan adaylar; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte Emek Mahallesi, 17.Cadde. No:13 06520 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

9. POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.  

GRUP: A

POZİSYON: Grubu Java Kurumsal Mimar

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 4 kata kadar

GRUP: A

POZİSYON: Proje Yöneticisi

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 4

GRUP: A

POZİSYON: Veri Tabanı Uzmanı

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 4  

GRUP: B 

POZİSYON: Kıdemli Java Yazılım Uzmanı

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 3

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 30

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 3

GRUP: B

POZİSYON: Kıdemli .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 3

GRUP: B

POZİSYON: Bilgi Güvenliği Takım Lideri

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 3

GRUP: C

POZİSYON: Sistem Uzmanı

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 2

GRUP: C

POZİSYON: Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 2

GRUP: C

POZİSYON: Veri Tabanı Uzmanı

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 2

GRUP: C

POZİSYON: Ağ Uzmanı

ALINACAK KİŞİ SAYISI: 1

SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 10

AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ TAVAN KATSAYISI: 2

_______________________________________

TOPLAM ALINACAK KİŞİ SAYISI: 12

TOPLAM SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAY SAYISI: 120

10.DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanları sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir.

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Telefon: 0 (312) 296 72 93

E-Posta: [email protected]

Adres: Emek Mahallesi, 17.Cadde. No:13 06520 Çankaya/ANKARA 

Yorumlar (0)
15
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2