Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Sendika Üyeliği Hakkında 28892082-915.99-E.6953991 sayılı 15 Mayıs 2017 tarihli resmi yazı yayınlandı. Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı tarafından Sendika Üyeliği Hakkında 55921223-450.01-E.2781 sayılı 11 Mayıs 2017 tarihli resmi yazı yayınlandı.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı: 28892082-915.99-E.6953991
Konu: Sendika Üyeliği Hakkında

15.05.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Devlet Personel Başkanlığının 11.05.2017 tarihli ve 55921223-450.01-E.2781 sayılı yazısı.

Bakanlığımızca yürütülen ''Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonununun Desteklenmesi Projesi'' kapsamında, Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek üzere geçici süreli olarak görevlendirilen öğretmenlerin, eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalara üye olamayacaklarına ilişkin ilgi yazının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek: İlgi yazı (1 sayfa)

Dağıtım:
- Merkez Teşkilatı Birimlerine
- 81 İl Valiliğine (İl Milli Eğitim Müdürlükleri)
- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolunda Faaliyet Gösteren Sendikalara

T.C.
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

Sayı: 55921223-450.01-E.2781
Konu Sendika Üyeliği Hk.

11.05.2017

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi: 18.04.2017 tarihli ve 28892082-915.99-E.5339018 sayılı yazı.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında çalıştırılan geçici süreli öğretmenlerin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ''Kapsam'' başlıklı 2'nci maddesinde; ''Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekte görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır.'' hükmü, ''Tanımlar'' başlıklı 3'üncü maddesinde; ''Kamu görevlisi: Bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini...ifade eder.'' hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Bakanlığınız tarafından yürütülen söz konusu proje kapsamında geçici süreli görevlendirilen öğretmenlerin ilgi yazınız ekinden anlaşılacağı üzere 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilmeleri öngörülmüştür. Bu itibarla anılan personelin, 4688 sayılı Kanun kapsamına göre kamu görevlisi statüsünde olmamaları ve herhangi bir kadro veya pozisyona bağlı olarak istihdam edilmemeleri nedeniyle mezkur Kanuna göre kurulan kamu görevlileri sendikalarına üye olamayacakları mütalaa edilmektedir.

Arz ederim. 

Adem DİNÇ
Başkan a.
Devlet Personel Başkan Yardımcısı