Kamuajans.com – Gelecek Partisi'nin parti programının "Kamu İstihdam Ahlâkı: Ehliyet, Liyakat ve Emanet" başlıklı bölümünde kamu personel politikalarının nasıl olacağını görüyoruz. Programı kaleme alanlar bilerek veya bilmeyerek kamu görevlilerini tedirgin edecek konulara girmişlerdir. Özellikle istihdam teminatının eleştirilmesi anlaşılamamıştır. Şimdi de programda istihdamla ilgili yer alan konuları başlıklar halinde açıklayalım.

Liyakat merkeze alınacak

Kamu hizmetine girişin ve yükselişin liyakat ekseninde bütün vatandaşlara açık ve eşit kurallara bağlı olduğu bir kamu istihdamı öngörüyoruz.

Kamu istihdamı etik soruşturması sistemi kurulacak

Kamu hizmetinin yürütülmesinde ‘kamu istihdamı etik soruşturması sisteminin’ kurulması ve yeni mağduriyetler oluşturmayacak şekilde somut ilkeler ve kurallarla işletilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kamu hizmetine giriş, kalış ve yükselişte kayırmacılık, nepotizm olmayacak

Kamu hizmetine giriş, kalış ve yükselişin kayırmacılık, nepotizm ve farklı çıkarlar sebebiyle aşındırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ayrıca siyasi, dini, mezhebi, kültürel, bölgesel, sosyo-ekonomik zümre aidiyetlerinin kamu istihdamında avantaj veya dezavantaj oluşturmasının önüne geçeceğiz.
Bu aidiyetlerin karar alma süreçlerini etkilemesi durumunda, çok somut şekilde hak arama yollarının açık olmasını sağlayacağız.

Mülakat sistemi kaldırılacak

Kamuya personel istihdamında ve meslek içi yükselme ve nitelikli görevlere seçilmelerde mevcut bulunan mülakat sistemi kaldırılacak, yerine objektif kriterlere dayalı sınavlar yapılacaktır.


Özellikle kamu istihdamında her türlü görünen veya görünmeyen ayrımcılığa son vereceğiz. Gerekli durumlarda haksızlığa uğrayanların durumunu düzeltene kadar pozitif katkı sağlayacak kolaylıkları hayata geçireceğiz.
Nihai gayemiz; kamu hizmetinin liyakat sahibi bütün vatandaşların hakkı olmasını sağlamaktır.
Kamu gücünü kullanan her kişi emanetçidir

Partimiz, milletimizi devletin sahibi görmektedir. Kamu gücünü kullanan her kişi ise emanetçidir. Kamu gücünü ve malını emanet bilen bir siyasi ve toplumsal ahlâkın yerleşmesi temel hedeflerimizdendir.


Bu kültürün yerleşmesinde fırsat eşitliği en önemli unsurlardan birisidir.
Hiç kimsenin dışlanmadığı, tüm vatandaşlarımızın vatandaş olmakla eşit haklara sahip olduğu bir devlet, iş hayatı ve toplumsal hayat arzumuzdur.
Devlet memurluğu imtiyaz veya özel bir hak olmayacak

Partimiz, kamu personel sayısının rasyonel olmayan kararlarla şişirilmesine karşıdır. Devlet memurluğunun bir imtiyaz veya özel bir hak olarak algılanmasını sağlayan her türlü zeminin öncelikle kamu hizmetlerine zarar verirken, vatandaşlar arasındaki hakkaniyet duygusunu da zedelediğinin farkındayız.
Kamuda istihdam teminatı olmayacak

Kamu görevlerinin yürütülmesinde bugüne kadar yaşanan aksaklıkların en büyük nedenlerinden birisini, kamuda istihdamın performans, bilgi, liyakat ve vatandaşa yaklaşımına bakılmaksızın, ömür boyu kazanılmış bir hak olarak görülmesi ve bu hususun ilgili mevzuat ve yargı uygulamalarıyla teminat altına alınmış olması oluşturmaktadır. Tarafsız ve nesnel kriterlere dayalı etkin bir denetim ve değerlendirme sistemi getirilerek, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde liyakate dayalı ve performansı öne çıkaran bir performans sistemine geçilmesi, yöneticilerin de müteselsil sorumlu sayılması sağlanacaktır.

Görev tanımları yeniden belirlenecek

Kamuda görev tanımları yeniden belirlenecek, bazen aynı kurumda dahi var olan ve aynı tür işi yaptığı halde farklı kurumlarda farklı statü, özlük ve emeklilik hakları ile görev yapan ve iş barışını da engelleyen uygulamalara son verilecektir.Kaynak : SGK Rehberi