Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde yaşanan bir görevlendirmede, 20 gün boyunca yeni görev yerine gitmeyen bir antrenör hakkında memuriyetten çıkarma cezası verilmiştir. İdare, Bölge İdare ve Danıştay, idarenin bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, nedeniyle, idare işlemini iptal etmiştir.

Promosyona kamu bankaları da dahil oldu! Tam 40 bin TL... Promosyona kamu bankaları da dahil oldu! Tam 40 bin TL...
T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/3537

Karar : 2020/1654

Tarih : 27.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): ... Genel Müdürlüğü

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(d) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin 28/08/2015 tarih ve 2015/2 sayılı işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile; Avrupa Kış Atlamalar Şampiyonasına hazırlık amacıyla ... İlinde yapılan kampta, 18/10/2013 tarihinden itibaren birer aylık periyotlarla 22/10/2014 tarihine kadar düzenli olarak görevlendirilen davacının, 23/10/2014 - 30/11/2014 tarihleri arasında ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğündeki görevine gelmemesinin, ... kampındaki görevlendirmesinin
22/10/2014 tarihinden sonra yenilenmeyeceğinin kendisine bildirilmemiş olmasından kaynaklanmış olması nedeniyle bir yıl içinde özürsüz olarak yirmi gün göreve gelmediğinden bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; 23/10/2014 - 30/11/2014 tarihleri arasında asıl görev yeri olan ...'daki görevine gelmediği ve ...'daki kampta kalmaya devam ettiği sabit olan davacı hakkında, ilk on günlük devamsızlık gerçekleştikten sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılma işlemi tesis edilmesi gerekmekle birlikte bu durumun, sonucu itibarıyla yerinde olan istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, 22/10/2014 tarihi itibarıyla ... İlindeki görevlendirmesi sona eren ve yeni kamp döneminde görevli olmadığını, Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesindeki kamp duyuruları bölümünden öğrenebilecek olan davacının, bu duruma rağmen 23/10/2014 - 30/11/2014 tarihleri arasında asıl görev yeri olan ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğündeki görevine gelmediği sabit olduğundan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(d) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, ... kampındaki görevlendirmesinin bir yıl boyunca her ay yenilenmiş olması nedeniyle 22/10/2014 tarihinden sonra da yenilendiğini düşünerek kampta kalmaya devam ettiği, görevlendirmenin sona erdiğinin tarafına bildirilmemesi nedeniyle ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğündeki görevine başlaması gerektiğinden haberdar olmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile hukuka uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde antrenör olarak görev yapan davacı, 18/10/2013 tarihinden itibaren birer aylık periyotlarla 22/10/2014 tarihine kadar düzenli olarak, Avrupa Kış Atlamalar Şampiyonasına hazırlık amacıyla ... İlinde yapılan kampta görevlendirilmiştir.

... kampındaki görevlendirmesinin 22/10/2014 tarihinden sonra yenilenmeyeceği kendisine bildirilmeyen davacı, 23/10/2014 - 30/11/2014 tarihleri arasında asıl görev yeri olan ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gelmemiş, ... kampında kalmaya devam etmiştir.

Göreve gelmediği günler için ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından hakkında tutanak tutulan davacının, bir yılda toplan yirmi gün özürsüz olarak göreve gelmediğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 125/E-(d) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Bakılan dava, bu işlemin iptali ve yoksun kalınan parasal hakların ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Kanun'un 94. maddesinin birinci fıkrasında, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın görevini terk eden Devlet memurunun, bu terkin kesintisiz on gün devam etmesi halinde memuriyetten çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı hükmüne yer verilmiş, 125/E-(d) maddesinde ise, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek fiili, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu olayda; 18/10/2013 tarihinden itibaren birer aylık periyotlarla 22/10/2014 tarihine kadar düzenli olarak, ... İlinde yapılan kampta görevlendirilen ve 22/10/2014 tarihinden sonra görevlendirmesinin yenilenmeyeceği kendisine bildirilmeyen davacının, 23/10/2014 - 30/11/2014 tarihleri arasında ... Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğündeki görevine gitmeyip ... kampında kalmaya devam etmesinin, bir yıldan uzun süreyle düzenli olarak tekrarlanmış bir görevlendirmenin yenilenmeyeceği hususunda davacıya herhangi bir bildirimde bulunmayan davalı idarenin, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesinden kaynaklandığı, bu nedenle davacının 23/10/2014 - 30/11/2014 tarihleri arasında ... İlindeki görevine özürsüz olarak devam etmediğinden bahsedilemeyeceği sonucuna varıldığından, davacının anılan fiili nedeniyle Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu durumda; dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu, davacının eylemi ile ilgili olarak, Devlet memurluğundan çıkarma cezası yerine görevden çekilmiş sayılma işlemi tesis edilmesi gerekmekle birlikte kararın sonucu itibarıyla yerinde olduğu gerekçesiyle reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararının gerekçesi yerinde bulunmamakta ise de, sözü edilen husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte bulunmamıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının SONUCU İTİBARIYLA ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 27.02.2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.