Silah Ruhsatı Çeşitleri, Süreleri, Harç Miktarı! Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Türkiye'de pek çok kişi silah taşıma ruhsatı almak istiyor. Silah ruhsatı sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bu işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Fakat bu ruhsatı alabilmek oldukça zor. Silah Taşıma Ruhsatı alabilmek için pek çok prosedürün ve işlemin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Genel 20.03.2021, 20:39 21.03.2021, 01:23
Silah Ruhsatı Çeşitleri, Süreleri, Harç Miktarı! Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Evinde, işyerinde silah bulundurmak veya yanında silah taşımak isteyenler belirlenen şartları taşımaları halinde silah ruhsatı için başvuruda bulunabiliyor. Kanuna göre silah ruhsatı alabilen ve verilemeyecek kişiler belirlenmiştir. Silah ruhsatının belirli geçerlilik süresi ve alırken ödenen harç tutarları yine mevzuatla bellidir.

Silah ruhsatı almak ve böylelikle silah taşıma veya bulundurmak isteyenler silah ruhsatının nasıl alınacağını, hangi belgelerin gerektiğini, kimlerin silah ruhsatı alabileceğini veya alamayacağını haberimizi inceleyerek öğrenebilir. Silah taşıma ruhsatı almak isteyen vatandaşlar belli başlı şartları, koşulları karşılamak zorundadır.

Silah, biz Türklerin, belki de savaşlarla dolu tarihinden ötürü, sevdiği bir makinedir. Özellikle bazı bölgelerde hemen hemen her evde silah bulunur. Her ne kadar düğünlerde, asker uğurlamalarında veya benzeri etkinliklerde yanlış kullanımlarını görsek bile silahdan vazgeçmek bizler için kolay olmuyor. Bu nedenle silah ruhsatına sahip olmak aranan bir durum..

Silahların ruhsatlı hale getirilmesi hususunda iş ve işlemlerde arttı. Bireysel silah sahibi olmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken bir süreç ve tamamlaması gereken evraklar var. Silahla ilgili ruhsatlandırma işlemi iki türlü yapılıyor. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları birbirinden ayrı kavramlardır ve ayrı işlemlere tabidir.

Silah, sevimsiz bir araç gereç olsa da nadiren kendimizi korumak adına kullanılabilir. Silah sahibi olmanın da birtakım prosedürleri var. Gelin isterseniz biraz bu prosedürlerden bahsedelim. 01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Silah Harcı 7.606 TL olmuştur. Yani 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak veya ruhsatını yeniletmek isteyen vatandaşlar 7.606 TL harç ödemekle yükümlüler.

Silah Ruhsatı Çeşitleri, Silah Taşıma, Silah Bulundurma Ruhsat

Silah Ruhsatı; Kanun ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler sonucu; 6136 Sayılı Kanun kapsamında bulunan tabanca ve yivli av tüfeklerine ait ruhsatlar 01 Mart 2000 tarihinde, 2521 sayılı Kanun kapsamında bulunan yivsiz av tüfeği ruhsatnameleri   07 Aralık 2001 tarihinden itibaren sorumluluk sahası esasına göre Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce düzenlenmektedir.

Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler. Gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip engel hali bulunmayanlara gerekli harç ve vergileri ödemeleri kaydıyla mesken veya işyerinde olmak üzere Bulundurma Ruhsatı verilir.

Taşıma Ruhsatı Kimlere Verilir?

Hayatı harici tehlikede olan kişilere,

Belirli meslek mensubu kişilere,

Bazı kamu görevlilerine,

Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlara,

Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara,

Parayla ilişkisi olanlara,

Özellik arz eden görevlerde bulunanlara,

Emekli olan bazı kamu görevlilerine,

Kanunda belirtilen hallerde taşıma ruhsatı verilir.

Silah Ruhsatı Çeşitleri ve Süreleri Nedir? Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Kimlere Silah Ruhsatı Verilmez?

Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar.

Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

Kanunun 4’üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12’nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13’üncü ve 16’ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara. Silah ruhsatı verilmez.

Silah Ruhsat Çeşitleri ve Süreleri

6136 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;

Bulundurma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

Taşıma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir)

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Süre sınırlaması yoktur)

Yivli Av Tüfeği Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

2521 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5 yıl geçerlidir)

Satıcılık (Av Bayiilik) Belgesi (1-3 yıl geçerlidir)

Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerden Hangi Belgeler İstenmektedir?

İkamet edilen İl Valiliğine hitaben yazılan dilekçe,

Silah bulundurma ve taşımasında bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacaktır.)

Son bir yıl içinde çekilmiş (6) adet vesikalık fotoğraf,

Vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair yazı,

Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödendiğine dair makbuz,

Taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeler.

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (6)
Kralın oğlı 1 yıl önce
Yaw he he bunca şey istiyonuz bizim bikere can güvenliğimiz yok diye alacaz yani keyf için düğün için değil he
yadevletbaşayakuzgunleşe 2 ay önce
varsa aciliyet arz eden durum araştırılıp ruhsat verilir ama fasalyeden ruhsat isteyende bihayli cok silah gösteriş için değil gerçek tehditleri bertaraf için taşınır.
M Veysel 2 yıl önce
Bulundurma da bence arabada da bulunmasında salınca olmamalıdır cunku her hangi il dışına çıktığında silahı nereye bırakacak evde bıraksa hırsız girse al başa bela bulundurdukları araç plakasını alsınlar oldu bitti
Kadir 2 yıl önce
Sabıkası vukuatı olmayan herkese verilmesi lazım belirli şartlar getirilerek taşımalı ruhsatı bu hem devlete vergi kaynağı daha da artacak sigara cezası almak yerine bu daha avantajlı
MUSTAFA 2 yıl önce
Oto galeri sahiplerinede kuyumcu mutahit gibi silah tasima ruhsati verilsin
MURAT 2 yıl önce
Silah taşıma ruhsatı alabilmek için 14.600.000 tl eski para 14 trilyon 600 milyar cirosu olana veriliyo sabikasi olmayan hic bi olaya karismamis vatandasa verilsinki vatandas bulundurma silahi tasimasin en azindan yillik ciro miktarlarini 2.000.000 3.000.000 a dusurulsunku esnaf rahatlikla alabilsin hemde devletimiz vergi geliri elde etsin
10
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Adana Demirspor 29 55
4. Altay 29 53
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Ümraniye 29 41
9. Tuzlaspor 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 29 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 29 47
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Burnley 31 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 29 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23