Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Temmuz 2021 Tarihli ve 31540 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

13 Temmuz 2021 SALI

Sayı : 31540

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP USULÜ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 150 nci ve 153 üncü maddeleri ile 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiş, (j) bendinde yer alan “İnsan Kaynakları” ibareleri “Personel” şeklinde değiştirilmiş, (e) ve (m) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık hizmet borçlarında yeni düzenleme Sağlık hizmet borçlarında yeni düzenleme

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Avukatlar, vergi dairesi başkanlıklarına ilişkin olarak Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde belirtilen azami kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi yerleştirmeyle alınırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 ila 18 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca, her yılın bütçe imkânları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ile hizmet gerekleri de dikkate alınarak yapılacak planlama çerçevesinde Personel Daire Başkanlığı tarafından yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda açıktan atama izinleri alınır ve yine mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili yerlere bildirimleri yapılır. Adaylar, KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle Personel Daire Başkanlığı tarafından Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde gösterilen kadro sınırlamasına bağlı kalınarak yapılan bildirime uygun olarak ÖSYM tarafından avukat kadrolarına yerleştirilirler. Vergi dairesi başkanlıklarında, görevlendirme suretiyle de olsa Ek-1’deki 1 sayılı cetvelde gösterilen kadroyu aşan sayıda avukat çalıştırılamaz. Avukatlar atandıkları ilin dışında başka bir yerde görevlendirilemez.

(2) Avukatlardan gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve atamaya ilişkin bildirim kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Avukat kadrolarına ilk defa veya yeniden atananlar, atandıkları yerlerde fiilen üç yıl süreyle çalışmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında, fiilen çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. Ancak, göreve başladıktan sonra mazeret veya engellilik durumu ortaya çıkanlar ile karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanma isteminde bulunanlar, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Mazeret halleriyle ilgili olarak, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bu husustaki hükümleri uygulanır.

(4) Karşılıklı yer değiştirme talepleri, Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunan kişilerin atamasının yapılması halinde sonradan vazgeçme talepleri dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz; bu şekilde atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir ve bu kişiler herhangi bir hak talebinde bulunamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Hukuk müşavirlerinin ve merkezde görevlendirilen avukatların temsil yetkisi, Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile Başkanlığın görev alanı ile ilgili işlemlerden dolayı Bakanlık husumetiyle açılan ve hizmet talebi kapsamında Başkanlığa intikal eden bütün dava ve icra takiplerini, avukatların temsil yetkisi bu dava ve icra takiplerinden, atandıkları veya görevlendirildikleri yerlerdeki yargı mercilerinde ve icra dairelerinde açılan dava ve icra takipleri ile atandıkları veya görevlendirildikleri yerlerle ilişkilendirilen Ek-4’teki 2 sayılı cetvelde yer alan yerlerdeki idari yargı mercilerinde açılan davaları kapsar.

(4) Başkanlığı vekil sıfatıyla temsile yetkili olan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri ve avukatların bir listesi, idaresince yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhal bildirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Maliye” ibaresinden önce gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’si ve Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik 1/9/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.