Silah Ruhsatı Çeşitleri, Süreleri, Harç Miktarı! Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Türkiye'de pek çok kişi silah taşıma ruhsatı almak istiyor. Silah ruhsatı sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bu işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Fakat bu ruhsatı alabilmek oldukça zor. Silah Taşıma Ruhsatı alabilmek için pek çok prosedürün ve işlemin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Genel 20.03.2021, 20:39 21.03.2021, 01:23
Silah Ruhsatı Çeşitleri, Süreleri, Harç Miktarı! Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Evinde, işyerinde silah bulundurmak veya yanında silah taşımak isteyenler belirlenen şartları taşımaları halinde silah ruhsatı için başvuruda bulunabiliyor. Kanuna göre silah ruhsatı alabilen ve verilemeyecek kişiler belirlenmiştir. Silah ruhsatının belirli geçerlilik süresi ve alırken ödenen harç tutarları yine mevzuatla bellidir.

Silah ruhsatı almak ve böylelikle silah taşıma veya bulundurmak isteyenler silah ruhsatının nasıl alınacağını, hangi belgelerin gerektiğini, kimlerin silah ruhsatı alabileceğini veya alamayacağını haberimizi inceleyerek öğrenebilir. Silah taşıma ruhsatı almak isteyen vatandaşlar belli başlı şartları, koşulları karşılamak zorundadır.

Silah, biz Türklerin, belki de savaşlarla dolu tarihinden ötürü, sevdiği bir makinedir. Özellikle bazı bölgelerde hemen hemen her evde silah bulunur. Her ne kadar düğünlerde, asker uğurlamalarında veya benzeri etkinliklerde yanlış kullanımlarını görsek bile silahdan vazgeçmek bizler için kolay olmuyor. Bu nedenle silah ruhsatına sahip olmak aranan bir durum..

Silahların ruhsatlı hale getirilmesi hususunda iş ve işlemlerde arttı. Bireysel silah sahibi olmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken bir süreç ve tamamlaması gereken evraklar var. Silahla ilgili ruhsatlandırma işlemi iki türlü yapılıyor. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları birbirinden ayrı kavramlardır ve ayrı işlemlere tabidir.

Silah, sevimsiz bir araç gereç olsa da nadiren kendimizi korumak adına kullanılabilir. Silah sahibi olmanın da birtakım prosedürleri var. Gelin isterseniz biraz bu prosedürlerden bahsedelim. 01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Silah Harcı 7.606 TL olmuştur. Yani 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak veya ruhsatını yeniletmek isteyen vatandaşlar 7.606 TL harç ödemekle yükümlüler.

Silah Ruhsatı Çeşitleri, Silah Taşıma, Silah Bulundurma Ruhsat

Silah Ruhsatı; Kanun ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler sonucu; 6136 Sayılı Kanun kapsamında bulunan tabanca ve yivli av tüfeklerine ait ruhsatlar 01 Mart 2000 tarihinde, 2521 sayılı Kanun kapsamında bulunan yivsiz av tüfeği ruhsatnameleri   07 Aralık 2001 tarihinden itibaren sorumluluk sahası esasına göre Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce düzenlenmektedir.

Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler. Gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip engel hali bulunmayanlara gerekli harç ve vergileri ödemeleri kaydıyla mesken veya işyerinde olmak üzere Bulundurma Ruhsatı verilir.

Taşıma Ruhsatı Kimlere Verilir?

Hayatı harici tehlikede olan kişilere,

Belirli meslek mensubu kişilere,

Bazı kamu görevlilerine,

Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlara,

Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara,

Parayla ilişkisi olanlara,

Özellik arz eden görevlerde bulunanlara,

Emekli olan bazı kamu görevlilerine,

Kanunda belirtilen hallerde taşıma ruhsatı verilir.

Silah Ruhsatı Çeşitleri ve Süreleri Nedir? Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Kimlere Silah Ruhsatı Verilmez?

Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar.

Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

Kanunun 4’üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12’nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13’üncü ve 16’ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara. Silah ruhsatı verilmez.

Silah Ruhsat Çeşitleri ve Süreleri

6136 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;

Bulundurma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

Taşıma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir)

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Süre sınırlaması yoktur)

Yivli Av Tüfeği Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

2521 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5 yıl geçerlidir)

Satıcılık (Av Bayiilik) Belgesi (1-3 yıl geçerlidir)

Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerden Hangi Belgeler İstenmektedir?

İkamet edilen İl Valiliğine hitaben yazılan dilekçe,

Silah bulundurma ve taşımasında bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacaktır.)

Son bir yıl içinde çekilmiş (6) adet vesikalık fotoğraf,

Vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair yazı,

Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödendiğine dair makbuz,

Taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeler.

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (6)
Kralın oğlı 1 yıl önce
Yaw he he bunca şey istiyonuz bizim bikere can güvenliğimiz yok diye alacaz yani keyf için düğün için değil he
yadevletbaşayakuzgunleşe 2 ay önce
varsa aciliyet arz eden durum araştırılıp ruhsat verilir ama fasalyeden ruhsat isteyende bihayli cok silah gösteriş için değil gerçek tehditleri bertaraf için taşınır.
M Veysel 2 yıl önce
Bulundurma da bence arabada da bulunmasında salınca olmamalıdır cunku her hangi il dışına çıktığında silahı nereye bırakacak evde bıraksa hırsız girse al başa bela bulundurdukları araç plakasını alsınlar oldu bitti
Kadir 2 yıl önce
Sabıkası vukuatı olmayan herkese verilmesi lazım belirli şartlar getirilerek taşımalı ruhsatı bu hem devlete vergi kaynağı daha da artacak sigara cezası almak yerine bu daha avantajlı
MUSTAFA 2 yıl önce
Oto galeri sahiplerinede kuyumcu mutahit gibi silah tasima ruhsati verilsin
MURAT 2 yıl önce
Silah taşıma ruhsatı alabilmek için 14.600.000 tl eski para 14 trilyon 600 milyar cirosu olana veriliyo sabikasi olmayan hic bi olaya karismamis vatandasa verilsinki vatandas bulundurma silahi tasimasin en azindan yillik ciro miktarlarini 2.000.000 3.000.000 a dusurulsunku esnaf rahatlikla alabilsin hemde devletimiz vergi geliri elde etsin
12
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 33 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 30 34
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Real Sociedad 31 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Athletic Bilbao 30 37
11. Celta de Vigo 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 30 35
14. Valencia 30 34
15. Getafe 30 30
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23