Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde Devlet memurlarına, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylik almayan eşi için aile yardimi ödeneği verilmesi öngörülmüştür.

Diğer taraftan, 7075 sayılı Olağanüstü Hal işlemleri inceleme Komisyonu kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun "Kararın uygulanması" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

"Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkanlan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. ......... Ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıklari tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz."

hükmü bulunmaktadır. Buna göre, anılan fikra kapsamında bulunanların kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri tüm hüküm ve sonuçlarıyla ortadan kalkmış sayılarak bunların iade edildikleri göreve başlamaları halinde, kamu görevinden çıkarılmalarini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının ödenmesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede, 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca görevine başlayan personele geçmişe dönük aylık ve diğer mali haklarının ödenmesi nedeniyle, memur eşin aynı dönemde aile yardımı ödeneğinden yararlandırılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde aranan şartlara uygunluk ortadan kalkmış olacağından; ilgilinin kamu görevinden çıkarılmasını takip eden aybaşından göreve başladığı tarihe kadar geçen sürede aylık ve diğer mali haklarının ödendiği dönemde memur eşine "eş için ödenen aile yardımının" genel hükümlere uygun olarak geri alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Osman DİNÇBAŞ
Bakan a. Bakan Yardımcısı