Kamuajans.Com –Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmet bölgelerine göre atama ve yer değiştirme usul ve esaslarını belirlemeyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde yapılan ve bugün yürürlüğe giren değişiklikle, Yönetmeliğe geçici bir madde eklendi.

Eklenen bu geçici maddeye göre; 31 Aralık itibariyle bulundukları hizmet bölgesinde aynı unvanda azami çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin, takip eden haziran-eylül döneminde re’sen yer değişikliğine tabi tutulmasına ilişkin hüküm, 2018 yılında uygulanmayacak.

Yönetmelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan; il müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü, müdür ve müdür yardımcısı unvanlı Devlet memurlarını kapsıyor.

Yönetmeliğin söz konusu rotasyon hükmü 2016 ve 2017 yıllarında da uygulanmamıştı.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/4/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2018 yılına ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri 2018 yılı için uygulanmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.