Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin 2019/106 Esas Nolu, 2019/472 Karar Nolu kararında görevde yükselme yazılısında 95,92 puan alan ancak sözlüde 50 puan verilerek başarısız sayılan adayın açtığı davada, idare mahkemesi kararını kaldırdı ve işlemi iptal etti.

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel kültürü ve genel yeteneği, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav puanlarının sınav kurulunca tespit edilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde kurumların resmi internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.'' hükmü yer almaktadır.

Yerel mahkemenin yaptığı irdeleme ve incelemede, ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere her bir komisyon üyesi tarafından adaylar için ayrı ayrı değerlendirme yapıldığı ve adayların tamamına aynı dil bilgisi metninin okutularak eşitliğin sağlandığı belirtilmiş ise de; davacının katıldığı sözlü sınavda adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla sorulacak olan ve puanlamada da belirli bir ağırlığı oluşturan ''a'' hanesine ilişkin soruların tutanak altına alınmamış olması, adaylara okutulan metin sonrasında bu metin ile ilgili nasıl bir değerlendirme yapıldığının objektif olarak ortaya konulmamasına neden olduğundan, adaylara sorulan soruların sözlü sınav öncesi tutanağa bağlanması gerektiği halde bu usule aykırı olarak yapılan sözlü sınavda hukuka uygunluk bulunmadığı ve yerel mahkeme kararının da hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Adıyaman İdare Mahkemesi'nce verilen 16 Kasım 2018 gün ve E:2018/253, K:2018/574 sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, karar sonucu değiştiğinden yargılama giderlerinin yeniden hüküm altına alınmasına, ilk derece aşamasında yapılan 161,00 TL yargılama gideri ile istinaf aşamasında yapılan 217,70 TL yargılama giderlerinin ve kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1362,00 TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.